Zpracování osobních údajů

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČLÁNKU 13 a 14 GDPR

 Státní fond podpory investic se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, IČO: 70856788 (dále jen „SFPI“), tímto jako správce osobních údajů plní vůči subjektům údajů informační povinnost dle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 1. Účel tohoto informačního dokumentu

Účelem tohoto informačního dokumentu je poskytnutí stručných, transparentních, přehledných a srozumitelných informací subjektům údajů uvedeným níže v bodu 5. o zpracování jejich osobních údajů ze strany SFPI, především pak o následujících skutečnostech:

 • osobní údaje jakých subjektů údajů SFPI zpracovává,
 • za jakým účelem SFPI osobní údaje zpracovává,
 • jaké kategorie osobních údajů SFPI zpracovává,
 • na základě jakého právního titulu SFPI osobní údaje zpracovává,
 • jakým příjemcům mohou být zpracovávané osobní údaje předávány,
 • po jakou dobu SFPI osobní údaje zpracovává,
 • jaké jsou zásady zpracování osobních údajů v SFPI,
 • jaká práva může subjekt údajů u SFPI v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit.

 

 1. Kontaktní údaje SFPI jako správce osobních údajů

SFPI uvádí následující kontaktní údaje určené pro komunikaci a podání žádostí subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů:

 • doručovací adresa: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2,
 • e-mailová adresa: podatelna@sfpi.cz,
 • identifikátor datové schránky: wikaiz5.

 

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

SFPI jmenuje v souladu s čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož předmětem činnosti je mimo jiné poskytování poradenství a konzultací subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

SFPI uvádí následující kontaktní údaje určené pro komunikaci subjektů údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů:

 • jméno a příjmení:      Tomáš Holubec,
 • doručovací adresa: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2,
 • e-mailová adresa: poverenec@sfpi.cz.

 

Aktuální údaje k osobě pověřence jsou vždy uveřejněny na webových stránkách SFPI: https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/ a https://sfpi.cz/kontakt/.

 

 1. Vysvětlení základních pojmů

Pro lepší pochopení tohoto informačního dokumentu SFPI níže vysvětluje a definuje nejčastěji užívané pojmy v oblasti ochrany osobních údajů:

 

Pojem Vysvětlení pojmu
Osobní údaje veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jedná se zejména o identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, typ a číslo průkazu totožnosti), kontaktní údaje (např. doručovací adresa, e-mailová adresa, tel. číslo), údaje o majetkových a osobních poměrech (např. vlastněné nemovitosti, zaměstnání/povolání, příjmy, počet a věk dětí), údaje o vyřízení žádosti (např. žádost odsouhlasena nebo vyřazena), údaje o plnění smlouvy uzavřené se SFPI (např. výše úvěru, dotace nebo záruky, výše a datum splátek)
Příjemce fyzická nebo právnická osoba, které jsou zpracovávané osobní údaje poskytnuty (zpřístupněny)
Správce fyzická nebo právnická osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pro účely tohoto informačního dokumentu je správcem osobních údajů SFPI
Subjekt údajů fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může se jednat např. o žadatele – fyzickou osobou nepodnikající nebo podnikající, manžela nebo dítě žadatele, ručitele žadatele, fyzickou osobu zastupující při jednání se SFPI žadatele – právnickou osobu
Zpracovatel fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce, základem pro takové zpracování je smlouva o zpracování osobních údajů dle
čl. 28 GDPR
Zpracování osobních údajů jakékoli operace a nakládání s osobními údaji, např. shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče dat nebo do informačního systému, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování
a likvidace osobních údajů

 

 1. Osobní údaje jakých subjektů údajů SFPI zpracovává?

SFPI je samostatnou právnickou osobou zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o SFPI“), která je
v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Činnost a vnitřní organizace SFPI je upravena jeho statutem. Dle ust. § 1 odst. 1 zákona o SFPI je účelem zřízení SFPI a jeho veřejným posláním podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu
s veřejným zájmem. K naplnění těchto cílů dochází prostřednictvím podpory dostupného, stabilního a kvalitního bydlení realizované přes úvěrové a dotační programy SFPI. Poskytování úvěrů a dotací je veřejnou službou zajišťovanou SFPI ve veřejném zájmu. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří
a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu. Při výkonu uvedených a dalších činností upravených v zákoně o SFPI vystupuje SFPI jako orgán pověřený výkonem státní správy.

