Zateplování

Státní fond podpory investic je správcem FN IROP podpořeného Evropskou unií v programovém období 2014-2020.

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky mimo Prahu;
 • úvěr je bezúročný;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění. Úvěr z programu Zateplování je možné kombinovat s dotací z programu IROP na zateplování bytových domů v rámci specifického cíle 2.5. Více informací naleznete zde.

Úvěr lze využít na:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Výše úvěru:

 • nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč;
 • nejvýše 76 % celkových výdajů v případě režimu blokové výjimky z veřejné podpory;
 • nejvýše 90 % způsobilých nákladů v případě podpory malého rozsahu de minimis.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací;
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze;
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace.

Úroková sazba:

 • úvěr je bezúročný.

Splatnost úvěru:

 • maximálně 20 let.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Webové stránky IROP naleznete zde.

Charakteristika a cíle FN IROP

Finanční nástroj („FN“) založený na principu návratnosti vložených prostředků je novým způsobem účinnějšího využívání finančních prostředků EU určených pro realizaci kohezní politiky. Jedna z hlavních výhod FN ve srovnání s grantovým (dotačním) financováním spočívá v návratnosti finančních prostředků. FN jsou vhodnější formou podpory těch projektů a oblastí, v nichž je dosažena alespoň nějaká finanční návratnost, resp. úspora. FN IROP bude využit pro realizaci části celkové alokace pro Specifický cíl IROP 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Prostřednictvím FN IROP se alokuje částka ve výši 600 000 000 Kč, která může být v případě velké poptávky po úvěrech navýšena až na 2 mld. Kč.

Podpora Projektům bude ve FN IROP poskytována formou zvýhodněných úvěrů. Zvýhodněný úvěr je poskytován bezúročně na dobu nejvýše 20 let a je splácen pravidelným konstantními splátkami. Úvěr lze kdykoli bezplatně splatit předčasně. Úvěr mohou získat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nacházejících se mimo území Hlavního města Prahy bez ohledu na právní subjektivitu, tedy fyzické osoby i právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Minimální výše úvěru může činit 500 000 Kč a maximální výše pak 90 000 000 Kč. Úvěr je poskytován ve dvou režimech veřejné podpory, přičemž v režimu de minimis lze úvěrem pokrýt nejvýše 90 % způsobilých nákladů a v případě režimu blokové výjimky lze úvěr poskytnout do takové výše, aby vlastní zdroje příjemce úvěru použité na krytí nákladů energetické modernizace domu činily alespoň 30 % poskytnutého úvěru. Úvěr lze kombinovat s dotací z jiných programů, zejména s dotací z IROP, avšak celková podpora (součet úvěru a dotace) může být poskytnuta dle procent uvedených v předchozí větě.

V celé České republice je dle údajů Českého statistického úřadu mimo Prahu 179 tis. bytových domů se 1,9 mil. bytů. Z toho je zrekonstruováno zhruba 40 % bytových domů. Dle analýz prováděných v letech 2009 – 2013 lze považovat 60 % bytového fondu v České republice za zanedbaný. Pro dokončení kompletní renovace všech bytových domů by bylo třeba do roku 2050 vynaložit každoročně investice ve výši 50 mld. Kč. Z tohoto pohledu je absorpční kapacita vzhledem k plánované alokaci dostatečná.

Žádosti do programu Zateplování jsou přijímány kontinuálně.

PROGRAM ZATEPLOVÁNÍ JE OTEVŘEN.

ÚVĚRY  
počet žádostí2581,2 mil. Kč
příslib úvěru1262,4 mil. Kč
úvěrové smlouvy0 0 mil. Kč
datum aktualizace26. června 2020

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům;
 • společenství vlastníků;
 • bytová družstva.

Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy.

Postup a proces žádosti:

Povinné náležitosti k žádosti o poskytnutí úvěru lze podat osobně nebo poštou na pracovišti SFPI v Praze nebo v Olomouci, případně je také možné pro podání některých dokumentů využít datové schránky (datová schránka: wikaiz5).

V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k  žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá.

Splácení úvěru:

Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

Zajištění úvěru:

Úvěr musí být dostatečně zajištěn. Zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce úvěru.

Možné způsoby zajištění, popř. kombinace:

 • vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy na bytový dům ve prospěch SFPI – u všech příjemců úvěru;
 • zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti, ručitelské prohlášení nebo směnka – převážně u bytových družstev a právnických osob;
 • ručení dle  § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – pro SVJ.

 

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz