NPO brownfieldy

Příjem žádostí

V pondělí 20. února v 10.00 hodin bude zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Žádost o dotaci je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

K podání žádosti o dotaci je nutné přiložit dokumenty, jejichž seznam je uvedený v Příručce pro žadatele o dotaci na revitalizaci brownfieldů v kapitole 3 a ve výzvách. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách SFPI. U každé z výzev se seznam dokumentů drobně liší. Lhůta na podávání žádostí o dotaci trvá dva měsíce, posledním dnem pro podání je 20. dubna 2023 do 23:59 hodin.

Zveřejněno: 17.2.2023

Oznámení o vyhlášení výzev

Státní fond podpory investic vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Příjem žádostí bude zahájen 20. února 2023, čas bude upřesněn.

Dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)

 

Dotace na demolici a výstavbu – velké projekty (30 – 500 mil. Kč)

 

Dotace na rekonstrukci staveb – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)

 

Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty (3 – 30 mil. Kč)

Zveřejněno: 1. 2. 2023

 

Změna termínu vyhlášení výzvy

SFPI oznamuje posunutí termínu vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy na 1. 2. 2023. K posunu dochází na žádost MMR , jako vlastníka komponenty 2.8 Národního plánu obnovy. Ministerstvo bylo požádáno Evropskou komisí o konzultaci k enviromentálním podmínkám programu před vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Termín začátku příjmu žádostí zůstává nezměněn a příjem bude zahájen 20. 2. 2023.

Zveřejněno: 18. 1. 2023

Harmonogram administrace programu

 • nabytí účinnosti nařízení vlády č. 2/2023 Sb.                 15.1.2023
 • vyhlášení výzvy k podání žádosti o dotaci                       1.2.2023 (změna!)
 • příjem žádostí o dotaci                                                        20.2.2023 až 20.4.2023
 • uzavření smluvní dokumentace                                        do 31.12.2023

 

Žadatelům doporučujeme seznámit se s následujícími dokumenty: 

Důležité!

Zhotovitelé stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce musí uplatňovat zásadu DNSH (Do not significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Tyto podmínky jsou blíže rozvedeny v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021-2026. Pravidla budou blíže specifikována ve výzvě k podání žádosti o dotaci.

Zveřejněno: 9. 1. 2023

Kdo může žádat:

 • malé projekty: žadatelem může být územní samosprávný celek.
 • velké projekty: žadatelem může být právnická osoba.

Administrace žádosti:

Žádosti do Programu budou přijímány v rámci vyhlášené výzvy pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI (dále jen „KP“).

Žádost o poskytnutí dotace bude dostupná od data 20.02.2023 na stránce https://portal.sfpi.cz/

U řádně podané žádosti provede Fond formální a věcnou kontrolu úplnosti, správnosti všech údajů a dalších náležitostí žádosti, a to do 30 dnů od ukončení příjmu žádostí.

V případě, že žádost obsahuje vady, vyzve Fond žadatele k doplnění žádosti.

U žádostí, které nesplňují podmínky stanovené výzvou, dojde k jejich zamítnutí.

Žádosti, které splňují podmínky stanovené výzvou, budou vyhodnoceny podle hodnoticích kritérií stanovených v dokumentu Kritéria pro výběr žádostí.

Po vyhodnocení žádostí bude stanoveno pořadí žádostí dle počtu bodů dle hodnotících kritérií výzvy. V případě, kdy bude naplněna alokace výzvy, bude rozhodovat počet bodů žádosti. V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum a čas doručení žádosti na Fond.

Seznam schválených, náhradních a zamítnutých žádostí bude vyvěšen na webových stánkách www.sfpi.cz nejpozději do 14 dnů ode dne vyhodnocení všech žádostí.

Žádosti, které se v pořadí podle hodnocení umístily pod hranicí rozpočtových možností, ale splnily podmínky NV, budou zařazeny mezi náhradní žádosti. Náhradníci budou osloveni v případě, že některé ze schválených žádostí odstoupí od žádosti, nebo sníží rozpočet akce.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace:

V případě schválené žádosti zašle Fond žadateli návrh smluvních dokumentů k podpisu. Fond předloží klientovi návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí a zbývají-li Fondu peněžní prostředky na její poskytnutí.

