Brownfieldy

 Prodloužení lhůty pro podání opravené žádosti

V odůvodněných případech je možné podat žádost o prodloužení lhůty pro podání opravené žádosti. Lhůta pro podání opravené žádosti je standardně do 30 kalendářních dní od doručení výzvy k odstranění vad. Prodloužení je možné maximálně o 15 kalendářních dní. Žádost o prodloužení lhůty musí splňovat následující formální náležitosti:

 • musí být doručena do datové schránky Fondu a být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat za subjekt žadatele,
 • musí být doručena do datové schránky Fondu nejpozději v den, kdy končí lhůta pro podání opravené žádosti,
 • musí obsahovat:

a) v názvu: „Žádost o prodloužení lhůty pro předložení opravné žádosti o podporu“,

b) v textu žádosti zdůvodnění, proč je o prodloužení žádáno a požadované datum prodloužení.

Zda bylo žádosti vyhověno, bude žadateli oznámeno prostřednictvím jeho datové schránky.

2. 1. 2023

 

Zveřejněn katalog činností hospodářských/nehospodářských

V návaznosti na četné dotazy k zařazení plánovaných činností v rámci provozu občanského vybavení na hospodářské a nehospodářské činnosti vznikl katalog činností hospodářských/nehospodářských (dále jen „katalog“). Doporučujeme katalog projít a činnosti, které plánujete v rámci prostor občanského vybavení provozovat, správně zařadit. Rozhodující pro zařazení není pouze činnost samotná, ale také kdo ji bude provozovat a konkrétní podmínky, za jakých bude činnost konána. Vše je uvedeno přehledně v katalogu. Zveřejněn je ve formátu xls., v němž je možné filtrovat ve sloupcích podle potřeby, a ve formátu pdf, ve kterém je jenom prostý soupis činností bez možnosti filtrování. Správné zařazení činností je rozhodující i pro správné vyplnění Prohlášení žadatele o hospodářském využití revitalizovaného území.

Katalog najdete pod záložkou Formuláře a metodické pokyny – Dokumenty a metodické pokyny k výzvě č. 1 a 2 (2022) – Další dokumenty.

2. 1. 2023

 

Právě probíhá hodnocení podaných  žádostí o podporu a projektů. Případnou výzvu k odstranění vad v žádosti lze očekávat koncem příštího pracovního týdne (12. – 16. 12. 2022).

7. 12. 2022

Příjem žádostí

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 8. 2022 v 10.00. Žádosti lze podávat pouze elektronicky, a to prostřednictvím Klientského portálu SFPI. Před prvním přihlášením si prosím prostudujte Uživatelskou příručku, která je k dispozici zde. Pokud nemáte zřízenou elektronickou identitu, navštivte infomační portál Identity občana

Případné dotazy posílejte na komunikace@sfpi.cz nebo volejte na informační linku: 605 072 069. Linka je k dispozici pondělí až čtvrtek od 9.00 do 16.00, v pátek do 14.00.

27. 7. 2022

Výzva

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 1. června 2022 výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr do programu Brownfiledy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění, pro rok 2022.

Věcné zaměření výzev: revitalizace území se starou stavební zátěží na park nebo občanské vybavení.

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo úvěru:

Žádosti podané v rámci těchto výzev musí splňovat podmínky stanovené NV č. 496/2020 Sb., v platném znění, podle kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo úvěru.

V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí elektronickým systémem SFPI.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022.

Dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

 

Výhody programu:

 • platí pro celé území ČR,
 • možnost kombinace dotace s bezúročným úvěrem,
 • kombinace dotace + úvěr až do výše 90 % uznatelných nákladů,
 • úvěr může být kdykoli splacen předčasně bez dalších poplatků.

Program se řídí nařízením vlády č. 496/2020 Sb.

Kombinace dotace a úvěru:

 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu,
 • úvěr i dotaci lze poskytnout i samostatně.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,
 • účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,
 • příslušný orgán žadatele schválil investiční záměr pro revitalizaci,
 • revitalizace bude zahájena až po podání žádosti,
 • má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti,
 • revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,
 • do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,
 • v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívány,
 • úvěr je a po celou dobu jeho splácení bude dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše.

Využití podpory (úvěru, dotace nebo kombinace):

 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě nebo jiné změně podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění, částečnému odstranění, opravě nebo jiné změně zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží,
 • k provedení stavby včetně jejího zařízení na území se starou stavební zátěží,
 • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží,
 • k odstranění nebo částečnému odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží,
 • k vybudování, umístění nebo úpravě inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží,
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části, má-li být toto území revitalizováno.

Výše podpory (úvěru, dotace nebo kombinace)

 • výše podpory činí v součtu nejméně 400 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč.

Výše dotace:

 • nejvýše 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy NV č. 496/2020 Sb.,
 • nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k NV č. 496/2020 Sb.,
 • až 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C NV č. 496/2020 Sb.

Výše úvěru:

 • výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území.

Úroková sazba:

 • úvěr se poskytuje bezúročně.

Splácení úvěru:

 • doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o  úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 496/2020 SbFond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

 

 

 

Kdo může žádat:

Oprávněným žadatelem je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst, pokud to statut města umožňuje) a zároveň je jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží.

Postup a proces žádosti:

Písemná žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu (www.sfpi.cz).

Žádost musí obsahovat:

 • doklad o vlastnickém právu žadatele k území se starou stavební zátěží, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, má-li být podpora využita i ke koupi území,
 • doklad prokazující výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy,
 • znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby nebo zařízení, který není ke dni podání žádosti starší než 1 rok,
 • čestné prohlášení žadatele o nevyužívání stavby nebo zařízení,
 • investiční záměr s náležitostmi podle §7 NV,
 • doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem žadatele,
 • uvedení účelu podpory podle §3 NV,
 • projektovou dokumentaci revitalizace vyžadovanou podle stavebního zákona k vydání stavebního povolení nebo k ohlášení, a nepodléhá-li podle stavebního zákona některá z činností v rámci revitalizace stavebnímu povolení ani ohlášení, plán technologického postupu provedení této činnosti a související situační výkres,
 • stanovisko inženýrského geologa, které není ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců, spolu s dokumentací stavebních prací, která je v souladu s jím navrženým technickým řešením a prokazuje jeho vhodnost, nachází-li se území se starou stavební zátěží na poddolovaném území,
 • dobu, v níž má dojít ke koupi území a z ní vyplývajícímu převodu vlastnického práva na žadatele, má-li být podpora použita i na koupi území,
 • dobu, ve které má být dokončena revitalizace, a dobu, ve které má být zahájeno využívání občanského vybavení, které má revitalizací vzniknout,
 • požadovanou výši a formu podpory,
 • povolení revitalizace, je-li vyžadováno,
 • souhlas nebo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 5 odst. 2 písm. l), je-li k revitalizaci nutné,
 • doklad o pojištění stavby,
 • identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
 • čestné prohlášení žadatele, že hospodařil tak, že výše jeho dluhů nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Ve lhůtě zpravidla 30 dnů ode dne doručení žádosti může Fond žadatele vyzvat k eventuálnímu doplnění potřebných údajů, pokud žadatele ve lhůtě stanovené Fondem údaje nedoplní, smlouva uzavřena nebude. Ve stejných časových intervalech a za stejných podmínek může Fond žádat o odstranění eventuálních vad v žádosti. Žádosti, které splní všechny náležitosti, budou vyhodnoceny podle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě, Fond stanoví jejich pořadí, které zveřejní na webových stránkách nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení všech žádostí. Poté zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, pokud bude mít prostředky na její poskytnutí, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Žadatel je povinen doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání:

Podporu lze čerpat pouze na způsobilé náklady, kterými jsou náklady nepřesahující výši uvedenou v investičním záměru, použité podle § 3 odst. 1 a 2 NV na koupi území nebo revitalizaci a na technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, s výjimkou nákladů na sanaci ekologické zátěže a na přípravu a realizaci zadávacích a výběrových řízení, a daň z přidané hodnoty, s výjimkou části daně, u níž příjemci podpory vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Přesahuje-li kupní cena území se starou stavební zátěží nebo jeho části obvyklou cenu zjištěnou znaleckým posudkem podle § 7 odst. 2 písm. d) NV, je způsobilým nákladem na koupi území pouze částka ve výši takto zjištěné obvyklé ceny. Náklady na daň z přidané hodnoty podle odstavce 1 písm. e) NV související s koupí území jsou v takovém případě způsobilým nákladem pouze ve výši, kterou by daň z přidané hodnoty dosahovala, kdyby se kupní cena území se starou stavební zátěží rovnala takto zjištěné obvyklé ceně.

