Technická infrastruktura

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné podmínky programu, které se mohou do vyhlášení výzvy k předkládání žádostí měnit.

Cílem programu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku pozemků nově napojených na technickou infrastrukturu pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů, a to v souladu s cíli územního plánování.

Základní podmínky připravovaného programu Technická infrastruktura (kdo může žádat, jaká je výše podpory, podmínky programu apod.) můžete nalézt pod záložkami Jak to funguje? a Program Technická infrastruktura v kostce.

Předpokládaný harmonogram administrace programu:

 • vyhlášení výzvy k předkládání žádostí: září 2024
 • zahájení příjmu žádostí: prosinec 2024

Zveřejněno 9. 7. 2024

Podporu lze využít na:

Vybudování technické infrastruktury, přičemž dotaci lze využít na vybudování:

 • pozemní komunikace,
  • místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
  • místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
  • účelové komunikace,
 • vodovodu, tj.
  • místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
  • místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 • kanalizace,
  • místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
  • místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,
 • přípojky plynu, tj.
  • připojení odběrního místa zákazníka k plynárenské soustavě dle vyhlášky č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě,
 • elektrické přípojky nízkého napětí,
  • elektrická přípojka dle § 2 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změněn některých zákonů (energetický zákon)
 • rozvodů a technického zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • zajištění internetové konektivity,
  • možnosti připojení do sítě pro poskytnutí služby přístupu k internetu dle § 2 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Kdo může žádat:

 • obec, svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy.

Výše podpory a způsobilé náklady:

Podpora je poskytována ve formě dotace, přičemž maximální výše dotace je:

V případě následně nově vzniklých bytů v bytovém domě:

 • 100 000 Kč na nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však 1 000 000 Kč na jeden nově vzniklý bytový dům, přičemž pokud:
  • projekt bude realizován na pozemku brownfieldu nebo v proluce, může být dotace navýšena o 40 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 400 000 Kč na bytový dům,
  • projekt bude realizován v zastavěném území obce, mimo brownfieldu nebo proluky, může být dotace navýšena o 20 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 200 000 Kč na bytový dům,
  • obec, ve které bude projekt realizován, se nachází v hospodářsky a sociálně ohroženém území nebo strukturálně postiženém regionu, může být dotace zvýšena o 20 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 200 000 Kč na bytový dům.

V případě následně nově vzniklých rodinných domů:

 • 100 000 Kč na jeden následně vzniklý rodinný dům (bez ohledu na počet bytů v RD) nově napojený na technickou infrastrukturu, přičemž pokud:
  • projekt bude realizován na pozemku brownfieldu nebo v proluce, může být dotace navýšena o 20 000 Kč,
  • projekt bude realizován v zastavěném území obce, mimo brownfieldu nebo proluky, může být dotace navýšena o 10 000 Kč.

Dotaci lze poskytnout na způsobilé náklady, kterými v tomto případě jsou zejména náklady na:

 • výstavbu zmíněných inženýrských sítí na pozemcích veřejné komunikace k hranici stavebních pozemků,
 • pozemní a stavební práce související s výstavbou technické infrastruktury,
 • výstavbu a instalaci veřejného osvětlení,
 • vegetační úpravy bezprostředně související s realizací technické infrastruktury (vč. výsadby stromů).
 • technický dozor stavebníka.

Naopak nezpůsobilými náklady, na které nelze čerpat dotaci, jsou zejména náklady na:

 • přípravu projektové dokumentace,
 • přípravu žádosti o poskytnutí dotace,

Postup a proces žádosti:

 • žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu, přičemž bude vyhlášena průběžná výzva,
 • formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje,
 • žádost musí obsahovat přílohy dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu, která bude rovněž zveřejněna na stránkách Fondu.

Posuzování žádosti:

 • u žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě do 30 dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, bude posuzováno, zda splňuje věcné podmínky programu (např. zda byl doložen platný doklad o povolení stavby technické infrastruktury),
 • žádosti, které úspěšně projdou posouzením formálních náležitostí a přijatelnosti, schváleny budou žádosti do výše alokace uvedené ve výzvě,
 • žadatel bude o splnění podmínek a výběru žádosti k financování písemně informován a zároveň bude vyzván k dodání náležitostí, které je nutné doložit před podpisem smlouvy (např. smlouvu o dílo se zhotovitelem technické infrastruktury). Termín k předložení těchto náležitostí bude stanoven na 6 měsíců,
 • Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, pokud bude mít prostředky na poskytnutí podpory.

