Živel

Úvěrový program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

 

Výhody programu:

·         SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;

·         program platí pro celé území České republiky;

·         předčasné splacení úvěru bez poplatků;

·         odborná konzultace s pracovníky SFPI zdarma.

 

Program Živel se řídí nařízením vlády č. 319/2014 Sb., které sjednotilo dosavadní programové portfolio dostupné pro fyzické a právnické osoby v případě řešení následků živelní pohromy.

Živelní pohromou se míní situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se i o situace, kdy se vyskytl alespoň jeden z extrémních meteorologických jevů dle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky.

Úvěr je možno využít na:

·         opravu obydlí nebo jeho částí poškozených v souvislosti s živelní pohromou;

·         výstavbu nového obydlí (musí probíhat mimo záplavové území);

·         pořízení obydlí koupí nebo dražbou (mimo záplavové území);

·         budování protipovodňových opatření v souvislosti s opravami obydlí.

Výše úvěru:

·         na opravu – minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč/byt, maximálně do 90 % skutečných nákladů, v rámci oprav lze poskytnout úvěr na realizaci protipovodňových opatření maximálně do 70 % skutečných nákladů;

·         na výstavbu – maximálně 2 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % skutečných nákladů včetně pořizovací ceny pozemku;

·         na pořízení – maximálně 1 500 000 Kč na obydlí, maximálně 80 % pro nižší z ceny prodejní nebo odhadní.

Úroková sazba:

·         na opravu – fixní po celou dobu splácení; základní sazba EU, minimálně však 1 % p.a.;

·         na výstavbu – fixní 5 let; základní sazba EU, minimálně však 2 % p.a.;

·         na pořízení – fixní 5 let; základní sazba EU, minimálně však 2 % p.a.

Splatnost úvěru:

·         na opravu – do 10 let;

·         na výstavbu a pořízení – do 20 let;

·         úvěr může být kdykoli splacen předčasně;

·         na dobu splácení pojištění pro případ živelní pohromy.

 

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte program Živel. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. č. 319/2014 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Obce, kraje nebo jiné právnické osoby – vlastníci obydlí, fyzické osoby – vlastníci obydlí, jejich manželé, partneři nebo osoby příbuzné v přímé linii, pokud měli v obydlí v době živelní pohromy trvalé bydliště.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFPI. Po podání žádosti provede SFPI kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády č. 319/2014 Sb. Žádost o úvěr musí být SFPI doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození obydlí. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. Lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

Čerpání úvěru – na pořízení, opravu:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Čerpání bude provedeno jednorázově v plné výši dle úvěrové smlouvy na základě zaslané žádosti o čerpání klientem. Žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFPI.

Čerpání úvěru – na výstavbu:

Příjemce je povinen zahájit čerpání úvěru nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Úvěr lze čerpat postupně po dobu 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce bude úvěr čerpat postupně na základě předkládaných žádostí o čerpání úvěru na platném formuláři Fondu.

Splácení úvěru:

Doba splatnosti na opravu je 10 let, na výstavbu a pořízení 20 let. Úvěr může být splacen předčasně. Na dobu splácení úvěru je požadováno pojištění pro případ živelní pohromy.

Ručení za úvěr:

Zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění ze stavebně montážního pojištění (po dokončení  stavby, vinkulace k živelnímu pojištění). Zástavní právo k jiné nemovitosti v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění k živelnímu pojištění + vinkulace pojistného plnění financovaného obydlí. Dohoda o ručení – jeden ručitel v případě, že nelze sjednat zajištění zástavním právem v prvním pořadí + vinkulace pojistného plnění. (Ručitel – věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 10 000 Kč).

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat -, a také s podmínkami žádosti i s potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz