Ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

 

 

Přehled podmínek pro uzavírání nájemních smluv s uprchlíky v bytech postavených s podporou SFRB/SFPI

Uprchlík je osoba, které byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana.
NV č. 146/2003 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby

Uprchlíci, pro které by měl byt sloužit, musí čestně prohlásit že:

 •   Na základě vzniklého ozbrojeného konfliktu na Ukrajině se nacházejí
  v bytové nouzi, neboť nevlastní nemovitost, kterou by v současné době mohli užívat k bydlení.
 •       Průměrný čistý příjem všech osob v domácnosti za posledních 12 měsíců nepřekročil limit příjmu dle podmínek NV.

Limit příjmu dle NV:

1 osoba v domácnosti 0,8 průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020;

2 a více osob v domácnosti 1,5 průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020.

Průměrná mzda 35 662 Kč

https://mmr.cz/getmedia/1e0d6278-9abc-4f4d-b48c-1fce34ef21fc/Prumerna-mzda_1.pdf.aspx?ext=.pdf

Kurz pro přepočet UAH https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Vzor přepočtu z UAH na Kč:

100 UAH kurz 75,68 Kč (platný pro březen 2022)

35 662Kč / 75,68 * 100 = 26 806 UAH

NV č. 481/2000 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů Byty lze využít i pro uprchlíky, a to na základě nájemní smlouvy za podmínek stanovených NV.
NV č. 284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Pronájem bytů uprchlíkům je možný na základě a podle pravidel NV        č. 108/2022 Sb., kterým se mění NV č. 2/2021 Sb., a tedy za následujících podmínek:

a)    Dané osobě byla udělena v ČR dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;

b)    Daná osoba, ani jiní členové domácnosti nemusí splnit podmínku spočívající v tom, že nevlastní bytový dům, rodinný dům nebo byt, není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu nebo věcného břemene jiný byt nebo rodinný dům;

c)     Pronajímatel (příjemce) není oprávněn po uprchlících vyžadovat složení peněžních prostředků za účelem zajištění nájemného nebo úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo za účelem úhrady jiných závazků v souvislosti s nájmem bytu.

Podmínky uvedené v rámci písm. b) a c) platí po dobu platnosti zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

 

NV č. 333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Uprchlíci, pro které by měl byt sloužit, musí čestně prohlásit že:

  •  Na základě vzniklého ozbrojeného konfliktu na Ukrajině se nacházejí v bytové nouzi, neboť nevlastní nemovitost, kterou by v současné době mohli užívat k bydlení.
  • Průměrný čistý příjem všech osob v domácnosti za posledních 12 měsíců nepřekročil limit příjmu dle podmínek NV.

Limit příjmu dle NV:

  • 1 osoba v domácnosti 0,8 průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020
  • 2 osoby v domácnosti 1 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020
  • 3 osoby v domácnosti 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020
  • 4 osoby v domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020
  • 5 a více osob v domácnosti 1,8 násobek průměrné měsíční mzdy v ČR za rok 2020

Průměrná mzda 35 662 Kč

https://mmr.cz/getmedia/1e0d6278-9abc-4f4d-b48c-1fce34ef21fc/Prumerna-mzda_1.pdf.aspx?ext=.pdf

Kurz pro přepočet UAH https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Vzor přepočtu z UAH na Kč:

100 UAH kurz 75,68 Kč (platný pro březen 2022)

35 662Kč / 75,68 * 100 = 26 806 UAH

 

NV č.  369/2003 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek S uprchlíky lze uzavřít nájemní smlouvu v případě, že příjemce neeviduje zájemce z řad zaměstnanců, a za podmínek stanovených v NV.
NV č.    2/2021 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Pronájem bytů uprchlíkům je možný na základě a podle pravidel NV        č. 108/2022 Sb., kterým se mění NV č. 2/2021 Sb., a tedy za následujících podmínek:

a)    Dané osobě byla udělena v ČR dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;

b)    Daná osoba, ani jiní členové domácnosti nemusí splnit podmínku spočívající v tom, že nevlastní bytový dům, rodinný dům nebo byt, není členem bytového družstva s právem nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu nebo věcného břemene jiný byt nebo rodinný dům;

c)     Pronajímatel (příjemce) není oprávněn po uprchlících vyžadovat složení peněžních prostředků za účelem zajištění nájemného nebo úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo za účelem úhrady jiných závazků v souvislosti s nájmem bytu.

Podmínky uvedené v rámci písm. b) a c) platí po dobu platnosti zákona   č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

 

NV č. 112/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů Pronájem bytů uprchlíkům je možný na základě a podle pravidel  NV         č. 108/2022 Sb., kterým se mění NV č. 112/2019 Sb., a to za podmínky, že se jedná o osobu, které byla udělena dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

 

 

Vzor čestného prohlášení o nedostatečném příjmu a bytové nouzi

Týká se bytů postavených s podporou Fondu pouze podle NV č. 146/2003 Sb. a NV č. 333/2009 Sb.

 

V případě nejasností a otázek nás kontaktujte na e-mailu komunikace@sfpi.cz.