Bytové domy bez bariér

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné podmínky programu, které se mohou do vyhlášení výzvy k předkládání žádostí měnit.

Cílem programu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér pro pohyb v domě a při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou a nikdy nebyly vybaveny a u kterých jsou k tomu dány stavebně technické předpoklady.

Program je realizován v režimu de minimis, tzn. že součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 300 000 EUR.

Předpokládaný harmonogram administrace programu:

 • vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: září 2024
 • zahájení příjmu žádostí: prosinec 2024

 

Zveřejněno 9. 7. 2024

Podporu lze využít na:

 • odstranění bariér v přístupu do bytového domu a k výtahu, přičemž odstraněním bariér se rozumí:
 • stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;
 • provedení úprav pro pohyb a bydlení osob se zrakovým postižením (tj. instalace hmatových, zvukových a dalších prvků v souladu s normou);
 • instalace výtahu (výstavba nového nebo výměna stávajícího zastaralého), přičemž se nejedná o vertikální plošinu;
 • realizace šikmých zdvihacích plošin a schodišťových výtahů, v případě že není ekonomicky, technicky, prostorově či z jiných důvodů možné realizovat rampu pro přístup k výtahu nebo výtah z úrovně chodníku.

Pro účely tohoto programu se rozumí:

 • bytovým domem obydlený dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není vybaven osobním výtahem nebo je vybaven zastaralým výtahem nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu). Do počtu podlaží budou započítána podlaží s nebytovými prostory, na které je vydáno povolení dle stavebního zákona pro přestavbu na byt.

Kdo může žádat:

 • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu;
 • společenství vlastníků;
 • vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.

Výše podpory a způsobilé náklady:

Podpora je poskytována formou dotace, úvěru nebo kombinace dotace a úvěru.

Výše dotace:

 • dotace je poskytována do výše způsobilých nákladů, nejvýše však 600 000 Kč, přičemž pokud dojde k:
  • plnému bezbariérovému zpřístupnění celého bytového domu vč. prostor se stavebním povolením pro budoucí vestavbu bytu, tj. všech bytů a společných prostor ve všech současných i budoucích podlažích, může být dotace navýšena o 100 000 Kč na vchod;
  • plnému bezbariérovému zpřístupnění celého bytového domu, tj. všech bytů a společných prostor ve všech podlažích, může být dotace navýšena o 50 000 Kč;
 • v případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, lze do jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů. Za propojené schodiště se nepovažuje propojení v rámci sklepních prostor. V takovém případě se limit dotace uvedený násobí počtem upravovaných vchodů nebo instalovaných výtahů.

Výše úvěru:

 • úvěr je poskytován do max. výše 90 % způsobilých nákladů;
 • úroková sazba se stanovuje ve výši základní sazby EU pro ČR platné ke dni nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory snížené až o 3procentní body; nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně – aktuálně 1,68 % p. a. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru;
 • maximální doba splácení je 20 let;
 • úvěr lze poskytnout, pokud je dostatečně zajištěn ve prospěch Fondu alespoň do jeho nesplacené výše a žadatel prokáže schopnost úvěr splácet.

Kombinace dotace a úvěru:

 • kombinace dotace a úvěru je poskytována do max. výše 90 % způsobilých nákladů, přičemž pro poskytnutí dotace platí podmínky uvedené výše.

Zároveň upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že program bude poskytován v režimu de minimis, nesmí součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 300 000 EUR.

Způsobilé náklady:

Podporu lze poskytnout na způsobilé náklady, kterými v tomto případě jsou zejména náklady na:

 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do  domu;
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty;
 • provedení úprav vnitřních prostor pro bydlení a pohyb osob se zrakovým nebo fyzickým postižením (tj. instalace hmatových, zvukových a dalších prvků, úpravy umístění schránek, zvonků atd.);
 • na zařízení staveniště, na demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu;
 • pořízení výtahu;
 • přeložky inženýrských sítí;
 • dopravu materiálu;
 • uložení na skládce;
 • revize a zkoušky;
 • technický a autorský dozor;
 • BOZP.

Naopak nezpůsobilými náklady, na které nelze čerpat podporu, jsou zejména náklady na:

 • přípravu projektové dokumentace;
 • přípravu žádosti o poskytnutí podpory.

Postup a proces žádosti:

 • žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu, přičemž bude vyhlášena průběžná výzva;
 • formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje;
 • žádost musí obsahovat přílohy dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu, která bude rovněž zveřejněna na stránkách Fondu.

Posuzování žádosti:

 • u žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě
  do 30 dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, bude posuzováno, zda splňuje věcné podmínky programu (např. zda byl doložen platný doklad
  o povolení stavby technické infrastruktury);
 • žádosti, které úspěšně projdou posouzením formálních náležitostí a přijatelnosti, schváleny budou žádosti do výše alokace uvedené ve výzvě;
 • žadatel bude o splnění podmínek a výběru žádosti k financování písemně informován a zároveň bude vyzván k dodání náležitostí, které je nutné doložit
  před podpisem smlouvy (např. smlouvu o dílo se zhotovitelem technické infrastruktury). Termín k předložení těchto náležitostí bude stanoven na 6 měsíců;
 • Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, pokud bude mít prostředky na poskytnutí podpory.

Podmínky pro čerpání podpory:

 • pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • podporu lze použít pouze na způsobilé náklady a čerpat jen na základě předložených dokladů;
 • čerpat lze jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • žadatel nemá  evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek, žadatel není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí nebo proti které bylo zahájeno exekuční řízení;
 • na majetek žadatele nebyl v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti prohlášen konkurz nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele, nebyl proti žadateli veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či likvidaci;
 • proti žadateli, a je-li právnickou osobou, tak ani proti členovi jejího statutárního orgánu, není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku;
 • žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu;
 • bytový dům byl zkolaudován před více než 10 lety (a stávajícího v případě výměny výtahu byl tento výtah vystavěn před více než 10 lety;
 • bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ;
 • na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí osoby (výkon rozhodnutí ani insolvenční řízení vedené pouze
  na bytovou jednotku není překážkou podání žádosti);
 • bude-li nově navrhovaný přístup do bytového domu nebo venkovní výtah umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném vlastnictví žadatele, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu nebo k venkovnímu výtahu po dobu 5 let udržitelnosti právně zajištěn (např. právem stavby, věcným břemenem, pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem atd.).

Podporu nelze poskytnout na projekt ukončený před datem uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Dokončení bude prokázáno předávacím protokolem o převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

Výše podpory:

 • dotace – do celkových způsobilých nákladů, max. 600 000 Kč (v případě více vchodů či nepropojených schodišť se limit dotace násobí počtem upravovaných vchodů nebo instalovaných výtahů), přičemž dotaci lze navýšit, pokud dojde k:
  • plnému bezbariérovému zpřístupnění celého bytového domu vč. prostor se stavebním povolením pro budoucí vestavbu bytu, tj. všech bytů a společných prostor ve všech současných i budoucích podlažích, může být dotace navýšena o 100 000 Kč na vchod;
  • plnému bezbariérovému zpřístupnění celého bytového domu, tj. všech bytů a společných prostor ve všech podlažích, může být dotace navýšena o 50 000 Kč;
 • úvěr – do 90 % celkových způsobilých nákladů;
 • kombinace dotace a úvěru – do 90 % celkových způsobilých nákladů, pro dotaci platí podmínky uvedené výše.

Podání žádosti:

Žádost o  podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

 

 

Stránka se připravuje.