Smluvní dokumenty klient podepisuje elektronicky prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím Klientského portálu, o čemž je učiněn záznam v osvědčení o digitálním úkonu, příp. lze podepsat i jiným vhodným způsobem (písemně s úředně ověřeným podpisem).

Po vrácení smluvních dokumentů ve stanovené lhůtě, které jsou podepsané oprávněným zástupcem klienta, budou smluvní dokumenty podepsány ředitelem Fondu a budou odeslány neprodleně klientovi nebo zpřístupněny v KP.

Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje vždy podmínky, za kterých se dotace poskytuje, a které je třeba následně dodržovat.

 Podmínky čerpání:

 •  je možné realizovat postupně podle postupu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace;
 • je možné realizovat pouze na způsobilé náklady
 • lze zahájit po doručení povinných příloh (viz kapitola 3.5. Příručky pro žadatele).

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Dotace na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financované z Nástroje pro oživení a odolnost

Dotace na malé projekty

Zaměření:

 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (účel dotace dle § 5 písm. a) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péče o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,

 nebo

 •  odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku (účel dotace dle § 5 písm. b) a c) NV).

Výše dotace:

 •  nejméně 3 miliony Kč a nejvýše 30 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

 

Dotace na velké projekty

Zaměření:

 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. a) NV),

nebo

 • odstranění a provedení nové stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. b) a c) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

Výše dotace:

 • nejméně 30 milionů Kč a nejvýše 500 milionů Kč,
 • u stavební úpravy nebo nástavby stavby musí být nejméně 90 % výše dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 2/2023 Sb. a dále v dokumentu Příručka pro žadatele.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Chápu správně, že i obce jakožto právnické osoby mohou žádat o dotaci na velké projekty?

Ano, mohou žádat ve všech vyhlášených výzvách pro velké i malé projekty.

Je možné žádat o dotaci jen na demolici stávajících objektů na území brownfieldu a na přípravu území pro následnou výstavbu?

Ne, není to možné. Cílem projektů podpořených v rámci tohoto programu je komplexní revitalizace.

 Je dle programu NPO brownfieldy poskytována dotace pro domy s pečovatelskou službou (jako občanským vybavením v oblasti sociálních a zdravotních služeb)?

Ne. Důležitou podmínkou, kterou musí každý žadatel a následně příjemce plnit v tomto programu je podmínka: „Občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím jinak než hospodářsky alespoň po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu. Po tuto dobu musí být občanské vybavení provozováno výhradně příjemcem dotace, Českou republikou, nebo jimi zřízenou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou, složkou integrovaného záchranného systému, nebo obchodní společností, jejímž je příjemce dotace jediným společníkem.“ Dům s pečovatelskou službou pravděpodobně nesplní podmínky výše, protože poskytování služeb klientům bude hospodářskou činností. O nehospodářskou činnost by se jednalo, pokud by ubytování, včetně služeb klientům, bylo poskytováno na principu solidarity.

Jaká finanční částka bude poskytnuta dotací a jakou částí se bude muset podílet obec?

V případě výzev je hrazeno dotací 100 % způsobilých nákladů (v závislosti na typu výzvy jsou to náklady na odstranění, rekonstrukci či novostavbu stavby občanského vybavení a také náklady na terénní úpravu, úpravu a vytvoření zeleně, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku).

Co je to přírodní uložiště uhlíku?

Jde o revitalizované území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby a které vzniklo za účelem vázání CO2 pomocí fotosyntézy do půdy a vegetace. Může se přitom jednat o území lesoparku nebo lesa.

 Je výklad, že musíme 90 % případně přidělených prostředků z dotace použít výhradně na energetická opatření, správný?

Tato podmínka platí v případě rekonstrukcí budov, kdy 90 % z přidělené dotace se musí využít na náklady na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy. Zbylých 10 % může být využito na ostatní způsobilé náklady.

Co znamená pojem občanské vybavení?

Občanským vybavením se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro 1) vzdělávání, výchovu nebo sport, 2) kulturu, 3) společenské účely, 4) sociální služby nebo péči o rodinu, 5) potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, 6) plnění úkolů v rámci veřejné správy, nebo 7) zdravotní služby.

Je možné, abychom na tomto území vystavěli byty?

Ne. Podmínkou programu je, že občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím jinak než hospodářsky.

Hospodářské využití občanského vybavení je možné pouze tehdy, je-li toto hospodářské využití:

 1. a) neoddělitelně spojeno s jiným než hospodářským využitím občanského vybavení, nebo nezbytné pro jiné než hospodářské využití občanského vybavení a ve vztahu k jinému než hospodářskému využití občanského vybavení pouze vedlejší, anebo představuje obvyklé zázemí občanského vybavení a
 2. b) podíl tohoto hospodářského využití na celkové roční kapacitě občanského vybavení nepřesáhne 20 %.

Z tohoto pohledu zřejmě revitalizace za účelem vzniku bytových jednotek nesplňuje kategorii občanského vybavení ani limit 20 % hospodářského vybavení.

Mohu žádat o dotaci i bez stavebního povolení?

Ne. Dle podmínek žádost o poskytnutí dotace obsahuje také povolení revitalizace, tedy stavební povolení. Jedná se tedy o povinnou přílohu žádosti.

Je způsobilými náklady na revitalizaci i vybudování přístupové místní komunikace, asfaltovou plochu, chodníky a parkoviště?

Nikoliv. Způsobilé jsou náklady vztahující se na demolici/stavební úpravy/novostavbu stavby občanského vybavení nebo vytvoření přírodního uložiště uhlíku.

Nová stavba dle podmínek výzvy nesmí být postavena mimo půdorys odstraněné stavby, ledaže by přesah mimo půdorys odstraněné stavby činil nejvýše 5 % zastavěné plochy odstraněné stavby. Je za stavbu považován pouze „objekt – budova“, nebo je novou stavbou i hřiště, atletická dráha, chodníky?

Jedná se o zastavěnou plochu dané stavby (budovy), která je předmětem revitalizace.

Co je považováno pro účely výzev za podzemní stavbu? Ucelené stavební objekty nacházející se pod zemí (např. podzemní nádrže), nebo i základy budov, které již přestaly sloužit svému původnímu účelu a na jejichž demolici je zvažováno podat žádost o dotaci?

Pro účely dané výzvy se podzemní stavbou rozumí samostatná podzemní stavba, tedy stavba jejíž převážná část se vyskytuje pod zemí a není součástí stavby nadzemní. Z tohoto pohledu nejsou základy budov považovány za podzemní stavbu. Podzemní nádrže je možné za určitých podmínek považovat za podzemní stavbu.

futa on male nhentai stripping in the club swingerwife.win two girls 1 cup porn mother and daugther, salma hayek nude pictures mujer y perro porn sexporn.win ashley serrano onlyfans leak teens love huge cockes, sofia vegara nude pics lexi pantera only fans wifexxx.vip chainsaw man power nude cade maddox gay porn
slender hottie victoria sunshine first airtight dp bobs burgers rule 34 ixxnporn.com corrina kopft onlyfans leaked hot step mom porn, mother in law porn bubble butt latin porn bdsmis.com teenagers with huge boobs dragon ball porn game, sexo con la prima bella poarch and tyga sex tape bigtittybbw.com blow jobs on beach back room casting anal
heidi lavon onlyfans leak mom fucks sons bully cuckold69.net cumshots on big tits painal tap out backroom casting couch, cogiendo con una vieja porn download free videos homedoporn.net video pornográfico de colegialas videos pornos de gorditas, tik tok big titties madre e hija porn bigtitspub.net daniella bregoli only fans lily loveles and dante diggz
emilie de ravin nuda rose monroe full video xxnxl.vip he grim reaper who reaped my heart cult of the lamb r34, watching porn with sister mother in law seduction motherandsonporn.com train my hole angel youngs videos of anime porn, gay muscular daddy porn jhonny sins porn star xnxxbangbros.com donna that 70s show imouto bitchi ni shiboraretai