Dostupné bydlení

Upozorňujeme, že se jedná o předběžné podmínky programu, které se mohou měnit v závislosti na připravovaném nařízení vlády.

Základní podmínky připravovaného programu Dostupné bydlení (kdo může žádat, jaká je výše podpory, podmínky programu apod.) můžete nalézt pod záložkami Jak to funguje? a Program Dostupné bydlení v kostce.

Kromě toho bychom Vás rádi upozornili na následující podmínky:

Žádat o podporu lze pouze na projekt, jehož výstavba zatím nezapočala (za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce jako je příprava projektové dokumentace a získání povolení). V případě, že je účelem podpory koupě bytu, nesmí být před podáním žádosti podepsána kupní smlouva ani smlouva o smlouvě budoucí kupní.

Všechny smlouvy o poskytnutí podpory musí být uzavřeny nejpozději do pol. roku 2026 (pro uzavření smlouvy je nutné mít stavební povolení, podklady pro výběr zhotovitele budou předkládány až po uzavření smlouvy, v případě koupě nebo vydražení je potřeba mít kupní smlouvu nebo příklep v dražbě).

Výběr zhotovitele lze rovněž zahájit až po podání žádosti o poskytnutí podpory, přičemž všichni žadatelé musí vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
(výběrové řízení je možné zahájit před podáním žádosti pouze v případě, pokud ho lze kdykoli bez sankce zrušit ).

Zhotovitelé stavebních prací musí v rámci přípravy a realizace projektu uplatňovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Předběžný přehled toho, co je potřeba v rámci zásady DNSH splnit je k dispozici zde:

 

Předpokládaný harmonogram administrace programu:

 • nabytí účinnosti nařízení vlády: 1. 8. 2024
 • zahájení příjmu žádostí: září 2024
Zveřejněno 19.1.2024

Podporu lze využít:

 • na novostavbu bytového domu;
 • na stavební úpravu, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
 • na nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
 • na stavební úpravu rodinného domu, pokud vznikne bytový dům;
 • stavební úpravu bytu;
 • na pořízení bytu koupí nebo vydražením ve veřejné dražbě nebo dražbě podle občanského soudního řádu (zde je omezen okruh možných žadatelů);
 • u všech budov, které projdou stavební úpravou (nástavba, přístavba aj.), musí dojít ke snížení energetické náročnosti.

Kdo může žádat:

 • v případě výstavby může žádat právnická osoba (tzn. včetně územního samosprávného celku);
 • v případě pořízení bytu koupí nebo vydražením může žádat územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená nebo založená obcí nebo krajem, státní příspěvková organizace, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba (tzn. právnická osoba, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu, a to za podmínky, že nejméně po dobu 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovala sociální bydlení).

Způsobilé náklady

 • v případě výstavby výdaje vynaložené na výstavbu bytu nebo bytového domu včetně příslušenství, bez kterého nelze tento byt nebo bytový dům užívat. Způsobilými náklady jsou i náklady na demolici, pokud je nezbytná pro výstavbu;
 • v případě koupě nebo vydražení provede Fond srovnání ceny sjednané v kupní smlouvě a ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku; způsobilými náklady je pak cena nižší z uvedených.

 Postup a proces žádosti:

 • žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu, přičemž bude postupně vyhlášeno více průběžných výzev;
 • žadatel může podat žádost o úvěr nebo o kombinaci dotace a úvěru;
 • formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace
  o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje;
 • žádost musí obsahovat přílohy  dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu, která bude rovněž zveřejněna na stránkách Fondu.

Posuzování žádosti:

 • u žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě
  do 30 dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, bude posuzováno, zda splňuje věcné podmínky programu (např. zda bylo doloženo stavební povolení);
 • Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud bude mít prostředky
  na poskytnutí podpory.

Podmínky čerpání podpory:

 • pouze ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
 • podporu lze použít pouze na způsobilé náklady a čerpat jen na základě předložených dokladů;
 • čerpat lze jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě
  o poskytnutí podpory;
 • pojištění rozestavěné stavby včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch Fondu, a to do výše poskytnutého úvěru;
 • po celou dobu výstavby nelze pozemek, stavbu nebo byt bez souhlasu Fondu převést na třetí osobu nebo zatížit zástavním právem nebo jiným zajišťovacím nástrojem ve prospěch třetí osoby.

