Nájemní bydlení

Oznámení o ukončení příjmu žádostí

Státní fond podpory investic oznamuje, že dne 31. srpna 2023  byl ukončen příjem žádosti do programu Nájemní bydlení z důvodu vyčerpání alokace.

Zveřejněno 31. 8. 2023

Vítejte na stránce programu Nájemní bydlení!

Tento program je určený pro všechny právnické osoby, které chtějí stavět nájemních byty. Pod jednotlivými záložkami se můžete seznámit s tím, jaké možnosti vám program nabízí a co musíte splnit, jestliže se rozhodnete naší nabídky dotace a úvěru využít. Rozhodně nepřehlédněte záložku Formuláře a metodické pokyny. Tam jsou k dispozici dokumenty, jako je např. Příručka pro žadatele o podporu a další, v nichž je vše popsáno mnohem podrobněji a do každého detailu. Přesto se může stát, že nebudete něčemu zcela rozumět. V tom případě nám napište na e-mail komunikace@sfpi.cz, rádi vám odpovíme.

 

Prezentace ke stažení

Zde najdete prezentaci k webinářům, které proběhly 26. 5. a 7.6.2023.

 

Kontaktní údaje pro program Nájemní bydlení

email: komunikace@sfpi.cz

telefon: 585 206 121

 

Oznámení o vyhlášení výzvy

Státní fond podpory investic vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z programu Nájemní bydlení. Příjem žádostí bude zahájen 15. května 2023 v 10.00.

Zveřejněno 24. 4. 2023

 

Harmonogram administrace programu

 • nabytí účinnosti nařízení vlády č. 107/2023 Sb.                 20. 4. 2023
 • vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci                            24. 4. 2023 ve 14.00
 • zahájení příjmu žádostí                                                            15. 5. 2023 v 10.00

Aktualizace 9. 5. 2023

Kdo může žádat:

 • právnická osoba.

 Postup a proces žádosti:

 • žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu; výzva bude mít průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení; výzva bude ukončena po naplnění celkového alokovaného rozpočtu;
 • žadatel může podat žádost o dotaci nebo o úvěr – v případě podání obou žádostí podává žadatel žádosti současně a požadované přílohy doloží pouze jednou;
 • formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje;
 • žádost musí obsahovat přílohy dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu.

Posuzování žádosti:

 • u žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě do 30 pracovních dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, bude posuzováno, zda splňuje věcné podmínky programu;
 • žadatel bude o splnění podmínek a výběru žádosti k financování písemně informován a zároveň bude vyzván k dodání náležitostí, které je nutné doložit před podpisem smlouvy (např. stavební povolení). Termín k předložení těchto náležitostí bude stanoven na 6 měsíců;
 • Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud bude mít prostředky na poskytnutí podpory, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Žadatel je povinen doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání podpory:

 • pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • podporu lze použít pouze na způsobilé náklady a čerpat jen na základě předložených dokladů;
 • čerpat lze jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • pojištění rozestavěné stavby vinkulací pojistného plnění ve prospěch Fondu, a to do výše poskytnutého úvěru;
 • po celou dobu výstavby nelze pozemek, stavbu nebo byt bez souhlasu Fondu převést na třetí osobu nebo zatížit zástavním právem nebo jiným zajišťovacím nástrojem ve prospěch třetí osoby.

 Podmínky pro nakládání s nájemními byty:

 • doba udržitelnosti je 20 let;
 • nájemné ve výši obvyklé v daném místě a čase;
 • nájemní smlouva nejméně na 1 rok, následná nejméně na 2 roky;
 • vlastnické právo k bytu nebo bytovému domu nebude převedeno na jinou osobu ani zatíženo zástavním právem s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu;
 • alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází;
 • nájemník a členové jeho domácnosti nemají vlastnické právo k nemovitosti, jejíž součástí je bytový nebo rodinný dům nebo byt ani nejsou členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu.

 

Úvěry a dotace na financování výstavby nájemního bydlení

Program se řídí nařízením vlády č. 107/2023 Sb., v platném znění.

 Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě;
 • žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby;
 • na pozemku a stavbě nevázne věcné břemeno ani jiné právo, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů;
 • stavba je povolena podle stavebního zákona.

Podporu lze využít:

 • na výstavbu bytového domu s nájemními byty;
 • na stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt (netýká se prostor v rodinném domě);
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt (nikoliv v rodinném domě);
 • stavební úpravu rodinného nebo bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne bytový dům;
 • stavební úpravu bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, kterou vznikne nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše dotace:

 • až do 25 % celkových způsobilých nákladů.

Výše úvěru:

 • až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková výše podpory:

 • kombinace dotace a úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů,
 • nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice a prahovou hodnotu stanovenou předpisem EU;
 • nesmí přesáhnout nevyčerpaný limit podpory malého rozsahu.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3 procentní body;
 • v aktuální výši 3 % p.a.;
 • fixní po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • 30 let.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

Na této stránce najdete potřebné formuláře a užitečné příručky k programu Nájemní bydlení. Zejména vám doporučujeme si projít Příručku pro žadatele o podporu. Formulář samotné žádosti se vám zobrazí po přihlášení do Klientského portálu. ⇑

Dokumenty a metodické pokyny k výzvě č. 1/NB/2023⇑

Kdo může být žadatelem

Může být klientem i nově vzniklá právnická osoba? 

