Výstavba pro obce

Oznámení o ukončení výzvy č. 1/112/2019 – dotace

Dne 01. března 2023 vyhlašuje Státní fond podpory investic informaci o ukončení příjmu žádostí do Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. března 2023.

Oznámení o ukončení výzvy č. 2/112/2019 – úvěr

Dne 01. března 2023 vyhlašuje Státní fond podpory investic informaci o ukončení příjmu žádostí do Výzvy k předkládání žádostí o úvěr v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. března 2023.

1.3.2023

 

 

Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

 

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • sociální byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – domácnosti s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;
 • pozemek se nachází mimo záplavová území;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;
 • budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
 • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
 • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem podání žádosti).

Dotaci lze využít na:

 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Výše dotace:

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
 • nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v  poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu nebo dostupný byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne dostupný byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi dostupného bytu, dostupného domu nebo části smíšeného domu.

Výše úvěru:

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
 • maximální výše úvěru stanovena dle varianty podpory.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,5 procentního bodu, nejméně však ve výši 1 % ročně;
 • aktuální základní sazba EU zde;
 • fixní po celou dobu splácení úvěru;
 • úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

Splatnost úvěru:

 • 30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • úvěr je dostatečně zajištěn ve prospěch SFPI alespoň do jeho nesplacené výše;
 • žadatel prokáže schopnost úvěr splácet;
 • žadatel se zaváže, že dostupný byt bude sloužit k nájemnímu bydlení po dobu splácení úvěru, nejméně však po dobu 20 let.

Podání žádosti:

Žádosti o dotaci nebo úvěr lze podat prostřednictvím datové schránky wikaiz5. Za datum přijet žádosti je považováno datum doručení do datové schránky SFPI.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 112/2019 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).

Postup a proces žádosti:

Písemná žádost se podává na základě výzvy uveřejněné na internetových stránkách Fondu. Výzva bude mít průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení.

Výzva bude ukončena po naplnění celkového alokovaného rozpočtu.

Žadatel může podat žádost o dotaci nebo žádost o úvěr. V případě podání obou žádostí podává žadatel žádosti současně a požadované přílohy doloží pouze jednou, a to k žádosti o dotaci.

Formulář žádosti obsahuje název projektu, základní údaje o žadateli, informace o lokalitě projektu, závazné projektové parametry, formu podpory, termín realizace projektu a rozpočtové údaje.

Žádost musí obsahovat přílohy dle požadavků uvedených v dokumentu Příručka žadatele o dotaci nebo Příručka žadatele o úvěr.

Posuzování žádosti:

U žádosti bude posouzeno, zda splňuje formální náležitosti. Pokud žádost tyto formální náležitosti nesplňuje, bude žadatel Fondem vyzván k jejich nápravě do 30 kalendářních dnů. V případě, že žádost splňuje formální náležitosti, postupuje do hodnocení splnění podmínek nařízení vlády. Žádost, která splňuje podmínky, postupuje do fáze bodového hodnocení. Vyhověno bude té žádosti, která získá v hodnocení kvality ve výzvě stanovený minimální počet bodů.

Žadatel bude o splnění podmínek a výběru žádosti k financování písemně informován a zároveň vyzván k dodání náležitostí, které je nutné doložit před podpisem smlouvy (např. stavební povolení). Termín k předložení těchto náležitostí bude stanoven na 6 měsíců.

Fond následně zašle žadateli návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud bude mít prostředky na poskytnutí podpory, a požádá o smlouvy o dílo se zhotovitelem prací a o aktualizaci údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. Žadatel je povinen doložit potřebné doklady ve lhůtě stanovené Fondem, jinak Fond smlouvu neuzavře.

Podmínky čerpání dotace:

Čerpání je nutné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.  Čerpat lze pouze na základě předložené žádosti o čerpání, jejíž přílohou budou v případě výstavby nebo modernizace faktury a soupisy provedených prací související s realizací investičního záměru, potvrzené technickým dozorem stavebníka. Čerpat je možné jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Podmínky čerpání úvěru:

Čerpání je nutné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Čerpat lze pouze na již neuhrazené náklady. Čerpat lze pouze na základě předložené Žádosti o čerpání, jejíž přílohou budou v případě výstavby nebo modernizace faktury a soupisy provedených prací související s realizací investičního záměru, potvrzené technickým dozorem stavebníka. Čerpat je možné jednorázově nebo postupně podle postupu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí úvěru.

