Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace struktura dle § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (přílohy č. 1)

Název:

Státní fond podpory investic

Důvod a způsob založení:

Státní fond podpory investic (dále jen Fond) byl založen zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Organizační struktura:

Kontaktní spojení:

 1. a) Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny

Pracoviště Praha: Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2

Pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 192/9 779 00 Olomouc

 1. b) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pracoviště Praha: Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2

Pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 192/9 779 00 Olomouc

 1. c) Úřední hodiny

pondělí–čtvrtek: 8.00–16.00

pátek: 8.00–11.00

 1. d) Telefonní čísla

tel.: 234 712 611 tel.: 221 771 611 tel.: 585 206 121

 1. e) Čísla faxu

Fax: 222 318 868

 1. g) Adresa internetových stránek

www.sfpi.cz www.portalobydleni.cz

 1. h) Adresa e-podatelny není
 2. i)  Další elektronické adresy

sekretariat@sfpi.cz komunikace@sfpi.cz zpravodaj@sfrb.cz

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu SFPI: 9527001/0710. Tento účet není určen pro platby příjemců podpor SFPI, pro které jsou určeny specifické účty.

IČO:

70856788

DIČ:

Není.

Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů naleznete zde.

Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace :

Poštou: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Telefonicky: pracoviště Praha 234 712 611

pracoviště Olomouc 585 206 121

E-mailem: sekretariat@sfpi.cz

Příjem žádostí a dalších podání:

Podatelna SFPI Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

podatelna@sfpi.cz

pondělí–čtvrtek: 8.00–16.00

pátek: 8.00–11.00

Opravné prostředky:

Mezi opravné prostředky patří podle § 16 a § 16a Odvolání a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informací.

Formuláře:

SFPI používá formuláře k jednotlivým programům podpor. Odkazy jsou uvedeny u každého programu na stráknách SFPI www.sfpi.cz v sekci Programy a podpory.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Pro řešení situací souvisejících s činností Fondu se prosím obraťte na Fond prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SFPI zejména jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
 • Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy  a modernizace bytů
 • Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi
 • Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
 • Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
 • Nařízení vlády 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
 • Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
 • Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
 • Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
 • Nařízení vlády č. 468/2013 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů – Panel 2013+
 • Nařízení vlády č. 100/2016Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení osobami mladšími 36 let pečeujícím o dítě do 6 let
 • Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 • Statut SFPI
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Občanský zákoník, občanský soudní řád, obchodní zákoník.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Úplné znění dalších právních předpisů uvedených výše lze nalézt na odkazu: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp:
 • Vydané právní předpisy Právní předpisy související s činností SFRB – viz výše

Úhrada za poskytování informací:

 1. a) Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad naleznete zde.
 2. b) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací není.

Licenční smlouvy:

 1. a) Vzory licenčních smluv SFPI licenční smlouvy nepoužívá. b) Výhradní licence SFPI licenční smlouvy nepoužívá.

Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.

Přehled a kompletní znění výročních zpráv naleznete zde.

Postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. SFPI posoudí obsah každé podané žádosti a:

a. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, SFPI je nucen žádost odložit;

b. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti SFPI, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli;

c. poskytne požadovanou informaci nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii v listinné podobě nebo na paměťových nosičích.

2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

3. Podmínky, za kterých je SFPI povinen nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 ods. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však do 10 dní.

Žádost o informace:

Poštou: Státní fond podpory investic

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Telefonicky:

Pracoviště Praha: 234 712 611

Pracoviště Olomouc: 585 206 121

E-mailem:podatelna@sfpi.cz

Podatelna: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Po–čt: 8.00–16.00 hodin

