Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace struktura dle § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. (přílohy č. 1)

Název:

Státní fond podpory investic

Důvod a způsob založení:

Státní fond podpory investic (dále jen Fond) byl založen zákonem č. 113/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Organizační struktura:

 

Kontaktní spojení:

 1. a) Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny

Pracoviště Praha: Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2

Pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 192/9 779 00 Olomouc

 1. b) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Pracoviště Praha: Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2

Pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 192/9 779 00 Olomouc

 1. c) Úřední hodiny

pondělí–čtvrtek: 8.00–16.00

pátek: 8.00–11.00

 1. d) Telefonní čísla

tel.: 234 712 611 tel.: 221 771 611 tel.: 585 206 121

 1. e) Čísla faxu

Fax: 222 318 868

 1. g) Adresa internetových stránek

www.sfpi.cz www.portalobydleni.cz

 1. h) Adresa e-podatelny není
 2. i)  Další elektronické adresy

sekretariat@sfpi.cz komunikace@sfpi.cz zpravodaj@sfrb.cz

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu SFPI: 9527001/0710. Tento účet není určen pro platby příjemců podpor SFPI, pro které jsou určeny specifické účty.

IČO:

70856788

DIČ:

Není.

Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů naleznete zde.

Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace :

Poštou: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Telefonicky: pracoviště Praha 234 712 611

pracoviště Olomouc 585 206 121

E-mailem: sekretariat@sfpi.cz

Příjem žádostí a dalších podání:

Podatelna SFPI Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

podatelna@sfpi.cz

pondělí–čtvrtek: 8.00–16.00

pátek: 8.00–11.00

Opravné prostředky:

Mezi opravné prostředky patří podle § 16 a § 16a Odvolání a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informací.

Formuláře:

SFPI používá formuláře k jednotlivým programům podpor. Odkazy jsou uvedeny u každého programu na stráknách SFPI www.sfpi.cz v sekci Programy a podpory.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Pro řešení situací souvisejících s činností Fondu se prosím obraťte na Fond prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Předpisy:

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SFPI zejména jedná a rozhoduje jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 • Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
 • Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
 • Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy  a modernizace bytů
 • Nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi
 • Nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
 • Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
 • Nařízení vlády 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
 • Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 • Nařízení vlády č. 63/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu
 • Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
 • Nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
 • Nařízení vlády č. 468/2013 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů – Panel 2013+
 • Nařízení vlády č. 100/2016Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení osobami mladšími 36 let pečeujícím o dítě do 6 let
 • Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 • Statut SFPI
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Občanský zákoník, občanský soudní řád, obchodní zákoník.
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Úplné znění dalších právních předpisů uvedených výše lze nalézt na odkazu: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp:
 • Vydané právní předpisy Právní předpisy související s činností SFRB – viz výše

Úhrada za poskytování informací:

 1. a) Sazebník úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad naleznete zde.
 2. b) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací není.

Licenční smlouvy:

 1. a) Vzory licenčních smluv SFPI licenční smlouvy nepoužívá. b) Výhradní licence SFPI licenční smlouvy nepoužívá.

Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.

Přehled a kompletní znění výročních zpráv naleznete zde.

Postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. SFPI posoudí obsah každé podané žádosti a:

a. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, SFPI je nucen žádost odložit;

b. v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti SFPI, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli;

c. poskytne požadovanou informaci nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii v listinné podobě nebo na paměťových nosičích.

2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

3. Podmínky, za kterých je SFPI povinen nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 ods. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však do 10 dní.

Žádost o informace:

Poštou: Státní fond podpory investic

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Telefonicky:

Pracoviště Praha: 234 712 611

Pracoviště Olomouc: 585 206 121

E-mailem:podatelna@sfpi.cz

Podatelna: Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Po–čt: 8.00–16.00 hodin

Pá:       8.00–14.00 hodin

Soubory ke stažení

Sazebník úhrad za poskytování informací

2024

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje SFPI následující dokumenty:

a) návrh rozpočtu a střednědobého výhledu

b) schválený rozpočet a střednědobý výhled

Aktuální dokumenty

Informace pro příjemce podpory z programu Panel a  dotace při narození dítěte

Program Panel, otevřený v letech 2001–2011 na základě nařízení vlády č. 299/2001 Sb., a dotace při narození dítěte v Programu 300, otevřeného v letech 2004–2011 na základě nařízení vlády č. 616/2004 Sb., Programu pro mladé otevřeného v letech 2018–2020 na základě nařízení vlády č. 136/2018 Sb. a v Programu Vlastní bydlení otevřeného v letech 2021–2022 na základě nařízení vlády č. 1/2021 Sb., byly realizovány z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud jste příjemcem podpory z Programu 300, Programu pro mladé a programu Vlastní bydlení, žádost o snížení jistiny při narození dítěte si můžete stáhnout zde:

Vyplácení podpory z programu Panel realizuje jménem SFPI Národní rozvojová banka, a.s. Více informací najdete zde.