Živel

Ukončení příjmu žádostí o podporu

Státní fond podpory investic oznamuje, že dne 24. června 2023 bude ukončen příjem žádostí o podporu z programu Živel, který je otevřen na základě nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

24. 5. 2023

 

 

 

 

Dotačně-úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Forma podpory:

 • dotace až 2 mil. Kč,
 • zvýhodněný úvěr až 3 mil. Kč.

Program se řídí nařízením vlády č. 257/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci a úvěr lze využít:

 •  na obnovu obydlí, tj. na opravu, výstavbu nebo na pořízení jiné nemovitosti,
 • v případě výstavby vzniká nárok na zálohovou dotaci 500 tis. Kč. Tato záloha je určena výhradně na demolici (pokud je součástí výstavby), přípravu projektové dokumentace nebo přípravu položkového rozpočtu.

 Výše poskytnuté podpory:

 • Dotaci lze poskytnout do výše 2 000 000 Kč na opravu obydlí nebo pořízení nového obydlí (výstavba, koupě). V případě bytového domu lze poskytnout dotaci na každý byt v bytovém domě do výše 2 000 000 Kč.
 • Úvěr lze poskytnout nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč na obydlí nebo nové obydlí. V případě bytového domu lze poskytnout úvěr na každý byt v bytovém domě nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč.

Podmínky splácení úvěru a úroková sazba:

 • úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru a činí 1 % p.a.,
 • splatnost úvěru je až 25 let.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na adrese:

Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou (wikaiz5).

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na uvedenou adresu, obálku označte Živel.

Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na zivel@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 257/2021 Sb  ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může žádat:

Vlastník nebo spoluvlastník obydlí (příp. společenství vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému bydlení, pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/ partnerce nebo příbuznému v přímé linii. Podmínkou je, že poškozené obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem.

Čerpání podpory:

 • Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí podpory finanční prostředky, předloží žadateli návrh smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytnutí dotace.
 • Podporu nelze čerpat na úhradu nákladů, které byly příjemci jinak nahrazeny státem. Poskytla-li pojišťovna z důvodu škody na obydlí v důsledku živelní pohromy pojistné plnění, sníží se výše podpory o částku odpovídající 70 % pojistného plnění.
 • Podpora bude čerpána postupně, a to na základě předkládaných daňových dokladů prokazujících způsobilost daného čerpání podpory.
 • Čerpání podpory musí být zahájeno do 1 roku od uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory.

Zajištění úvěru:

 • úvěr na opravu obydlí nebo na pořízení obydlí do 600 tis. Kč: zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu.
 • úvěr na pořízení bytu nebo rodinného domu: při výši úvěru nad 600 tis. Kč zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy, nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

Výzva

Žádost o dotaci

Čerpání dotace
 

Žádost o úvěr


 

Čerpání úvěru


 

Další dokumenty


Kdo může žádat

Je pravda, že o dotaci může požádat jenom ten, kdo živelní pohromu prožil?

Ne, žádá majitel nemovitosti. V případě bytového domu žádá také majitel, tedy SVJ, bytové družstvo. Pokud je bytový dům ve vlastnictví obce, žádá obec.

Osmého července se naší obcí přehnala silná bouřka s krupobitím, které nám rozbilo střechu. Můžeme žádat o podporu?

Podpora z programu Živel se týká pouze živelní pohromy, ke které došlo 24. června 2021 (tornádo, dowburst). Kompenzace škod nemovitostí poškozených bouřkami, k nimž v průběhu léta docházelo, je záležitostí pojišťoven.

Jsme tři spolumajitelé poničeného domu, žádáme všichni tři?

Ne, žádá vždy jenom jeden ze spolumajitelů, ostatní připojí čestné prohlášení (vlastnoručně napsaný text, není k tomu účelu zvláštní dokument; není potřeba notářské ověření), že žádat o podporu nebudou, popřípadě mohou zplnomocnit jednoho ze svého středu, aby je zastupoval. Vzor zplnomocnění je na stránkách www.sfpi.cz a je potřeba ho nechat notářsky ověřit.

Jsem majitelem nemovitosti postižené tornádem, ale nemám v tomto domě trvalé bydliště. Mohu také žádat?

