Dostupné bydlení

Připravovaný dotačně-úvěrový program na budování dostupného nájemního bydlení.

Finanční prostředky z programu lze využít:

 • na novostavbu bytového domu;
 • na stavební úpravu, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
 • na stavební úpravu rodinného domu, pokud vznikne bytový dům;
 • stavební úpravu bytu;
 • na pořízení bytu koupí;
 • u všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Kdo může žádat:

 • v případě výstavby může žádat právnická osoba (tzn. včetně územního samosprávného celku);
 • v případě pořízení bytu koupí může žádat územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem, státní příspěvková organizace, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba (tzn. právnická osoba, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu, a to za podmínky, že nejméně po dobu 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovala sociální bydlení).

Způsobilé náklady

 • v případě výstavby výdaje vynaložené na výstavbu bytu nebo bytového domu včetně příslušenství, bez kterého nelze tento byt nebo bytový dům užívat. Způsobilými náklady jsou i náklady na demolici, pokud je nezbytná pro výstavbu;
 • v případě koupě provede Fond srovnání ceny sjednané v kupní smlouvě a ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku; způsobilými náklady je pak cena nižší z uvedených.

 Postup a proces žádosti:

 • žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu, přičemž bude postupně vyhlášeno více průběžných výzev;
 • žadatel může podat žádost o úvěr nebo o kombinaci dotace a úvěru;
 • formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace
  o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje;
 • žádost musí obsahovat přílohy  dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu, která bude rovněž zveřejněna na stránkách Fondu.

Posuzování žádosti:

 • u žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě
  do 30 dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, bude posuzováno, zda splňuje věcné podmínky programu (např. zda bylo doloženo stavební povolení);
 • Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud bude mít prostředky
  na poskytnutí podpory.

Podmínky čerpání podpory:

 • pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • podporu lze použít pouze na způsobilé náklady a čerpat jen na základě předložených dokladů;
 • čerpat lze jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě
  o poskytnutí podpory;
 • pojištění rozestavěné stavby včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch Fondu, a to do výše poskytnutého úvěru;
 • po celou dobu výstavby nelze pozemek, stavbu nebo byt bez souhlasu Fondu převést na třetí osobu nebo zatížit zástavním právem nebo jiným zajišťovacím nástrojem ve prospěch třetí osoby.

 Podmínky pro nakládání s nájemními byty:

 • doba udržitelnosti je po dobu splácení úvěru, minimálně však 20 let;
 • nájemné ve výši nákladového nájemného, výpočet bude upřesněn;
 • nájemní smlouva k bytu, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, sjednává se doba nájmu na dobu určitou v délce 2 let, jsou-li všichni členové domácnosti starší 70 let, lze nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou delší než 2 roky nebo na dobu neurčitou;
 • vlastnické právo k bytu nebo bytovému domu nebude převedeno na jinou osobu ani zatíženo zástavním právem s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu;
 • pokud je žadatelem jiná právnická osoba než územní samosprávný celek, alespoň 25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí:
  • obec, na jejímž území se nájemní byt nachází, nebo
  • veřejná instituce vykonávající činnost v oborech zdravotnictví, školství, zajišťování veřejné bezpečnosti, integrovaného záchranného systému, poskytování sociálních služeb nebo výkonu veřejné správy;
 • nájemník musí být ze stanovené cílové skupiny, konkrétně musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • je členem domácnosti, jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v osmém příjmovém decilu
   a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl;
Pro představu přikládáme příjmové stropy pro 8. decil v ČR za rok 2023:
Složení domácnosti Počty členů domácností Strop příjmů pro dostupné bydlení (čisté měsíční příjmy)
dospělí (osoby nad 13 let) děti do 13 let 2023
Jednotlivec 1 0 39 777 Kč
Samoživitelka s 1 dítětem 1 1 51 710 Kč
Samoživitelka s 2 dětmi 1 2 63 643 Kč
Bezdětný pár 2 0 59 665 Kč
Rodina s 1 dítětem 2 1 71 598 Kč
Rodina s 2 dětmi do 13 let 2 2 83 531 Kč
Rodina s 1 náctiletým a 1 malým dítětem 3 1 91 486 Kč
Rodina s 2 dětmi (1 náctileté) 3 2 103 419 Kč

 

  • je členem domácnosti, jejíž členové dosáhli jednotlivě věku nejvýše 35 let a průměrný čistý příjem této domácnosti nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v devátém příjmovém decilu v daném kraji, a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl nebo
  • vykonává profesi v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, složek integrovaného záchranného systému, zajišťování veřejné bezpečnosti nebo v oblasti výkonu veřejné správy, a zároveň nemá vlastnické právo k nemovitosti určené k bydlení.

 Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě;
 • v případě stavební úpravy, nástavby nebo přístavby bude výstavbou dosažena
  a příslušnými průkazy energetické náročnosti potvrzena úspora neobnovitelné primární energie v porovnání se spotřebou neobnovitelné primární energie budovy v původním stavu před zahájením výstavby (případně v porovnání s klasifikací referenční budovy);
 • v případě pořízení koupí byla mezi příjemcem podpory a prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouva k bytu nebo budově s byty;
 • žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby;
 • na pozemku a stavbě nevázne věcné břemeno ani jiné právo, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů;
 • stavba je povolena podle stavebního zákona.

Výše dotace:

 • dotace může být poskytována pouze v kombinaci s úvěrem;
 • dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů
  a může být dále navýšena o 5 procentních bodů v případě, že:
  • stavební úpravou nebo vznikem nástavby a přístavby, kterou bude dosažena nejméně 30% úspora neobnovitelné primární energie oproti původnímu stavu, případně v porovnání s klasifikací referenční budovy (dokládáno PENB);
  • novostavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie nejméně
   o 20 % nižší než referenční hodnota spotřeby neobnovitelné primární energie pro každou jednotlivou budovu v souladu s č. 264/2020 Sb.,
   o energetické náročnosti budov (dokládáno PENB);
 • po dokončení bude nejméně 10 % pořizovaných bytů vyčleněno pro bydlení domácnosti, která nevlastní nemovistost určenou k bydlení, a jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností, nacházejících se:
  • v 6. příjmovém decilu a jejíž členové jsou osobami v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohrožené, nebo
  • v 9. decilu všech domácností a jejíž členové jsou studenti prezenčního studia veřejné vysoké školy do 26 let;
 • výstavba nebo koupě bytu v hospodářsky a sociálně ohroženém území nebo v Karlovarském Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji;
 • výstavba nebo koupě bytu v objektech s památkovou ochranou nebo v objektech stojících v památkových zónách;

přičemž maximální výše dotace může dosáhnout 40 % celkových způsobilých nákladů.

Výše úvěru:

 • až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková výše podpory:

 • kombinace dotace a úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů;
 • nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice a prahovou hodnotu stanovenou předpisem EU.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3 procentní body
 • fixní po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • maximálně 30 let.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.

 

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné podmínky programu, které se mohou měnit v závislosti na připravovaném nařízení vlády.

Základní podmínky připravovaného programu Dostupné bydlení (kdo může žádat, jaká je výše podpory, podmínky programu apod.) můžete nalézt pod záložkami Jak to funguje? a Program Dostupné bydlení v kostce.

Kromě toho bychom Vás rádi upozornili na následující podmínky:

Žádat o podporu lze pouze na projekt, jehož výstavba zatím nezapočala (za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce jako je příprava projektové dokumentace a získání povolení). V případě, že je účelem podpory koupě bytu, nesmí být před podáním žádosti podepsána kupní smlouva ani smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Všechny smlouvy o poskytnutí podpory musí být uzavřeny nejpozději do pol. roku 2026 (pro uzavření smlouvy je nutné mít stavební povolení, podklady pro výběr zhotovitele budou předkládány až po uzavření smlouvy, v případě koupě je potřeba mít kupní smlouvu.

Výběr zhotovitele lze rovněž zahájit až po podání žádosti o poskytnutí podpory, přičemž všichni žadatelé musí vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (výběrové řízení je možné zahájit před podáním žádosti pouze v případě, pokud ho lze kdykoli bez sankce zrušit ).

Zhotovitelé stavebních prací musí v rámci přípravy a realizace projektu uplatňovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Předběžný přehled toho, co je potřeba v rámci zásady DNSH splnit je k dispozici zde:


 

 

Předpokládaný harmonogram administrace programu:

 • vyhlášení výzvy: září 2024
 • zahájení příjmu žádostí: říjen 2024
Zveřejněno 2.4.2024