SFPI v souvislosti s výkonem své působnosti a za účelem naplnění svých cílů zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • žadatelů o úvěr, dotaci nebo záruku,
 • příjemců úvěrů, dotací nebo záruk,
 • manželů a dětí příjemců úvěrů, dotací nebo záruk,
 • osob poskytujících zajištění příjemcům úvěrů, dotací nebo záruk, přistupitelů k dluhu,
 • nájemců v rámci nájemního bydlení u určitých forem podpor,
 • neúspěšných žadatelů o úvěr, dotaci nebo záruku (žadatelé odmítnutí pro nesplnění podmínek, žadatelé vyřazení na vlastní žádost nebo pro nedodání požadovaných dokumentů),
 • osob zastupujících žadatele, příjemce úvěrů, dotací a záruk nebo partnery – právnické osoby při jednání se SFPI (statutární orgány, členové statutárních orgánů, zmocněnci, zaměstnanci, kontaktní osoby apod.),
 • dědiců v případě úmrtí příjemce úvěru, dotace nebo záruky,
 • zákazníků cestovních kanceláří nebo osob zastupujících zákazníky cestovních kanceláří.

 

 1. Od koho SFPI osobní údaje získává?

Osobní údaje SFPI získává zpravidla přímo od subjektů uvedených výše v bodě 5., s výjimkami zejména u (i) osobních údajů manželů, resp. dětí, získaných od jejich manželů, resp. zákonných zástupců, (ii) osobních údajů nájemců získaných od pronajímatelů v rozsahu údajů uvedených v nájemní smlouvě, (iii) osobních údajů zastoupených získaných od jejich zástupců a (iv) osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře získaných od pojišťovny, u které byla pojištěna cestovní kancelář v úpadku. Dále také z Registru obyvatel spravovaného Ministerstvem vnitra ČR, z centrální evidence exekucí, z insolvenčního rejstříku, z katastru nemovitostí, z centrálního registru dotací a z informačního systému společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, popř. z dalších veřejně dostupných zdrojů.

 1. Za jakými účely SFPI osobní údaje zpracovává?

SFPI zpracovává osobní údaje subjektů údajů primárně za účelem výkonu své působnosti
a plnění svých úkolů ve veřejném zájmu stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o SFPI. Zákonnost zpracování je v souladu s GDPR stanovena pro následující účely:

 • plnění úkolů SFPI ve veřejném zájmu, jakožto orgánu pověřeného výkonem státní správy, zejména:
 • posouzení žádostí žadatelů o získání úvěrů, dotací nebo záruk,
 • příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky,
 • určení, výkon nebo obhajoba právních nároků SFPI včetně vymáhání pohledávek,
 • veřejnosprávní kontrola klientů ve věci plnění podmínek uzavřených smluv,
 • spolupráce SFPI s orgány dohledu,
 • poskytování součinnosti orgánům státní správy,
 • zajištění vnitřních potřeb SFPI v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace,
 • evidence poskytování obecných informací klientům k jednotlivým formám podpory na základě jejich žádosti;
 • plnění povinností SFPI vyplývajících z právních předpisů.