Ano, pokud jste majitelem tornádem či downburstem postižené nemovitosti a pokud v nemovitosti někdo bydlel (vy, rodinní příslušníci, příbuzní, nájemníci na základě nájemní smlouvy. Pokud by ale poškozená nemovitost sloužila pouze k rekreačním účelům, musel byste v ní mít trvalé bydliště.

Majitelem domu je maminka, která je dlouhodobě v nemocnici a žádost vyřizovat nemůže. Jak v tomto případě postupovat?

Pokud není majitel poškozené nemovitosti schopen žádost vyřizovat sám (dlouhodobý pobyt v zahraničí, závažná nemoc apod.), může zplnomocnit jinou osobu, aby ho v této věci zastupovala. Vzor plné moci, která musí být notářsky ověřena, je na webu SFPI.

Poškozený dům máme ve společném jmění manželů, kdo bude žádat?

Žádá jeden z manželů, smlouvu podepisují oba.

Už teď víme, že nám nebude stačit dotace 2 miliony korun na obnovu našeho bydlení. Bude potřeba zažádat o úvěr. Problém je v tom, že majitelkou nemovitosti jsou rodiče, kterým je těsně přes sedmdesát. Mohou o dotaci vůbec žádat?

Mohou žádat, způsob ručení bude specifikován v úvěrové smlouvě.

Dům, který vlastní tchyně, byl demolován. Protože jí je už 80 let, nechce znovu stavět. Dohodli jsme se, že nám přenechá pozemek a my bychom na něm nový dům vystavěli. Můžeme žádat o podporu?

Nemůžete, protože v době živelní pohromy byla majitelkou vaše tchyně. Požádat o dotaci může pouze ona. Na nemovitosti potom bude váznout právo 10 leté udržitelnosti, což znamená, že bez souhlasu Fondu nemůže tchyně majetek na nikoho převést, tedy ani na rodinné příslušníky. Až Fond vydá souhlas s převedením nemovitosti, bude povinností nového majitele převzít všechny závazky ze smlouvy o podpoře z programu Živel vyplývající.

Na jaké nemovitosti lze žádat o podporu

Tornádo nám zničilo nedostavěný dům, který ještě nebyl kolaudován. Můžeme o podporu žádat?

Novelizace nařízení vlády z 30. 6. 2021, jímž se řídí program Živel, umožnila žádat o podporu i v případě, že zničený dům nebyl kolaudován. K žádosti je potřeba doložit název obce, kde se stavba nacházela, parcelní číslo, stavební povolení. Finanční prostředky z podpory budou potom užity k tomu, aby nová stavba/opravená stavba byla uvedena do stavu před zničením.

Bude podpora vyplácena i na poškozené hospodářské budovy k domu přiléhající?

Ne, podpora se týká pouze nemovitosti určené k bydlení. Stejné je to s garáží. Jestliže garáž není součástí domu, podpora se na ni nevztahuje (typická součást domu: vjezd do garáže je v suterénu, tedy nad stropem garáže je obytná místnost).

Máme zničený vinný sklípek, nad kterým jsme měli zřízený byt. Právě ten je absolutně devastován. Bydleli jsme v něm vždy celé léto, jinak bydlíme v Brně. Můžeme žádat o dotaci?

Z dotazu vyplývá, že se jedná o sezónní rekreační bydlení. Pokud jste v něm měli trvalé bydlení (alespoň někdo z rodiny), můžete o dotaci žádat. Pokud nikoli, žádat bohužel nemůžete.

Tornádo mi zničilo dům po rodičích, který je zkolaudovaný k bydlení, ale já žiju u dcery, kde mám také trvalé bydliště. Dům nepronajímáme, využíváme ho v rámci rodiny, ale v posledním půlroce v něm nikdo nebydlel. Mohu žádat?

Bohužel to není možné, a to právě proto, že byl dlouhodobě a také v době živelní pohromy neobývaný.

Tornádo mi zničilo dům, který jsem pronajímal. Mohu žádat o podporu?

Můžete žádat o podporu na koupi nového domu a přednostně v něm nabídnout bydlení vašemu nájemníkovi. Takový dům nesmí mít méně než 80 % a více než 120 % zastavěné plochy zničeného domu. Podporu na výstavbu nového domu žádat nemůžete. V této podmínce nařízení vlády je zohledněna ochrana nájemníka, tedy rychlost zajištění bydlení pro nájemníka.