Garanční fond

Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem podpory investic

(do 31. 5. 2020 Státní fond rozvoje bydlení)

Od 1. července 2018 zahájil činnost tzv. garanční fond zřízený novelou č. 111/2018 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Ze zákona vyplývá cestovní kanceláři povinnost uhradit do garančního fondu příspěvek. Tato povinnost není podmíněna předpisem či jinou výzvou. Kontrolu splnění povinnosti cestovní kanceláře uhradit příspěvek do garančního fondu provádí Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

Aktuálně

Příspěvek do garančního fondu pro rok 2021 byl stanoven vyhláškou č. 372/2020 Sb. ve výši 0 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku.

Stávající cestovní kanceláře a cestovní kanceláře, které vzniknou v roce 2021, nebudou na rok 2021 platit příspěvek do garančního fondu.

 Cestovní kanceláře vznikající v roce 2020 hradí před svým vznikem příspěvek na rok 2020 ve výši 0,05% ze základu pro výpočet ročního příspěvku, bližší informace jsou uvedeny v záložce Informace k výpočtu.

 Státní fond rozvoje bydlení se změnil na Státní fond podpory investic

Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změnil na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které zahrnuje i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nemá vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení. Všechny smlouvy, uzavřené Státním fondem rozvoje bydlení do 31. 5. 2020, zůstávají v platnosti a žádné údaje v nich uvedené se nemění.

V platnosti zůstává i číslo datové schránky, stejně jako telefonické kontakty a poštovní doručovací adresa.

 Kontaktní e-mail: garancnifond@sfpi.cz

Kontaktní telefon: 221 771 619, 234 712 635, 221 771 623

 

Informace k výpočtu a úhradě příspěvku na rok 2020

Příspěvek do garančního fondu pro rok 2020 byl stanoven vyhláškou č. 246/2019 Sb. ve výši 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku, příspěvek byl pro stávající cestovní kanceláře splatný do 31. 12. 2019. Nově vznikající cestovních kanceláře hradí příspěvek před podáním žádosti o koncesi.

Číslo bankovního účtu garančního fondu pro úhrady ročního příspěvku cestovních kanceláří dle novely č. 111/2018 Sb., zákona č. 159/1999 Sb.:

účet vedený u ČNB číslo:  340005-9527001/0710
platba s variabilním symbolem: IČO cestovní kanceláře

Pro nově vznikající cestovní kanceláře (CK) jsou  základem pro výpočet ročního příspěvku plánované tržby CK z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb (SCS), a to vždy za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla. Roční příspěvek musí být uhrazen před podáním žádosti o koncesi. Pokud nebude žadateli koncese udělena, vrátí Státní fond podpory investic zaplacený příspěvek bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předloženo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zastavení řízení o udělení koncese.

Základem pro výpočet ročního příspěvku stávajících CK do garančního fondu pro rok 2020 jsou roční plánované tržby pro rok 2020 z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí SCS. Pokud jsou plánované tržby pro rok 2020 nižší než tržby dosažené CK v roce 2019, pak jsou základnou pro výpočet ročního příspěvku tyto tržby dosažené v roce 2019.

Plánované tržby – plán tržeb si na základě svých kvalifikovaných odhadů a zkušeností stanovuje každý podnikatel samostatně. Tržbou je jakákoliv skutečně přijatá platba v daném roce, bez ohledu na to, zda jde o zálohu, doplatek nebo celkovou platbu. Do plánovaných tržeb se pak nezahrnují příjmy z jiných činností – např. zprostředkování prodeje zájezdů (tzv. provizní prodej), nebo prodej jiných předmětů souvisejících s cestovním ruchem (suvenýrů apod.).

 

Výpočet výše příspěvku pro rok 2020 můžete provést níže.

 

Informace k vydávání potvrzení

Potvrzení o přijetí platby na účet garančního fondu pro potřeby nově vznikajících cestovních kanceláří dle § 5 zákona č. 159/1999 Sb. vydává Státní fond podpory investic nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení úhrady.

Jedná se o potvrzení pro nové CK, které nejsou v seznamu CK vedeném MMR ČR a žádají o koncesi. Stávajícím CK jsou potvrzení zasílána postupně dle obdržení platby, nejpozději však do 10. 3. daného roku, na který je příspěvek hrazen.

Potvrzení jsou standardně doručována do datových schránek cestovních kanceláří, pokud CK nemá datovou schránku zřízenu, posílá se doporučené psaní.

Žádáme tímto stávající cestovní kanceláře, které jsou vedeny v seznamu MMR ČR a žádají o změnu koncese, aby informovaly pracovníky SFPI o potřebě zaslání potvrzení v dřívějším termínu, a to telefonicky na tel. číslech 221 771 619, 234 712 635, 221 771 644 nebo e-mailem garancnifond@sfpi.cz či datovou schránkou (wikaiz5).

Informace k zaúčtování příspěvků do garančního fondu

Účetní předpisy nestanoví závazný postup pro účtování příspěvků cestovních kanceláří do garančního fondu, které mají podle zákona č. 159/1999 Sb. povahu povinné platby. Tyto příspěvky souvisejí s provozní činností cestovních kanceláří, a proto je lze podle bodu 3. 6. 7. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019 Náklady a výnosy zaúčtovat na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady.

Výše příspěvku do garančního fondu v minulých letech

Výše a splatnost ročního příspěvku pro rok 2018 byla stanovena přímo novelou č. 111/2018 Sb., pro další roky může maximální výše příspěvku činit 0,1 %  z plánovaných ročních tržeb cestovní kanceláře na daný rok nebo z tržeb dosažených v roce předcházejícím, a to z částky, která bude vyšší. Výše příspěvku bude vždy stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláškou, která bude vydána do 30. září předcházejícího roku, splatnost ročního příspěvku je vždy do  31. 12. předcházejícího roku.

Příspěvek pro rok 2018, který činil 0,1 % z plánovaných tržeb CK na 2. pololetí roku 2018 byl splatný v termínu do 1. 9. 2018.

Pro rok 2019 byla vydána vyhláška č. 188/2018 Sb. a příspěvek byl stanoven ve výši 0,1%.

Pro rok 2020 byla vydána vyhláška č. 246/2019 Sb., která stanovuje příspěvek ve výši 0,05%.

Příspěvek CK pro rok 2019

Byl stanoven vyhláškou č. 188/2018 Sb. ve výši 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu.

Pro stávající CK byl příspěvek splatný do 31. 12. 2018.

Obecné informace

Zřízením garančního fondu novelou č. 111/2018 Sb., zákona č. 159/1999 Sb. plní Česká republika směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a Evropského hospodářského prostoru bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb.

Garanční fond tvoří peněžní prostředky z příspěvků cestovních kanceláří, pokuty vybrané za přestupky a peněžní prostředky obstarané Státním fondem podpory investic. Prostředky sdružené v garančním fondu jsou vlastnictvím České republiky, hospodaření s těmito prostředky přísluší Státnímu fondu podpory investic.

Pokud dojde k pojistné události, zašle SFPI peníze z garančního fondu pojišťovně, u které je cestovní kancelář pojištěna, a to do 14 dnů po té, co od ní obdrží seznam zákazníků včetně jejich zákonných nároků přesahujících limit pojistného plnění. Po obdržení platby pojišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky.

Údaje o úhradě příspěvků do garančního fondu jsou uvedeny v seznamu cestovních kanceláří vedeném MMR ČR na adrese:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Seznam-cestovnich-kancelari