Brownfieldy

Chystáme výzvu

V programu Brownfieldy, otevřenému na základě nařízení vlády č. 496/2020 Sb., připravujeme výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo o úvěr, kterou zde zveřejníme po 2. květnu 2022.

Zveřejněno 12. 4. 2022

Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí pro rok 2021 – výzva č. 1 a č. 2

Výzva č. 1

V programu Brownfieldy bylo ve výzvě č. 1 přijato 15 žádostí v celkové hodnotě 257 887 726,00 Kč.

Schváleno bylo 9 žádostí v celkové hodnotě 193 160 965,00 Kč.

Zamítnuto bylo 6 žádostí v celkové hodnotě 64 726 761,00 Kč.

O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce října 2021.

Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

 

Výzva č. 2

V programu Brownfieldy bylo ve výzvě č. 2 přijato 53 žádostí v celkové hodnotě 886 269 379,32 Kč.

Schváleno bylo 10 žádostí v celkové hodnotě 302 541 073,00 Kč.

Zamítnuto bylo 43 žádostí v celkové hodnotě 583 728 306,32 Kč.

O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce října 2021.

Seznam najdete v záložce Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Zveřejněno 24. 8. 2021

 

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

 

Výhody programu:

 • platí pro celé území ČR,
 • možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem,
 • kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,
 • úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.

Program se řídí nařízením vlády č. 496/2020 Sb.

Kombinace dotace a úvěru:

 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu,
 • úvěr i dotaci lze poskytnout i samostatně.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,
 • účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,
 • příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,
 • revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,
 • má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,
 • revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,
 • do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,
 • v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,
 • úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,
 • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,
 • k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Výše podpory (úvěru, dotace nebo kombinace)

 • výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč.

Výše dotace:

 • nejvýše 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy NV č. 496/2020 Sb.,
 • nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k NV č. 496/2020 Sb.,
 • až 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C NV č. 496/2020 Sb.

Výše úvěru:

 • výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území.

Úroková sazba:

 • úvěr se poskytuje bezúročně.

Splácení úvěru:

 • doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o  úvěru.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně nebo poštou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Brownfieldy. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání se považuje za datum podání doručení žádosti na SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 496/2020 SbFond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

 

 

 

Kdo může žádat:

Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží.

Postup a proces žádosti:

Písemná žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu (www.sfpi.cz).

Žádost musí obsahovat:

 • doklad o vlastnickém právu žadatele k území se starou stavební zátěží, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, má-li být podpora využita i ke koupi území,
 • doklad prokazující výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy,
 • znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby nebo zařízení, který není ke dni podání žádosti starší než 1 rok,
 • čestné prohlášení žadatele o nevyužívání stavby nebo zařízení,
 • investiční záměr s náležitostmi podle §7 NV,
 • doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem žadatele,
 • uvedení účelu podpory podle §3 NV,
 • projektovou dokumentaci revitalizace vyžadovanou podle stavebního zákona k vydání stavebního povolení nebo k ohlášení, a nepodléhá-li podle stavebního zákona některá z činností v rámci revitalizace stavebnímu povolení ani ohlášení, plán technologického postupu provedení této činnosti a související situační výkres,
 • stanovisko inženýrského geologa, které není ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců, spolu s dokumentací stavebních prací, která je v souladu s jím navrženým technickým řešením a prokazuje jeho vhodnost, nachází-li se území se starou stavební zátěží na poddolovaném území,
 • dobu, v níž má dojít ke koupi území a z ní vyplývajícímu převodu vlastnického práva na žadatele, má-li být podpora použita i na koupi území,
 • dobu, ve které má být dokončena revitalizace, a dobu, ve které má být zahájeno využívání občanského vybavení, které má revitalizací vzniknout,
 • požadovanou výši a formu podpory,
 • povolení revitalizace, je-li vyžadováno,
 • souhlas nebo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 5 odst. 2 písm. l), je-li k revitalizaci nutné,
 • doklad o pojištění stavby,
 • identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 • čestné prohlášení žadatele, že hospodařil tak, že výše jeho dluhů nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Ve lhůtě zpravidla 30 dnů ode dne doručení žádosti může Fond žadatele vyzvat k eventuálnímu doplnění potřebných údajů, pokud žadatele ve lhůtě stanovené Fondem údaje nedoplní, smlouva uzavřena nebude. Ve stejných časových intervalech a za stejných podmínek může Fond žádat o odstranění eventuálních vad v žádosti. Žádosti, které splní všechny náležitosti, budou vyhodnoceny podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě, Fond stanoví jejich pořadí, které zveřejní na webových stránkách nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení všech žádostí. Poté zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, pokud bude mít prostředky na její poskytnutí, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Žadatel je povinen doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání:

Podporu lze čerpat pouze na způsobilé náklady, kterými jsou náklady nepřesahující výši uvedenou v investičním záměru, použité podle § 3 odst. 1 a 2 NV na koupi území nebo revitalizaci a na technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže a na přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení, a daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u níž příjemci podpory vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Přesahuje-li kupní cena území se starou stavební zátěží nebo jeho části obvyklou cenu zjištěnou znaleckým posudkem podle § 7 odst. 2 písm. d) NV, je způsobilým nákladem na koupi území pouze částka ve výši takto zjištěné obvyklé ceny. Náklady na daň z přidané hodnoty podle odstavce 1 písm. e) NV související s koupí území jsou v takovém případě způsobilým nákladem pouze ve výši, kterou by daň z přidané hodnoty dosahovala, kdyby se kupní cena území se starou stavební zátěží rovnala takto zjištěné obvyklé ceně.

Příjemce podpory je povinen způsobilé náklady doložit.

Splácení úvěru:

Příjemce splácí úvěr v pravidelných měsíčních částkách ve stejné výši. Úvěr může být předčasně splacen a doba splácení nepřekročí 10 let od uzavření smlouvy.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 496/2020 Sb.

Fond není oprávněn podmínky nařízení vlády měnit ani z nich udělovat výjimky.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

 

 

Výzva


 

Žádost o podporu

 

Další dokumenty


Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí pro rok 2021

Výzva číslo 1


 

Výzva číslo 2