 

 1. Jaké kategorie osobních údajů SFPI zpracovává?

SFPI zpracovává osobní údaje subjektů údajů vždy pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu (tj. v souladu s principem minimalizace údajů) a jejich poskytnutí je požadavkem daným příslušnými právními předpisy. SFPI může v souvislosti s výkonem svého předmětu činnosti zpracovávat zejména následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje subjektů údajů:

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, věk, adresa trvalého pobytu, typ
a číslo průkazu totožnosti, typ a identifikátor datové schránky, podpis, státní občanství, číslo bankovního účtu a pohlaví. U fyzických osob podnikajících dále název, sídlo, IČO, DIČ, údaj
o zápisu ve veřejném rejstříku. U fyzických osob zastupujících při jednání se SFPI právnické osoby dále vztah k právnické osobě (statutární orgán, člen statutárního orgánu, zmocněnec). Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým může SFPI subjekt údajů jednoznačně
a nezaměnitelně identifikovat.

Kontaktní údaje subjektů údajů:

Bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Jedná se o osobní údaje, díky kterým může SFPI subjekt údajů kontaktovat v průběhu vyřizování žádosti o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky nebo v průběhu plnění či vypořádání smlouvy.

Údaje o majetkových a osobních poměrech subjektů údajů

Zaměstnání či povolání, příjmy a jejich zdroj, údaje z centrální evidence exekucí, údaje z insolvenčního rejstříku včetně případné delikvence, informace z centrální evidence dotací, identifikace vlastněných nemovitostí případně identifikace vlastněných podílů v korporacích, rodinný stav (příp. identifikační údaje manžela nebo manželky), počet a rodné číslo dětí včetně jejich jména a příjmení, počet členů společné domácnosti. Jedná se o osobní údaje, díky kterým může SFPI posoudit žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky
a kontrolovat řádné plnění smlouvy uzavřené se SFPI.

Údaje o vyřízení žádostí subjektů údajů

Informace týkající se nemovitosti, která má být předmětem financování nebo zajištění úvěru. Informace, zda byla žádost subjektu údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky vyřízena jako úspěšná nebo neúspěšná (z jakého důvodu).

Údaje o plnění smlouvy uzavřené SFPI se subjekty údajů

Typ a číslo uzavřené smlouvy, výše poskytnutého úvěru, dotace nebo záruky, výše úrokové sazby, datum a výše jednotlivých provedených splátek, evidovaný a vymáhaný dluh, údaje
o přihlášené pohledávce, způsob a průběh vymáhání dluhu.

Údaje relevantní pro vyřízení žádosti nebo plnění smlouvy vyplývající z komunikace s klientem

Další osobní údaje relevantní pro vyřízení (posouzení) žádosti, uzavření smlouvy, plnění nebo vypořádání uzavřené smlouvy vyplývající z komunikace s klientem. Tyto osobní údaje mohou být klientem sděleny SFPI osobně, v listinné podobě, v elektronické podobě nebo v rámci telefonního rozhovoru.

Údaje o nájemním vztahu

Informace o sjednávané době trvání nájemní smlouvy, o nájemci dle nájemní smlouvy a výši nájmu.

Údaje o zákaznících cestovní kanceláře v úpadku

Další osobní údaje spočívající ve výši nároků uplatňovaných zákazníky cestovních kanceláří
v rámci výplaty prostředků z garančního fondu; nárok identifikován a oznámen garančnímu fondu pojišťovnou, u které byla cestovní kancelář pojištěna.

 

 1. Na základě jakého právního titulu SFPI osobní údaje zpracovává?

SFPI zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 1. Zpracování osobních údajů nezbytné za účelem plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.

SFPI byl zřízen na základě zákona o SFPI. Účelem a veřejným posláním SFPI je dle ust.
§ 1 odst. 1 uvedeného zákona podpora rozvoje bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky schválené vládou České republiky a podpora udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. SFPI jako právnická osoba zřízená ve formě státního fondu na základě zákona o SFPI, která disponuje kompetencemi v oblasti veřejné správy, a to v souladu s § 1 odst. 1, 2 a 3 a § 3 zákona o SFPI a § 28 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je orgánem pověřeným výkonem státní správy. SFPI jako orgán pověřený výkonem státní správy zpracovává osobní údaje při plnění svých úkolů (tj. zejména při podpoře dostupného, stabilního a kvalitního bydlení realizované přes úvěrové a dotační programy SFPI) ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci primárně na základě tohoto právního titulu.