 Podmínky pro nakládání s nájemními byty:

 • doba udržitelnosti je po dobu splácení úvěru, minimálně však 20 let;
 • nájemné ve výši nákladového nájemného, výpočet bude upřesněn;
 • nájemní smlouva k bytu, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, sjednává se doba nájmu na dobu určitou v délce 2 let;
 • vlastnické právo k bytu nebo bytovému domu nebude převedeno na jinou osobu ani zatíženo zástavním právem s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu;
 • pokud je žadatelem jiná právnická osoba než územní samosprávný celek, alespoň
  25 % nájemních bytů bude obsazováno nájemci, které určí obec, na jejímž území se nájemní byt nachází, případně jiné instituce (PČR, nemocnice, školy apod.);
 • nájemník musí být ze stanové cílové skupiny, konkrétně musí plnit tyto podmínky:
  • je členem domácnosti, jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v osmém příjmovém decilu v daném kraji,
   a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl;
Pro představu přikládáme příjmové stropy pro 8. decil v ČR za rok 2023:
Složení domácnosti Počty členů domácností Strop příjmů pro dostupné bydlení (čisté měsíční příjmy)
dospělí (osoby nad 13 let) děti do 13 let 2023
Jednotlivec 1 0 39 777 Kč
Samoživitelka s 1 dítětem 1 1 51 710 Kč
Samoživitelka s 2 dětmi 1 2 63 643 Kč
Bezdětný pár 2 0 59 665 Kč
Rodina s 1 dítětem 2 1 71 598 Kč
Rodina s 2 dětmi do 13 let 2 2 83 531 Kč
Rodina s 1 náctiletým a 1 malým dítětem 3 1 91 486 Kč
Rodina s 2 dětmi (1 náctileté) 3 2 103 419 Kč

 

  • je členem domácnosti, jejíž členové dosáhli jednotlivě věku nejvýše 35 let a průměrný čistý příjem této domácnosti nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v devátém příjmovém decilu v daném kraji, a zároveň nemá vlastnické právo k nemovité věci ani družstevní podíl nebo
  • vykonává profesi v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, složek integrovaného záchranného systému, zajišťování veřejné bezpečnosti nebo v oblasti výkonu veřejné správy, a zároveň nemá ve stejném kraji vlastnické právo

 Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m2, podporu lze poskytnout jen do výše nákladů na 80 m2 podlahové plochy;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území nebo je stavba pojistitelná proti povodni a záplavě;
 • v případě stavební úpravy, nástavby nebo přístavby bude výstavbou dosažena
  a příslušnými průkazy energetické náročnosti potvrzena úspora neobnovitelné primární energie v porovnání se spotřebou neobnovitelné primární energie budovy v původním stavu před zahájením výstavby (případně v porovnání s klasifikací referenční budovy);
 • v případě pořízení koupí nebo vydražením byla mezi příjemcem podpory
  a prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouva k bytu nebo budově s byty
 • žadatel je vlastníkem pozemku nebo stavby, na nichž bude provedena výstavba, nebo má právo stavby po dobu splácení úvěru, nejméně však následujících 20 let;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování výstavby;
 • na pozemku a stavbě nevázne věcné břemeno ani jiné právo, které by bránilo řádnému užívání nájemních bytů;
 • stavba je povolena podle stavebního zákona.

Výše dotace:

 • dotace může být poskytována pouze v kombinaci s úvěrem;
 • dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů
  a může být dále navýšena o 5procentních bodů v případě, že:
  • stavební úpravou nebo vznikem nástavby a přístavby, kterou bude dosažena nejméně 30% úspora neobnovitelné primární energie oproti původnímu stavu, případně v porovnání s klasifikací referenční budovy (dokládáno PENB);
  • novostavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie nejméně
   o 20 % nižší než referenční hodnota spotřeby neobnovitelné primární energie pro každou jednotlivou budovu v souladu s č. 264/2020 Sb.,
   o energetické náročnosti budov (dokládáno PENB);
  • výstavba nebo koupě bytu za situace, kdy nejméně 10 % pořizovaných
   bytů bude vyčleněno pro bydlení domácnosti, jejíž průměrný příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v šestém příjmovém decilu, nebo  pro bydlení studentů prezenčního studia veřejné vysoké školy do 26 let, současně i pro tyto nájemce platí podmínka, že nemá vlastnické právo k nemovité věci nebo družstevní podíl;
  • výstavba nebo koupě bytu v hospodářsky a sociálně ohroženém území nebo v Karlovarském Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji;
  • výstavba nebo koupě bytu v objektech s památkovou ochranou nebo v objektech stojících v památkových zónách;

přičemž maximální výše dotace může dosáhnout 40 % celkových způsobilých nákladů.

Výše úvěru:

 • až do 90 % celkových způsobilých nákladů.

Celková výše podpory:

 • kombinace dotace a úvěru až do 90 % celkových způsobilých nákladů;
 • nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice a prahovou hodnotu stanovenou předpisem EU.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby EU pro ČR snížené až o 3procentní body – aktuálně 3 % p.a.;
 • fixní po celou dobu splácení úvěru.

Splatnost úvěru:

 • maximálně 30 let.

Podání žádosti:

Žádost o podporu je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím Klientského portálu SFPI. K přihlášení je potřeba v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb.,
o elektronické identifikaci, ověřit uživatele prostřednictvím elektronické identifikace. Podrobné informace o tom, jak při přihlašování postupovat, najdete v uživatelské příručce, která je k dispozici na portálu zde.