Po celou dobu výstavby sociálního nebo dostupného bytu nebo sociálního, dostupného nebo smíšeného domu musí být rozestavěná stavba pojištěna s podmínkou výplaty pojistného plnění ve prospěch Fondu a dále nesmí být pozemek nebo rozestavěná stavba převedena na třetí osobu a na rozestavěné budově nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou zástavního práva ve prospěch Fondu nebo státu.

Jak se stanoví způsobilost nákladů na stavební úpravy střechy objektu (půdní vestavba)?

V případě pořízení sociálních či dostupných bytů formou stavební úpravy prostor určených k jiným účelům než k bydlení, realizovaných v půdním prostoru (podkroví), se výše způsobilých nákladů na stavební úpravu střechy stanoví dle podílu ploch způsobilých nákladů těchto bytů, stanoveném v Tabulce podlahových ploch, která je součástí dokumentu Výpočet výše dotace, nebo v dokumentu Výpočet výše úvěru.

Jak se stanoví výše způsobilých nákladů na společné prostory?

V případě, kdy v objektu existují již stávající bytové jednotky, komerční prostory nebo jiné prostory, které nesouvisí se sociálními či dostupnými byty, stanoví se výše způsobilých nákladů na stavební úpravy společných prostor (které neslouží výhradně nájemcům sociálních či dostupných bytů) dle podílu ploch způsobilých nákladů stanovených v Tabulce podlahových ploch, která je součástí dokumentu Výpočet výše dotace, nebo v dokumentu Výpočet výše úvěru. Tyto prostory je nutné uvést v tabulce podlahových ploch do části „další byty, garáže, komerční prostory a jiné prostory“, jejichž užívání nesouvisí se sociálním či dostupným bydlením.

Jaké jsou náležitosti položkového rozpočtu investičního záměru?

Položkový rozpočet musí být podepsaný žadatelem o dotaci nebo úvěr a autorizovanou osobou, která ho také opatří razítkem. Položkový rozpočet je potřeba předložit ve formátu pdf (jako sken originálu) a xls. V rámci položkového rozpočtu je nutné rozlišit způsobilé a nezpůsobilé náklady, a to buď v samostatného rozpočtu, nebo na zvláštních krycích listech rozpočtu (včetně případného rozdělení vedlejších rozpočtových nákladů VRN).

Jaké jsou náležitosti projektové dokumentace?

Projektová dokumentace musí být podepsána autorizovanou osobou, která ji zároveň opatří razítkem. Projektová dokumentace musí odpovídat vydanému rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a předloženému investičnímu záměru. Dokládá se také ve formátu pdf (jako sken originálu).

Je nutné dokládat celé usnesení zastupitelstva obce, nebo je možné doložit výpis z tohoto usnesení?

Jako doklad o schválení investičního záměru (dokumentu) zastupitelstvem či radou obce je potřeba doložit kopii příslušného usnesení (nejedná se o výpis z usnesení) podepsanou odpovědnými osobami. Text schváleného usnesení musí odpovídat předloženému investičnímu záměru a projektové dokumentaci.

Předkládá se doklad o pojištění nebo pojistitelnosti nemovité věci?

Ano, je potřeba doložit pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny, že předmětná nemovitost je pojistitelná proti živelným pohromám.

Jaké jsou náležitosti posudku o nezpůsobilosti bytového domu k bydlení?

Ano. Posudek musí být vyhotoven autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Posudek musí obsahovat popis stávajícího stavu dané nemovitosti, fotodokumentaci nemovitosti a zdůvodnění, proč objekt není způsobilý k bydlení.

Co je to mapa dostupné infrastruktury a služeb v místě realizace?

Mapa obce, ve které budou vyznačeny vzdálenosti školských zařízení, zdravotní a sociální péče, prodejen potravin a dalšího základního zboží a veřejné dopravy od místa realizace projektu (viz dokument Kritéria pro výběr žádostí).