Zpracování osobních údajů na základě tohoto právního titulu je založeno zejména na následujících aktuálně platných právních předpisech, které stanoví SFPI jako orgánu pověřenému výkonem státní správy úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:

 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
 • zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let (nařízení pozbylo účinnosti dne 21. 4. 2016, stále jsou však v platnosti smlouvy podepsané dle tohoto nařízení),
 • nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů (nařízení pozbylo účinnosti dne 15. 8. 2018, stále jsou však v platnosti smlouvy podepsané dle tohoto nařízení),
 • nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (nařízení pozbylo účinnosti dne 15. 1. 2021, stále jsou však v platnosti smlouvy podepsané dle tohoto nařízení),
 • nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů,
 • nařízení vlády č. 100/2016 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let (nařízení pozbylo účinnosti dne 15. 8. 2018, stále jsou však v platnosti smlouvy podepsané dle tohoto nařízení),
 • nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (nařízení pozbylo účinnosti dne 15. 1. 2021, stále jsou však v platnosti smlouvy podepsané dle tohoto nařízení),
 • nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů,
 • nařízení vlády č. 496/2020 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky,
 • nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne
  června 2021.

 

Historicky pak zpracování osobních údajů probíhá také na základě následujících právních předpisů (úvěry, dotace a záruky již podle nich nejsou SFPI aktuálně poskytovány, ale jsou stále zpracovávány osobní údaje získané na jejich základě v minulosti, neboť ještě neuplynula doba jejich uchování stanovená v bodě 13):

 • nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002,
 • nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků
  k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně
  o podpoře výstavby družstevních bytů,
 • nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu,
 • nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám.
 1. Zpracování osobních údajů nezbytné za účelem plnění právních povinností dle čl.
  6 odst. 1 písm. c) GDPR

SFPI zpracovává osobní údaje na základě tohoto právního titulu v případech nezbytných pro plnění právní povinnosti stanovené SFPI právním předpisem, jestliže zpracování neprobíhá na základě právního titulu plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR [právní titul dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR se aplikuje pro veřejný sektor prioritně]. Ke zpracování osobních údajů na základě tohoto právního titulu tak dochází v případech, kdy vystupuje SFPI v roli soukromoprávní, nikoliv v roli orgánu pověřeného výkonem státní správy spočívající v poskytování veřejných služeb.

 1. Zpracování osobních údajů nezbytné za účelem plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

SFPI zpracovává osobní údaje na základě tohoto právního titulu, jestliže je zpracování nezbytné pro přípravu, sepsání, plnění a vypořádání smlouvy o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky uzavřené mezi SFPI a subjektem údajů.

 

 1. Jakým kategoriím příjemců mohou být zpracovávané osobní údaje předávány?

SFPI zásadně neposkytuje zpracovávané osobní údaje jiným osobám (příjemcům). Výjimku tvoří situace, kdy je SFPI povinen k poskytnutí (zpřístupnění) zpracovávaných osobních údajů příjemci v rámci plnění úkolu ve veřejném zájmu, plnění právní povinnosti nebo plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

SFPI může v souladu s výše uvedeným poskytnout v nezbytných případech zpracovávané osobní údaje vlastním poskytovatelům (dodavatelům) služeb z řad:

 • poskytovatelů IT služeb (poskytovatel provozní podpory IT systému),
 • poskytovatelů právních služeb (advokátní kanceláře),
 • subjektů vymáhajících pohledávky za subjekty údajů,
 • postupitelů pohledávek za subjektem údajů,
 • provozovatelů poštovních služeb,
 • odhadců nemovitostí,
 • subjektů poskytujících skartační a archivační služby,
 • externích hodnotitelů žádostí o podporu,
 • externího auditu.

