Vlastní bydlení

Program Vlastní bydlení je pro rok 2022 uzavřen

Státní fond investic v letošním roce neobnoví příjem žádostí do programu Vlastní bydlení. Rozpočet pro rok 2022 byl vyčerpán, další finanční prostředky nejsou k dispozici. Děkujeme za pochopení.

18.7.2022

 

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro lidi do 40 let pečující o dítě do 15 let

Výhody programu:

 • program platí pro celé území České republiky,
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků,
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI,
 • dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí nařízením vlády č. 1/2021 Sb., v platném znění.

Úvěr lze využít na:

 • výstavbu novostavby rodinného domu,
 • koupi bytu,
 • koupi rodinného domu,
 • koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu,
 • modernizaci obydlí.

Výše úvěru:

 • nejméně 50 000 Kč a nejvýše 750 000 Kč na modernizaci obydlí,
 • nejvýše 3 500 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 90 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupínejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná, a to včetně ceny pozemku,
 • nejvýše 3 000 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu, nejvýše však 90 % ceny sjednané, nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování majetku, je-li nižší než cena sjednaná.

Úroková sazba:

 • ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku snížené o 0,2 procentního bodu za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s příjemcem trvale bydlí. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let. Výše úrokové sazby nesmí být nižší než 1 % p.a.
 • aktuální je úrokovou sazbu najdete zde

Splatnost úvěru:

 • maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci,
 • maximálně 30 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než 3 měsíce nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Výše měsíční splátky:

Orientační výši splátky si můžete spočítat na naší kalkulačce: https://sfpi.cz/uver-kalkulacka/

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 a v Olomouci, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou wikaiz5.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Vlastní bydlení. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Osoby, které žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 40 let, nebo osoba do 40 let, která trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let. Žadatel v době podání žádosti o úvěr na pořízení obydlí nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí (tato podmínka se netýká úvěru na modernizaci), ani nájemcem družstevního bytu, stejně tak jako jeho manžel či registrovaný partner nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí nebo členem bytového družstva a současně nájemcem družstevního bytu.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou, na obou pracovištích SFPI. Po podání žádosti provede SFPI kontrolu doložených dokladů, zda jsou v souladu s nařízením vlády č. 1/2021 Sb. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

Čerpání úvěru na modernizaci obydlí:

Úvěr lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí výstavbou:

Úvěr na výstavbu lze čerpat na základě předložených dokladů jednorázově nebo postupně. Čerpání musí být zahájeno do 1 roku a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy, pokud není tato doba v průběhu splácení úvěru na žádost příjemce Fondem prodloužena.

Čerpání úvěru na pořízení obydlí koupí:

Úvěr lze čerpat jednorázově. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Příjemce předloží doklady prokazující účelné vynaložení úvěru nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Splatnost úvěru:

 • 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na modernizaci obydlí,
 • 30 let od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na pořízení obydlí.

(Fond umožní odložení splácení jistiny až o dobu 6 měsíců, max. délka splatnosti se nemění; Fond umožní přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let, celková doba splatnosti včetně doby prodloužení splácení nepřesáhne u úvěrů na modernizaci 12 let, u úvěrů na pořízení bydlení 25 let.)

Zajištění úvěru:

 • úvěr na modernizaci obydlí nebo na pořízení obydlí do 750 tis. Kč: zajištění  ručitelským prohlášením – ručitelem (věk maximálně do 55 let a průměrný měsíční příjem za poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně zástavou nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně a záplavy, ve prospěch Fondu.
 • úvěr na pořízení bytu nebo rodinného domu: při výši úvěru nad 750 tis. Kč zajištění zástavním právem k pořizované nemovitosti (nebo jiné nemovitosti, navržené klientem) v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy, nebo zajištění zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch Fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti, které zahrnuje pojištění povodně i záplavy.
 • úvěr na pořízení družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu: při výši úvěru nad 750 tis. Kč bude řešeno zajištění úvěru individuálně.
 • Hodnota zastavované nemovitosti musí být vyšší než 1,3násobek poskytnutého úvěru. Hodnota zástavy: u výstavby nebo modernizace hodnotu určuje položkový rozpočet či hodnota díla a u koupě, výstavby nebo modernizace se zástavou jiné než úvěrované nemovitosti určuje hodnotu zástavy odhad ceny obvyklé nemovitosti, která bude zastavována.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.