Živel

Mobilní tým pracovníků SFPI bude k dispozici žadatelům o dotaci v obcích

Lužice, základní škola: úterý 27. 7. od 8.30 do 12.00 hodin

Mikulčice, kulturní dům: úterý 27. 7. od 13.00 do 16.30 hodin

Moravská Nová Ves, DPS: středa 28. 7. od 8.30 do 12.00 hodin

Hrušky, základní škola: středa 28. 7. od 13.00 do 16.30 hodin

23. 7. 2021

Informace k doložení nákladů škod

Žadatelé o dotaci dle NV č. 257/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí ke své žádosti doložit odhad celkových nákladů na obnovu bydlení. Tento odhad může vystavit:

 • autorizovaný inženýr nebo technik činný ve výstavbě v oboru pozemní stavby
 • nebo soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí
 • pojišťovna (tuto službu některé pojišťovny nabízejí i pro nepojištěné žadatele)
 • nebo rozpočtový pracovník stavebních firem.

Povinné náležitosti, které musí posudek obsahovat, stejně jako doporučenou strukturu dokumentu, naleznete v níže uvedeném odkazu.

 

 

Objednatel posudku si znalce vybírá sám, případně může využít pomoci obecního úřadu, který zprostředkuje kontakt na znalce. Znalec se pak sám s objednatelem  spojí a společně se domluví na dalším postupu.

Příspěvek na posudek potřebný k podání žádosti o dotaci poskytuje na místě ČČK. Podrobné informace najdete zde.

23. 7. 2021

Metodická pomoc na Moravě

Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko a Lednicko-valtický areál nabízejí všem zájemcům pomoc při vyplňování žádosti o dotaci na obnovu poškozeného obydlí (program Živel). Kontakty naleznete níže. Státní fond podpory investic jim tímto děkuji za nezištnou pomoc.

13. 7. 2021

Výzva k předkládání žádostí o podporu z programu Živel

Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“) vyhlašuje dne 1. července 2021 výzvu k podávání žádostí o podporu z programu Živel (dále jen „Výzva“ a „Žádost“) dle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 (dále jen „Nařízení”)

1. Číslo výzvy 1/257/2021

2. Věcné zaměření Výzva je zaměřena na obnovu obydlí po živelní pohromě (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

3. Oprávněný žadatel a) vlastník nebo spoluvlastník obydlí, který zároveň

 •  využíval obydlí k bydlení, nebo
 •  poskytoval obydlí nebo jeho část k bydlení jiné osobě na základě nájemní smlouvy, nebo
 • poskytoval obydlí nebo jeho část k bydlení manžela, registrovaného partnera nebo osoby, která je vůči žadateli příbuzná v přímé linii.

b) společenství vlastníků jednotek, pokud v domě vzniklo

4. Druh výzvy Průběžná výzva. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.

5. Podání žádosti Žadatel o dotaci vyplní formulář žádosti a včetně všech požadovaných příloh ho zašle poštou na adresu:

Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

nebo ho doručí osobně na uvedenou adresu SFPI, nebo ho zašle prostřednictvím datové schránky wikaiz5 (žádost musí být odeslána z DS žadatele, nebo je nutné mít přiloženu plnou moc se zplnomocněním k podání žádosti). Za datum přijetí žádosti je považováno datum doručení žádosti do datové schránky. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet ode dne 2. července 2021 a končí nejpozději 24. 6. 2023.

Formuláře žádostí najdete v rubrice Formuláře a metodické pokyny.

Text výzvy naleznete zde:

 

Důležité kontakty a informace

Program Živel nabízí pomoc lidem na obnovu bydlení z oblastí, které byly zasaženy živelní pohromou dne 24. června 2021.

Potřebujete poradit se vším, co se týká programu Živel? Naše informační telefonní linky jsou v provozu od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod.

732652716

732652908

732652819

Pro vaše písemné dotazy je připravena i mailová adresa zivel@sfpi.cz

Pro aktuální informace sledujte prosím tyto webové stránky.

7. 7. 2021

 

Dotačně-úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

Forma podpory:

 • dotace až 2 mil. Kč,
 • zvýhodněný úvěr až 3 mil. Kč.

Program se řídí nařízením vlády č. 257/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci a úvěr lze využít:

 •  na obnovu obydlí, tj. na opravu, výstavbu nebo na pořízení jiné nemovitosti,
 • v případě výstavby vzniká nárok na zálohovou dotaci 500 tis. Kč. Tato záloha je určena výhradně na demolici (pokud je součástí výstavby), přípravu projektové dokumentace nebo přípravu položkového rozpočtu.

 Výše poskytnuté podpory:

 • Dotaci lze poskytnout do výše 2 000 000 Kč na opravu obydlí nebo pořízení nového obydlí (výstavba, koupě). V případě bytového domu lze poskytnout dotaci na každý byt v bytovém domě do výše 2 000 000 Kč.
 • Úvěr lze poskytnout nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč na obydlí nebo nové obydlí. V případě bytového domu lze poskytnout úvěr na každý byt v bytovém domě nejméně ve výši 30 000 Kč a nejvýše ve výši 3 000 000 Kč.

Podmínky splácení úvěru a úroková sazba:

 • úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru a činí 1 % p.a.,
 • splatnost úvěru je až 25 let.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na adrese:

Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou (wikaiz5).

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na uvedenou adresu, obálku označte Živel.

Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na zivel@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 257/2021 Sb  ve znění pozdějších předpisů.

Kdo může žádat:

Vlastník nebo spoluvlastník obydlí (příp. společenství vlastníků jednotek), který obydlí využíval k trvalému bydlení, pronajímal jiné osobě nebo poskytoval k bydlení manželovi/manželce, registrovanému partnerovi/ partnerce nebo příbuznému v přímé linii. Podmínkou je, že poškozené obydlí stojí na území, které bylo zasaženo tornádem.

Čerpání podpory:

 • Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí podpory finanční prostředky, předloží žadateli návrh smlouvy o úvěru nebo smlouvy o poskytnutí dotace.
 • Podporu nelze čerpat na úhradu nákladů, které byly příjemci jinak nahrazeny státem. Poskytla-li pojišťovna z důvodu škody na obydlí v důsledku živelní pohromy pojistné plnění, sníží se výše podpory o částku odpovídající 70 % pojistného plnění.
 • Podpora bude čerpána postupně, a to na základě předkládaných daňových dokladů prokazujících způsobilost daného čerpání podpory.
 • Čerpání podpory musí být zahájeno do 1 roku od uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory.

Zajištění úvěru:

 • úvěr na opravu obydlí nebo na pořízení obydlí do 600 tis. Kč: zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu.
 • úvěr na pořízení bytu nebo rodinného domu: při výši úvěru nad 600 tis. Kč zajištění zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy, nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.

Výzva

Žádost o dotaci
Čerpání dotace


Další dokumenty