SFPI může v souladu s výše uvedeným poskytnout v případech stanovených právním řádem zpracovávané osobní údaje následujícím orgánům veřejné moci a dalším subjektům:

 • soudům,
 • orgánům činným v trestním řízení,
 • exekutorům,
 • notářům,
 • insolvenčním správcům,
 • orgánům finanční správy,
 • České národní bance,
 • Národnímu bezpečnostnímu úřadu,
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje předává SFPI ke zpracování výhradně zpracovatelům, se kterými má uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR a kteří jsou tak vázáni povinností mlčenlivosti o zpracovávaných osobních údajích a jsou povinni dodržovat odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

 

 1. Jsou osobní údaje předávány do třetího státu nebo mezinárodní organizaci?

SFPI nezpracovává osobní údaje v zahraničí, nepředává zpracovávané osobní údaje příjemcům do zahraničí, ani nepředává zpracovávané osobní údaje mezinárodní organizaci.

 

 1. Jakými způsoby a prostředky jsou osobní údaje zpracovávány?

SFPI zpracovává osobní údaje manuálně v listinné nebo elektronické podobě i automatizovaně v informačních systémech, vždy při vysoké úrovni technického, organizačního a personálního zabezpečení a v souladu s požadavky právního řádu, zejména čl. 24, 25 a 32 GDPR. SFPI neprovádí automatizované rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osoby v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru se SFPI, kterým jsou v rámci výkonu jejich činnosti zpřístupněny zpracovávané osobní údaje, jsou proškolovány ohledně jejich náležité ochrany a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

Informační systémy užívané SFPI ke zpracování osobních údajů jsou náležitě zabezpečeny a pravidelně testovány za účelem zajištění jejich neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti, schopnosti obnovy a odolnosti.

Úroveň zabezpečení osobních údajů zpracovávaných SFPI v listinné nebo elektronické podobě je nastavena v souladu s požadavky právního řádu tak, aby minimalizovala rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění nebo neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.

 1. Po jakou dobu SFPI osobní údaje zpracovává?

V souladu se zásadami minimalizace údajů a omezení doby jejich uložení zpracovává SFPI vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k dosažení daného účelu, a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu pro dosažení daného účelu. Doba zpracování osobních údajů na SFPI se řídí právními předpisy a spisovým a skartačním řádem SFPI vydaným podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány SFPI po dobu vyřizování žádosti subjektů údajů o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky, po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a po dobu běhu promlčecích dob.

Pro účely následného uchování osobních údajů platí zásada minimalizace dat a následující skartační lhůty řazené dle jednotlivých účelů zpracování – jednotlivých právních předpisů, zejména:

 1. Uchování osobních údajů po dobu 10 let od 1. ledna následujícího roku po doplacení poskytnutého úvěru, provedení závěrečné kontroly akce, vyplacení poslední části dotace, ukončení zajištění formou záruky nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti
  o poskytnutí úvěru, dotace nebo záruky v případě úvěrů, dotací a záruk poskytovaných dle následujících předpisů, a to v jejich pozdějším znění:
 • nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (dotace, záruky),
 • nařízení vlády č. 396/2001 Sb. (dotace a úvěry),
 • nařízení vlády č. 396/2002 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 97/2002 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 369/2003 Sb. (dotace),
 • nařízení vlády č. 370/2004 Sb. (zajištění – záruky),
 • nařízení vlády č. 616/2004 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 28/2006 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 63/2006 Sb. (dotace),
 • nařízení vlády č. 333/2009 Sb. (dotace),
 • nařízení vlády č. 284/2011 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 468/2012 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 100/2016 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 136/2018 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 496/2020 Sb. (dotace a úvěry),
 • nařízení vlády č. 1/2021 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 2/2021 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 257/2021 Sb. (úvěry),
 • nařízení vlády č. 481/2000 Sb. (dotace) – v případě, že byla uzavřena dohoda
  o zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let,
 • nařízení vlády č. 104/2003 Sb. (dotace) – v případě, že byla uzavřena dohoda
  o zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let.

Výjimku tvoří uchovávání smluv a údajů o úvěru poskytnutém dle nařízení vlády (dále také jen „NV“) č. 97/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 100/2016 Sb.,
NV č. 136/2018 Sb. a NV č. 1/2021 Sb. po dobu do ukončení poskytování podpor SFPI z důvodu povinnosti zamezit opakovanému poskytnutí podpory.

Další výjimka je tvořena situací, kdy v rámci vymáhacího procesu dochází k prodloužení promlčecích dob. Děje se tak typicky v případě, kdy je s dlužníkem, případně s jinou osobou ze souboru dlužníků, uzavřena dohoda o plnění dluhu ve splátkách.

 1. Uchování osobních údajů po dobu 50 let po provedení závěrečné kontroly akce nebo, v případě zkrácení vázací doby po zkrácenou dobu, minimálně však 20 let od počátku splácení úvěru, nebo 10 let od 1. ledna následujícího roku po doplacení poskytnutého úvěru (dle nejdelší z uvedených lhůt) nebo 10 let od 1. ledna následujícího roku po vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí úvěru a dotace v případě úvěrů
  a dotací poskytovaných dle následujících předpisů (následně jsou osobní údaje předány k odbornému posouzení, jímž se rozhodne o jejich skartaci nebo přesunu do archivu):
 • Zákon č. 378/2005 Sb. a nařízení vlády č. 465/2005 Sb. (kombinace úvěru a dotace).
 1. Uchování osobních údajů po dobu 20 let od 1. ledna následujícího roku po provedení závěrečné kontroly akce nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí dotace v případě dotací poskytovaných dle následujících předpisů (následně jsou osobní údaje předány k odbornému posouzení, jímž se rozhodne o jejich skartaci nebo přesunu do archivu):
 • nařízení vlády č. 481/2000 Sb. (dotace),
 • nařízení vlády č. 104/2003 Sb. (povodňové dotace).
 1. Uchování osobních údajů po dobu 50 let nebo v případě, že byla uzavřena dohoda
  o zkrácení vázací doby, po dobu 30 let od 1. ledna následujícího roku po provedení závěrečné kontroly akce nebo vyřazení (zamítnutí, odmítnutí) žádosti o poskytnutí dotace v případě dotace poskytované dle následujícího předpisu (následně jsou osobní údaje předány do archivu):
 • nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (dotace).
 1. Uchování osobních údajů v rámci NV č. 390/2017 Sb. v případě, že klientovi byla poskytnuta:
  1. pouze dotace: po dobu 10 let od vypršení 5leté lhůty pro udržitelnost projektu počínaje 1. lednem následujícího roku;
  2. dotace a úvěr: po dobu 10 let od 1. ledna následujícího roku po doplacení poskytnutého úvěru, není-li skartační lhůta kratší podle bodu a), v opačném případě se určí stejná skartační podle bodu a).
 2. Uchování osobních údajů po dobu 10 let od 1. ledna následujícího roku po ukončení všech úkonů spojených s výplatou nároků zákazníků cestovní kanceláře v úpadku a úkonů v rámci příslušného insolvenčního řízení dle následujících předpisů:
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

 

 1. Jaké zásady dodržuje SFPI při zpracování osobních údajů?

SFPI se při zpracování osobních údajů subjektů údajů vždy řídí následujícími zásadami:

 1. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou vždy SFPI zpracovávány na základě platného právního titulu, korektně
  a transparentním způsobem – tj. v rozsahu a za účely uvedenými v tomto informačním dokumentu;
 2. zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje subjektů údajů jsou SFPI zpracovávány výhradně pro určité, v tomto informačním dokumentu výslovně vyjádřené legitimní účely, osobní údaje nejsou SFPI zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. zásada minimalizace zpracovávaných osobních údajů – SFPI zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 4. zásada přesnosti zpracovávaných osobních údajů – SFPI zpracovává osobní údaje
  v přesné a v případě potřeby aktualizované podobě, SFPI realizuje rozumná opatření,
  aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 5. zásada omezení doby uložení a zpracování osobních údajů – osobní údaje jsou SFPI uloženy a zpracovány ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu nikoliv delší, než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány;
 6. zásada integrity a důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů – SFPI zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným
  či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 1. Jaká práva může subjekt údajů u SFPI v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit?

