Základní dokumenty

Koncepce bydlení

Vláda České republiky na svém zasedání dne 27. července 2016 schválila svým usnesením Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidovanou). Koncepce respektuje základní východiska i hlavní principy a strategické cíle bytové politiky, formulované v předchozí Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, jedná se zejména o vize dostupnost, stabilita a kvalita bydlení. Zde si můžete stáhnout plnou verzi dokumentu.

Zákon č. 113/2020 Sb.

Dnem 1. června 2020 nabyl účinnosti zákon č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Statut SFPI

Statut Státního fondu podpory investic byl schválen vládou ČR dne 16. listopadu 2020. Unesení vlády a text statut naleznete pod níže uvedenými odkazy.

 

Výroční zprávy

Schválené verze výročních zpráv a účetních závěrek Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu podpory investic jsou k dispozici zde.

Etický kodex SFPI

Znění Etického kodexu vychází z vládního usnesení 270 + P, z roku 2001, které bylo novelizováno v květnu 2012, v němž vláda doporučuje převzetí znění kodexu pro ostatní veřejné, státní a samosprávní instituce jako standard pro jednání a chování státních zaměstnanců. Státní fond rozvoje bydlení tímto navrhované vládní znění kodexu modifikoval, s ohledem na zkušenosti a činnosti, které jednotliví pracovníci vykonávají.