Ano, avšak v případě poskytnutí úvěru automaticky dostane nejhorší rating, a tedy nejvyšší rizikovou přirážku, protože není možné rating zjistit na základě ekonomických údajů za dvě uzavřená účetní období. Pokud však splní ostatní podmínky programu (např. má prostředky na dofinancování projektu, nemá nedoplatky dle § 5 NV atd. – všechny podmínky jsou uvedeny v NV nebo v příručce pro žadatele), je možné mu podporu poskytnout. 

Je možné poskytnutou podporu na dva projekty v rámci jedné obce?  

Další projekt od stejného žadatele může být schválen pouze za předpokladu, že se nenachází ve stejném katastrálním území, na kterém je v rámci dané výzvy již jeden projekt schválen. 

 

Na co je možné podporu využít

Je možné poskytnout podporu na budovu bývalé školy, nynější ubytovny s nevyužitým prvním patrem a podkrovím?   

Záleží na tom, jak je objekt zkolaudovaný nebo rekolaudovaný. Pokud je kolaudovaný jako škola, je to z hlediska podmínek programu v pořádku a žádost můžete podat, protože už se budova jako škola nevyužívá.  Jestli je budova rekolaudovaná na ubytovnu, musíte k žádosti doložit posudek, že objekt není schopen sloužit k účelu, k němuž byl zkolaudován.

Je možné poskytnout podporu v případě, že stavba již probíhá?

Ano, ale pouze v režimu de minimis. 

Žadatel v době podání žádosti nebude vlastníkem nemovitosti. Je možné podat žádost? 

Ano, může dle § 10 odst. 1 pís. d) doklad o vlastnictví nemovitosti dokládá nebo se ověřuje dálkovým přístupem před podpisem smlouvy. 

Objekt, který je v KN veden jako „rodinný dům“, nicméně jako rodinný dům fakticky neslouží. Je možná výstavba bytů v půdním prostoru?  

Výstavba bytů v rodinném domě je možná pouze pokud se z rodinného domu stane bytový dům.

Je možné čerpat podporu na rozestavěný objekt, který je v KN zapsán jako „rodinný dům“, ve kterém budou 3 byty? 

Ne. Výstavba bytů v rodinném domě je možná pouze pokud se z něj stane bytovým dům, tedy dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, zároveň musí mít 4 nebo více bytových jednotek.

Byt, který je nezpůsobilý k bydlení, se může nacházet i v rodinném domě? 

Ano, ale bytová jednotka musí být zapsaná v KN. 

Je možné vybudovat nájemní byty z vojenské ubytovny?  

Ano, je to možné. 

 

Co je potřeba přiložit k žádosti?

Kde najdu formulář žádosti?

Formulář žádosti se vám zobrazí po přihlášení do Klientského portálu.⇑

Předkládám k podávání žádosti již projektovou dokumentaci a rozpočet?

Ano.

Musím mít stavební povolení již při podání žádosti?

Pravomocné stavební povolení žadatel dokládá až po prvotním vyhodnocení, tedy až na výzvu Fondu.

 

Režim podpory

Od kdy mohou vznikat způsobilé náklady v režimu de minimis? 

Po datu nabytí právní moci stavebního povolení a po podpisu smlouvy se zhotovitelem výstavby.  

Je zahájeno výběrové řízení, ale ještě nebyl zadavatel vybrán. Je možné požádat v režimu GBER?  

Není to možné, pokud smlouva nestanovuje možnost odstoupit od výběrového řízení. 

 

Příprava projektu

Podávají se v rámci doby udržitelnosti projektu monitorovací zprávy?

Ne.  

Kdo má vypracovat znalecký posudek na výši obvyklého nájemného v daném místě?  

Znalec v oboru ekonomika (se specializací v oblasti cen a odhadů; stavebnictví…), který je schopný znalecký posudek vypracovat podle vyhlášky č. 453/2013 Sb.

Může být v okamžiku podání žádosti již podána žádost o kolaudaci domu?  

Ne. 

Žadatelem je územní samosprávní celek. Je možné doložit vlastnictví finančních prostředků na dofinancování projektu jiným způsobem než schváleným rozpočtem?

Ano, lze doložit výpisem z účtu nebo usnesením zastupitelstva. 

Je koupě pozemku způsobilým nákladem? 

Ne.   

Kým a v jaké podrobnosti má být rozpočet výstavby, který je přílohou žádosti, zpracován? 

Rozpočet by měl být předpokládaný, zpracovaný projektantem nebo architektem. Finální položkový rozpočet je dokládán jako příloha smlouvy se zhotovitelem před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory.   

Může znalecký posudek o výši nájemného zohledňovat, že se bude jednat o novostavbu? 

Posudek by měl být vypracován podle nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Znalec by měl při vypracování posudku srovnat nájemné v bytech obdobných vlastností, jako bude mít nově vzniklý nájemní byt. Tudíž segment novostaveb je v pořádku. 

Žadatelem je jiná právnická osoba než územní samosprávní celek. Jakým způsobem lze doložit vlastnictví finančních prostředků na dofinancování projektu?

Vlastnictví finančních prostředků lze doložit výpisem z účtu právnické osoby, případně doložením jiných zdrojů (např. smlouva o bankovním úvěru či úvěrový příslib).