SFPI

Základní informace o Státním fondu podpory investic

Státní fond podpory investic je samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., která patří mezi nepřímo řízené organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFPI je upravena statutem.

Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V souladu s platnou Koncepcí bydlení 2021+, kterou vláda schválila dne 12. dubna 2021, je činnost Fondu primárně zaměřená na oblast bydlení, podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů tak, jak je to ve veřejném zájmu. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu. Dostupnost, stabilita a kvalita bydlení jsou hlavními pilíři politiky SFPI. Fond ji realizuje prostřednictvím svých úvěrových a dotačních programů. Cílem je podpora dostupnosti přiměřeného bydlení, trvalé zvyšování jeho kvality a pomoc při vytváření stabilního prostředí v oblasti bydlení. SFPI tedy cílí na:

 • kvalitní regeneraci stávajícího bytového fondu, která povede k prodloužení životnosti budov a ke zvýšení standardu bydlení;
 • snižování energetické náročnosti bydlení (úspora energetická i finanční);
 • výstavbu a rekonstrukci bytů a bytových domů s cílem zajistit důstojné bydlení především pro vymezené skupiny obyvatel;
 • kultivaci a regeneraci veřejných prostranství a nové využití území se starou stavební zátěží.

Posláním SFPI je spoluvytváření kvalitních podmínek pro rozvoj bydlení, ať už se tím rozumí přímo kvalita budov určených k bydlení, nebo veřejná prostranství v blízkosti těchto staveb i v jejich širším okolí, a také motivace subjektů pohybujících se na trhu s bydlením k péči o bytový fond, a to na úrovni národní i regionální.

SFPI je Zelená firma.

Výbor Fondu projednává a předkládá ministrovi pro místní rozvoj:

 • návrh rozpočtu Fondu;
 • roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu;
 • návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.

Výbor Fondu dále projednává a schvaluje:

 • jednací řád Fondu a jeho změny;
 • závažnější otázky související se správou Fondu;
 • závažnější otázky vyplývající z realizace podpůrných programů;
 • návrhy opatření k nápravě předložené předsedou výboru Fondu v případech nedostatků, na které předsedu Fondu upozorní dozorčí rada Fondu;
 • návrhy ředitele Fondu na vytváření, změny a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění;
 • další návrhy předložené předsedou výboru Fondu nebo členy výboru Fondu.

Výbor Fondu může:

 • projednat informace a návrhy předložené ředitelem Fondu;
 • pověřit ředitele Fondu konkrétním úkolem, který jinak spadá do pravomoci výboru Fondu, s výjimkou věcí uvedených v článku 5, odst. 1 tohoto statutu;
 • vyhradit si k projednání nebo rozhodnutí konkrétní případ v realizaci podpůrných programů, který jinak spadá do pravomoci ředitele Fondu;
 • uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení o kterékoliv otázce řešené ředitelem Fondu nebo aparátem Fondu;
 • navrhnout ministrovi pro místní rozvoj odvolání nebo jmenování ředitele Fondu.

Výbor Fondu zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

 

Výbor Fondu

Nejvyšším orgánem SFPI je výbor Fondu. Výbor má sedm členů. Předsedou výboru Fondu se dle zákona stává dnem jmenování ministr pro místní rozvoj. Místopředsedu a dalších pět členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Výbor je složen ze zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zbývající členové výboru jsou nezávislými odborníky. Předseda výboru řídí jeho činnost. Jednání výboru upravuje jednací řád, který schvaluje výbor usnesením.

Členové výboru Fondu:

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. – předseda

Mgr. Leo Steiner – místopředseda (od 9. 2. 2023)

Ing. Eduard Muřický

Ing. Luděk Janoušek

Ing. Otakar Cejnar, MSc.

Ing. Vít Lesák, MSc.

Mgr. Pavel Rychtecký (od 9.2.2023)

 

Dozorčí rada projednává:

 • roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu;
 • svůj jednací řád a jeho změny;
 • výsledky kontrol činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • informace pro ministra pro místní rozvoj o závažných nedostatcích;
 • podněty ministra pro místní rozvoj k provedení kontroly konkrétních případů.

Dozorčí rada Fondu může:

 • vyžádat si od předsedy výboru Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu;
 • uložit řediteli Fondu předložení informace nebo vysvětlení k otázkám činnosti a hospodaření Fondu a ředitele Fondu;
 • provádět kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • vyžádat si provedení kontroly činnosti a hospodaření Fondu a jeho orgánů externím odborníkem, popřípadě si vyžádat provedení nezávislého auditu.

Dozorčí rada Fondu zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda dozorčí rady Fondu má právo účastnit se zasedání výboru Fondu.

Předsedou dozorčí rady Fondu je Ing. Šimon Barczi, MDP.

Dozorčí rada SFPI

 • je kontrolním orgánem Fondu – kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů;
 • má pět členů;
 • členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky;
 • funkční období členů je čtyřleté;
 • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;
 • usnáší se hlasováním, volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně tři členové;
 • jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením;
 • o závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu neprodleně informuje ministra.

Členové dozorčí rady Fondu:

Ing. Šimon Barczi, MDP

Ing. Klára Dostálová

Ing. arch. Pavel Nalezený

Mgr. Irena Duchoňová

Ing. Jiří Fencl

Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem.

Ve své funkci:

 • provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem Fondu;
 • řídí práci aparátu Fondu a odpovídá za plnění jeho úkolů;
 • je nadřízeným ostatním zaměstnancům Fondu;
 • přijímá potřebná opatření k zajištění správy Fondu, k realizaci úkolů Fondu a k zajištění činnosti orgánů a aparátu Fondu;
 • rozhoduje o uvolnění prostředků Fondu a o poskytování podpor podle programů poskytování státní podpory bydlení;
 • má právo účastnit se zasedání výboru Fondu s hlasem poradním;
 • má právo účastnit se zasedání dozorčí rady Fondu;
 • je povinen splnit vyžádání dozorčí rady Fondu podle článku 6, odst. 2 písm. b) tohoto statutu;
 • vydává organizační řád Fondu, pracovní řád Fondu, spisový řád Fondu, skartační řád Fondu a podpisový řád Fondu;
 • přijímá opatření v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců podle zákoníku práce;
 • přijímá opatření k organizační struktuře aparátu Fondu a rozhoduje o organizačních otázkách, vytváření, změnách a zrušení organizačních článků aparátu Fondu a jejich umístění předkládá ke schválení výboru Fondu.

S účinností od 1. května 2023 byl jmenován ředitelem Fondu Mgr. Daniel Ryšávka.

Ředitel SFPI Mgr. Daniel Ryšávka
Ředitel SFPI Mgr. Daniel Ryšávka