Pá:       8.00–14.00 hodin

Soubory ke stažení

Sazebník úhrad za poskytování informací

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje SFPI následující dokumenty:

a) návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

b) schválený rozpočet a střednědobý výhled

Aktuální dokumenty

Informace pro příjemce podpor z programů Panel a  Program 300

Program Panel, otevřený v letech 2001–2011 na základě nařízení vlády č. 299/2001 Sb., a Program 300, otevřený v letech 2004–2011 na základě nařízení vlády č. 616/2004 Sb., byly realizovány z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud jste příjemcem podpory z Programu 300 nebo  zde si můžete stáhnout žádost o snížení jistiny při narození dítěte. Vyplácení podpory z programu Panel realizuje jménem SFPI Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Více informací najdete zde.
hot lesbians making out elden ring ranni rule 34 xnxxteenvideos.com forced to suck cock xev bellringer princess leia, genie exum onlyfans leaked nadia ali porn stat milfrabbit.net mature women in porn videos dream sucks his own dick, zendaya in the nude xxx by kareena kapoor pornhiho.net best ebony porn starts black porn at home
nicocado avocado only fans men naked with women hotwifeporn.vip asian massage shower table lynda day george nude, corinna kopff only fans leak the ring hentai parody tubxporn.vip erotic mssage near me lana rohades only fans, redo of healer hentai mating press sexual position xnxxforced.com emilia clarke sex scenes kaiia eve vs eric dikkerson
free mobil porn video violet myers full videos cuckoldwife.win the last air bender porn fallando con mi hermana, rainbow six seige porn biggest penis in porn xnnx.vip beutiful naked women pics latina big booty twerking, elle brooke onlyfans leaks free older4me videos 2023 xxxfreeporn.win demon slayer porn hub porn stars on tik.tok
sexo con mi amiga swap family gets sticky christy love lesbianebony.com paige vanzant sex tape romeo and juliet nude, flashing in the gym pretty cute girlfriend lets me tittyfuck 80sporno.com this one time at band camp seduced by mom porn, first time lesbian porn iggy azaelea onlyfans leak forcedcreampie.com mujeres sexo con perros my gf is naked
nicocado avocado only fans the best nude celebs lesbianbabez.net fisted for first time truth or dare oics, tiffany amber theisen nude tentacles / rule 34 lesbianposes.net mom and sun xnxx alexis fawx milf u, porn round and brown big tit asian blowjob onlyteenpussy.net proud father porn game فیلم سکس ایرانی از کون
sexy nude older women free hub porn videos bbwxnnx.com gay porn dad som cogiéndome a mi comadre
gay porn big cock the best hd free porn videoprono.vip gacha club rule 34 rule 34 beast tamer, pictures of naked girls real life nico robin hotsexvideo.vip sky blue french tip 1.5 scooby doo parady xxx, mom gives a handjob videos of micro bikinis latexporn.win amber heard sex scene no panties in public
futa on male nhentai stripping in the club swingerwife.win two girls 1 cup porn mother and daugther, salma hayek nude pictures mujer y perro porn sexporn.win ashley serrano onlyfans leak teens love huge cockes, sofia vegara nude pics lexi pantera only fans wifexxx.vip chainsaw man power nude cade maddox gay porn
slender hottie victoria sunshine first airtight dp bobs burgers rule 34 ixxnporn.com corrina kopft onlyfans leaked hot step mom porn, mother in law porn bubble butt latin porn bdsmis.com teenagers with huge boobs dragon ball porn game, sexo con la prima bella poarch and tyga sex tape bigtittybbw.com blow jobs on beach back room casting anal
heidi lavon onlyfans leak mom fucks sons bully cuckold69.net cumshots on big tits painal tap out backroom casting couch, cogiendo con una vieja porn download free videos homedoporn.net video pornográfico de colegialas videos pornos de gorditas, tik tok big titties madre e hija porn bigtitspub.net daniella bregoli only fans lily loveles and dante diggz
emilie de ravin nuda rose monroe full video xxnxl.vip he grim reaper who reaped my heart cult of the lamb r34, watching porn with sister mother in law seduction motherandsonporn.com train my hole angel youngs videos of anime porn, gay muscular daddy porn jhonny sins porn star xnxxbangbros.com donna that 70s show imouto bitchi ni shiboraretai