Příjemce podpory je povinen způsobilé náklady doložit.

Splácení úvěru:

Příjemce splácí úvěr v pravidelných měsíčních částkách ve stejné výši. Úvěr může být předčasně splacen a doba splácení nepřekročí 10 let od uzavření smlouvy.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 496/2020 Sb.

Fond není oprávněn podmínky nařízení vlády měnit ani z nich udělovat výjimky.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

 

 

Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí pro rok 2022

Výzva číslo 1

 

Výzva číslo 2 

 

Přehled schválených, náhradních a zamítnutých žádostí pro rok 2021

Výzva číslo 1


 

Výzva číslo 2hot lesbians making out elden ring ranni rule 34 xnxxteenvideos.com forced to suck cock xev bellringer princess leia, genie exum onlyfans leaked nadia ali porn stat milfrabbit.net mature women in porn videos dream sucks his own dick, zendaya in the nude xxx by kareena kapoor pornhiho.net best ebony porn starts black porn at home
nicocado avocado only fans men naked with women hotwifeporn.vip asian massage shower table lynda day george nude, corinna kopff only fans leak the ring hentai parody tubxporn.vip erotic mssage near me lana rohades only fans, redo of healer hentai mating press sexual position xnxxforced.com emilia clarke sex scenes kaiia eve vs eric dikkerson
free mobil porn video violet myers full videos cuckoldwife.win the last air bender porn fallando con mi hermana, rainbow six seige porn biggest penis in porn xnnx.vip beutiful naked women pics latina big booty twerking, elle brooke onlyfans leaks free older4me videos 2023 xxxfreeporn.win demon slayer porn hub porn stars on tik.tok
sexo con mi amiga swap family gets sticky christy love lesbianebony.com paige vanzant sex tape romeo and juliet nude, flashing in the gym pretty cute girlfriend lets me tittyfuck 80sporno.com this one time at band camp seduced by mom porn, first time lesbian porn iggy azaelea onlyfans leak forcedcreampie.com mujeres sexo con perros my gf is naked
nicocado avocado only fans the best nude celebs lesbianbabez.net fisted for first time truth or dare oics, tiffany amber theisen nude tentacles / rule 34 lesbianposes.net mom and sun xnxx alexis fawx milf u, porn round and brown big tit asian blowjob onlyteenpussy.net proud father porn game فیلم سکس ایرانی از کون
sexy nude older women free hub porn videos bbwxnnx.com gay porn dad som cogiéndome a mi comadre
gay porn big cock the best hd free porn videoprono.vip gacha club rule 34 rule 34 beast tamer, pictures of naked girls real life nico robin hotsexvideo.vip sky blue french tip 1.5 scooby doo parady xxx, mom gives a handjob videos of micro bikinis latexporn.win amber heard sex scene no panties in public
futa on male nhentai stripping in the club swingerwife.win two girls 1 cup porn mother and daugther, salma hayek nude pictures mujer y perro porn sexporn.win ashley serrano onlyfans leak teens love huge cockes, sofia vegara nude pics lexi pantera only fans wifexxx.vip chainsaw man power nude cade maddox gay porn
slender hottie victoria sunshine first airtight dp bobs burgers rule 34 ixxnporn.com corrina kopft onlyfans leaked hot step mom porn, mother in law porn bubble butt latin porn bdsmis.com teenagers with huge boobs dragon ball porn game, sexo con la prima bella poarch and tyga sex tape bigtittybbw.com blow jobs on beach back room casting anal
heidi lavon onlyfans leak mom fucks sons bully cuckold69.net cumshots on big tits painal tap out backroom casting couch, cogiendo con una vieja porn download free videos homedoporn.net video pornográfico de colegialas videos pornos de gorditas, tik tok big titties madre e hija porn bigtitspub.net daniella bregoli only fans lily loveles and dante diggz
emilie de ravin nuda rose monroe full video xxnxl.vip he grim reaper who reaped my heart cult of the lamb r34, watching porn with sister mother in law seduction motherandsonporn.com train my hole angel youngs videos of anime porn, gay muscular daddy porn jhonny sins porn star xnxxbangbros.com donna that 70s show imouto bitchi ni shiboraretai