NPO brownfieldy

Oznámení o vyhlášení výzev

Státní fond podpory investic vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Příjem žádostí bude zahájen 20. února 2023, čas bude upřesněn.

Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)

 

Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)

 

Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)

 

Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)

Zveřejněno: 1. 2. 2023

 

Změna termínu vyhlášení výzvy

SFPI oznamuje posunutí termínu vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy na 1. 2. 2023. K posunu dochází na žádost MMR , jako vlastníka komponenty 2.8 Národního plánu obnovy. Ministerstvo bylo požádáno Evropskou komisí o konzultaci k enviromentálním podmínkám programu před vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Termín začátku příjmu žádostí zůstává nezměněn a příjem bude zahájen 20. 2. 2023.

Zveřejněno: 18. 1. 2023

Harmonogram administrace programu

 • nabytí účinnosti nařízení vlády č. 2/2023 Sb.                 15.1.2023
 • vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci                       1.2.2023 (změna!)
 • příjem žádostí o dotaci                                                        20.2.2023 až 20.4.2023
 • uzavření smluvní dokumentace                                        do 31.12.2023

 

Žadatelům doporučujeme seznámit se následujícími dokumenty: 

Důležité!

Zhotovitelé stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce musí uplatňovat zásadu DNSH (Do not significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Tyto podmínky jsou blíže rozvedeny v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021-2026. Pravidla budou blíže specifikována ve výzvě k podání žádosti o dotaci.

Zveřejněno: 9. 1. 2023

Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financované z Nástroje pro oživení a odolnost

Dotace na malé projekty

Zaměření:

 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (účel dotace dle § 5 písm. a) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péče o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,

 nebo

 •  odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku (účel dotace dle § 5 písm. b) a c) NV).

Výše dotace:

 •  nejméně 3 miliony Kč a nejvýše 30 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

 

Dotace na velké projekty

Zaměření:

 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. a) NV),

nebo

 • odstranění a provedení nové stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. b) a c) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

Výše dotace:

 • nejméně 30 milionů Kč a nejvýše 500 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 2/2023 Sb. a dále v dokumentu Příručka pro žadatele.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Kdo může žádat:

 • malé projekty: žadatelem může být územní samosprávný celek.
 • velké projekty: žadatelem může být právnická osoba.

Administrace žádosti:

Žádosti do Programu budou přijímány v rámci vyhlášené výzvy pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI (dále jen „KP“).

Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná od data 20.02.2023 na stránce https://portal.sfpi.cz/

U řádně podané žádosti provede Fond formální a věcnou kontrolu úplnosti, správnosti všech údajů a dalších náležitostí žádosti, a to do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí.

V případě, že žádost obsahuje vady, vyzve Fond žadatele k doplnění žádosti.

U žádostí, které nesplňují podmínky stanovené výzvou, dojde k jejich zamítnutí.

Žádosti, které splňují podmínky stanovené výzvou, budou vyhodnoceny podle hodnoticích kritérií stanovených v dokumentu Kritéria pro výběr žádostí.

Po vyhodnocení žádostí bude stanoveno pořadí žádostí dle počtu bodů dle hodnotících kritérií výzvy. V případě, kdy bude naplněna alokace výzvy, bude rozhodovat počet bodů žádosti. V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum a čas doručení žádosti na Fond.

Seznam schválených, náhradních a zamítnutých žádostí bude vyvěšen na webových stánkách www.sfpi.cz nejpozději do 14 dnů ode dne vyhodnocení všech žádostí.

Žádosti, které se v pořadí podle hodnocení umístily pod hranicí rozpočtových možností, ale splnily podmínky NV, budou zařazeny mezi náhradní žádosti. Náhradníci budou osloveni v případě, že některé ze schválených žádostí odstoupí od žádosti, nebo sníží rozpočet akce.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace:

V případě schválené žádosti zašle Fond žadateli návrh smluvních dokumentů k podpisu. Fond předloží klientovi návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí a zbývají-li Fondu peněžní prostředky na její poskytnutí.

Smluvní dokumenty klient podepisuje elektronicky prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím Klientského portálu, o čemž je učiněn záznam v osvědčení o digitálním úkonu, příp. lze podepsat i jiným vhodným způsobem (písemně s úředně ověřeným podpisem).

Po vrácení smluvních dokumentů ve stanovené lhůtě, které jsou podepsané oprávněným zástupcem klienta, budou smluvní dokumenty podepsány ředitelem Fondu a budou odeslány neprodleně klientovi nebo zpřístupněny v KP.

Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje vždy podmínky, za kterých se dotace poskytuje, a které je třeba následně dodržovat.

 Podmínky čerpání:

 •  je možné realizovat postupně podle postupu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace;
 • je možné realizovat pouze na způsobilé náklady
 • lze zahájit po doručení povinných příloh (viz kapitola 3.5. Příručky pro žadatele).

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.