Podmínky pro čerpání podpory:

 • pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace,
 • podporu lze použít pouze na způsobilé náklady a čerpat jen na základě předložených dokladů,
 • čerpat lze jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Podmínky týkající se dokončení technické infrastruktury a následného vybudování bytů či rodinných domů:

 • termín dokončení projektu (vybudování technické infrastruktury) nesmí překročit lhůtu 3 let od data podpisu smlouvy. Dokončení bude prokázáno předávacím protokolem o převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání technické infrastruktury,
 • na stavebních pozemcích nově připojených na technickou infrastrukturu následně vznikne zástavba v souladu s přílohou plánované zástavby připojené již k žádosti o poskytnutí podpory,
 • následná výstavba rodinných či bytových domů na předmětných pozemcích musí být dokončena a připravena k užívání nejpozději do 8 let od dokončení projektu. Dokončení bude prokázáno kolaudačním rozhodnutím nebo jiným dokladem o ukončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek,
 • žadatel není osobou, proti které je veden výkon rozhodnutí, nebo proti které bylo zahájeno exekuční řízení (to platí i pro obec, která sdruží finanční prostředky),
 • žadatel má na výstavbu technické infrastruktury vydaný platný doklad o povolení stavby,
 • žadatel výstavbu technické infrastruktury výlučně financuje a realizuje,
 • žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování výstavby technické infrastruktury (finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury nesdružuje s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou jiné obce),
 • stavební pozemky nově napojované na technickou infrastrukturu pro výstavbu domů se nenacházejí v záplavovém území, nebo pro výstavbu na nich vodoprávní úřad vydá souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami,
 • jedná se o zastavitelné pozemky,
 • žadatel je vlastníkem pozemků, na těchto pozemcích nevázne zástavní právo nebo exekuce a věcné břemeno pouze v případě, že nebrání řádnému užívání pozemku a novému napojení na technickou infrastrukturu,
 • žadatel provede opatření pro podporu vsakování a zpomalení odtoku srážkových vod ze zbudovaných komunikací,
 • výstavba nesmí proběhnout na pozemcích v I. a II. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Úroveň úrodnosti orné půdy bude vykazována dle třídy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), kterou lze dohledat v katastru nemovitostí v Informacích o pozemku po kliknutí na odkaz v tabulce BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka).

Dotaci nelze poskytnout na projekt ukončený před datem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Ukončením projektu se rozumí vybudování technické infrastruktury.

Výše dotace:

Podpora je poskytována ve formě dotace, přičemž maximální výše dotace je:

V případě následně nově vzniklých bytů v bytovém domě:

 • 100 000 Kč na nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však 1 000 000 Kč na jeden nově vzniklý bytový dům, přičemž pokud:
  • projekt bude realizován na pozemku brownfieldu nebo v proluce, může být dotace navýšena o 40 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 400 000 Kč na bytový dům,
  • projekt bude realizován v zastavěném území obce, mimo brownfieldu nebo proluky, může být dotace navýšena o 20 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 200 000 Kč na bytový dům,
  • obec, ve které bude projekt realizován, se nachází v hospodářsky a sociálně ohroženém území nebo strukturálně postiženém regionu, může být dotace zvýšena o 20 000 Kč na každý nově vzniklý byt v bytovém domě, nejvýše však o 200 000 Kč na bytový dům.

V případě následně nově vzniklých rodinných domů:

 • 100 000 Kč na jeden následně vzniklý rodinný dům (bez ohledu na počet bytů v RD) nově napojený na technickou infrastrukturu, přičemž pokud:
  • projekt bude realizován na pozemku brownfieldu nebo v proluce, může být dotace navýšena o 20 000 Kč,
  • projekt bude realizován v zastavěném území obce, mimo brownfieldu nebo proluky, může být dotace navýšena o 10 000 Kč.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

 

Stránka se připravuje.