Subjekty údajů mohou u SFPI za podmínek stanovených čl. 15 až 21 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Právo na přístup dle čl. 15 GDPR zahrnuje poskytnutí následujících informací subjektu údajů (žadateli): zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a jaké kategorie jeho osobních údajů jsou zpracovávány, zda jsou jeho osobní údaje předávány jiným příjemcům a kategorie takových příjemců, po jakou dobu jsou jeho osobní údaje zpracovávány, popř. kritéria použitá ke stanovení takové doby, informace o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, veškeré dostupné informace o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, a současně má možnost získat kopie zpracovávaných osobních údajů.

 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Právo na opravu dle čl. 16 GDPR zahrnuje právo subjektu údajů na opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů

Právo na výmaz dle čl. 17 GDPR zahrnuje právo subjektu údajů požádat SFPI o výmaz zpracovávaných osobních údajů v případě absence právního titulu pro zpracování. Subjekt údajů tak nemá právo požadovat po SFPI výmaz zpracovávaných osobních údajů po dobu jejich zákonného zpracování specifikovanou pro jednotlivé účely výše v bodě 13. tohoto informačního dokumentu.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR zahrnuje právo subjektu údajů požádat SFPI o omezení rozsahu zpracování osobních údajů zejména v následujících případech: subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů – zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí; zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů požaduje pouze omezení zpracování; další důvody jsou uvedeny v čl. 18 GDPR.

 • Právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů

Právo na přenositelnost zahrnuje právo subjektu údajů požadovat po SFPI zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem předání jinému správci, případně právo žádat v technicky proveditelných případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky uvedené v čl. 20 GDPR, že je zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy
(viz bod 9. shora) a je prováděno SFPI automatizovaně.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR je subjekt údajů oprávněn vykonat v případech, kdy je zpracování jeho osobních údajů SFPI realizováno na základě právního titulu „plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen“ dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR nebo právního titulu „oprávněné zájmy správce“ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. SFPI není po podání námitek oprávněn osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo neprokáže nezbytnost jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u SFPI v písemné listinné formě (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo v písemné elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím klientského portálu nebo datové schránky) na kontaktních údajích správce uvedených v bodě 2. shora. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, datum narození, případně i číslo smlouvy o poskytnutí podpory (úvěru, dotace, případně záruky) nebo číslo žádosti o podporu (v případě, že smlouva o poskytnutí podpory nebyla uzavřena), které se žádost o uplatnění některého z výše uvedených práv týká. V případě podání žádosti v jiné formě bude subjekt údajů vyzván k jednoznačnému ztotožnění prostřednictvím osobního předložení dokladu totožnosti nebo opakovaného podání s použitím jednoho ze shora uvedených způsobů.

Ve výjimečných případech může být SFPI stanoven namísto úředně ověřeného podpisu, kvalifikovaného nebo zaručeného elektronického podpisu jiný identifikátor, který je sdělen příslušnému klientovi. Jedná se zejména o tyto případy:

 • projednávání podané žádosti v rámci některého programu podpory,
 • splácení úvěru a plnění ostatních podmínek smluv uzavřených mezi subjektem údajů
  a Fondem,
 • vymáhání pohledávek Fondu za subjektem údajů právní sekcí Fondu.

SFPI tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je ze strany SFPI porušeno GDPR.

SFPI tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů SFPI v rozporu s GDPR.

 • Právo konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů

SFPI informuje subjekty údajů o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů SFPI, kontaktní údaje pověřence jsou obsaženy v bodě 3. shora, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

 

 

Státní fond podpory investic                                                          V Praze dne 1. 6. 2022

 

Vzorové formuláře pro uplatňování práv subjektu údajů

 

Informační memorandum na ochranu osobních údajů (27.7.2022)