Panel 2013+

Důležitá informace

Dne 11. 4. 2022 byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro žadatele o úvěr. Nové znění dokumentu naleznete zde. 

11 .4. 2022

Kdo může žádat:

Žádat o úvěr mohou vlastníci bytových domů, tedy družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Technologie výstavby bytového domu (panel, cihla) není rozhodující.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Povinné náležitosti k Žádosti o poskytnutí úvěru  (I. část) může žadatel o úvěr podat osobně či poštou na pracovišti SFPI v Praze nebo Olomouci, případně může žadatel využít pro podání některých dokumentů také datové schránky (datová schránka: wikaiz5).

V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k I. části žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá.

Po doložení úplné žádosti – I. část provede SFPI kontrolu splnění podmínek dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., v platném znění a do 30 dnů obdrží žadatel Informaci o předběžném vyhodnocení žádosti s výzvou o zaslání náležitostí II. části do 6 měsíců.

Po doložení části II. je vypracován návrh úvěrové smlouvy a zaslán žadateli k podpisu.

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí žadatel zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Podmínkou pro čerpání je založení čerpacího účtu, přes který budou úhrady probíhat. Žadatel vyplní žádost o čerpání, jehož přílohou je faktura dodavatele včetně soupisu prací.

Splácení úvěru:

Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 30 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

Zajištění úvěru:

Vinkulací pojistné smlouvy (všichni příjemci úvěru), zástavní smlouvou (bytová družstva, právnické a fyzické osoby), ručením ze zákona podle § 1194 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (společenství vlastníků jednotek). V ostatních případech je zajištění stanoveno individuálně.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat -, a také s podmínkami žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz nebo na podpory@sfpi.cz

Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

 

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • podporuje komplexní opravy a modernizace, které vedou k prodloužení životnosti domu.

Program Panel 2013+ se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Úvěr lze využít na:

 • snížení energetické náročnosti domu;
 • opravy poruch domů;
 • opravy a modernizace společných prostor;
 • modernizace bytových jader;
 • důraz je kladen na komplexnost oprav.

Jaké opravy a modernizace lze s Panelem 2013+ realizovat:

 • odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby;
 • odstranění statických poruch nosné konstrukce;
 • oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště;
 • oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií;
 • provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště;
 • opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny;
 • vyregulování otopné soustavy;
 • oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby;
 • zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie;
 • obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby;
 • oprava protipožárních zařízení a konstrukcí;
 • zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
 • oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení;
 • zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie;
 • oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby;
 • výstavba nové kotelny pro potřeby domu;
 • instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu;
 • zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky;
 • zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty;
 • oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu;
 • oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny;
 • opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří;
 • náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

Výše úvěru:

 • až do 90 % způsobilých výdajů při dodržení limitu de minimis.

Úroková sazba:

 • aktuální úrokovou sazbu najdete zde;
 • úroková sazba je fixovaná po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • max. 30 let.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Panel 2013+. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. č. 468/2012 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.