Zateplování

Státní fond podpory investic je správcem FN IROP podpořeného Evropskou unií v programovém období 2014-2020.

 

Oznámení

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 15. července 2022 výzvu k předkládání žádostí o úvěr dle NV č. 16/2020 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů.

Číslo výzvy: 1/16/2022

Věcné a územní zaměření

Výzva je zaměřena na podporu energetické modernizace bytových domů na území České republiky mimo území hl. města Prahy prostřednictvím stavebních úprav, jejichž realizace povede ke snížení energetické náročnosti budov nejméně o 20 % oproti stavu před rekonstrukcí.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dne 15. července 2022 a končí dne 30. září 2022.

Druh výzvy – průběžná

Žádosti jsou vyřizovány v pořadí jejich doručení do podatelny SFPI.

Alokace výzvy je 130 000 000 Kč.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky k programu naleznete v textu nařízení vlády č. 16/2020 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Text výzvy ke stažení najdete zde.

Webové stránky IROP naleznete zde.

12. 8. 2022

Charakteristika a cíle FN IROP

Finanční nástroj („FN“) založený na principu návratnosti vložených prostředků je novým způsobem účinnějšího využívání finančních prostředků EU určených pro realizaci kohezní politiky. Jedna z hlavních výhod FN ve srovnání s grantovým (dotačním) financováním spočívá v návratnosti finančních prostředků. FN jsou vhodnější formou podpory těch projektů a oblastí, v nichž je dosažena alespoň nějaká finanční návratnost, resp. úspora. FN IROP bude využit pro realizaci části celkové alokace pro Specifický cíl IROP 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Prostřednictvím FN IROP se alokuje částka ve výši 600 000 000 Kč, která může být v případě velké poptávky po úvěrech navýšena až na 2 mld. Kč.

Podpora Projektům bude ve FN IROP poskytována formou zvýhodněných úvěrů. Zvýhodněný úvěr je poskytován bezúročně na dobu nejvýše 20 let a je splácen pravidelným konstantními splátkami. Úvěr lze kdykoli bezplatně splatit předčasně. Úvěr mohou získat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nacházejících se mimo území Hlavního města Prahy bez ohledu na právní subjektivitu, tedy fyzické osoby i právnické osoby včetně společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Minimální výše úvěru může činit 500 000 Kč a maximální výše pak 90 000 000 Kč. Úvěr je poskytován ve dvou režimech veřejné podpory, přičemž v režimu de minimis lze úvěrem pokrýt nejvýše 90 % způsobilých nákladů a v případě režimu blokové výjimky lze úvěr poskytnout do takové výše, aby vlastní zdroje příjemce úvěru použité na krytí nákladů energetické modernizace domu činily alespoň 30 % poskytnutého úvěru. Úvěr lze kombinovat s dotací z jiných programů, zejména s dotací z IROP, avšak celková podpora (součet úvěru a dotace) může být poskytnuta dle procent uvedených v předchozí větě.

V celé České republice je dle údajů Českého statistického úřadu mimo Prahu 179 tis. bytových domů se 1,9 mil. bytů. Z toho je zrekonstruováno zhruba 40 % bytových domů. Dle analýz prováděných v letech 2009 – 2013 lze považovat 60 % bytového fondu v České republice za zanedbaný. Pro dokončení kompletní renovace všech bytových domů by bylo třeba do roku 2050 vynaložit každoročně investice ve výši 50 mld. Kč. Z tohoto pohledu je absorpční kapacita vzhledem k plánované alokaci dostatečná.

 

Výsledky programu Zateplování

  • Počet uzavřených smluv: 245
  • Výše vyčerpaných úvěrů: 981 549 420,71 Kč
  • Počet domácností: 5 759
  • Energetická úspora GJ/rok (celkem): 144 876,15

 

 

Kdo může žádat:

  • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům;
  • společenství vlastníků;
  • bytová družstva.

Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy.

Splácení úvěru:

Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet.

Úroková sazba:

Jedná se o bezúročný úvěr. Tato podmínka platí po celou dobu splácení.

Zajištění úvěru:

Úvěr musí být dostatečně zajištěn. Zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce úvěru.

Možné způsoby zajištění, popř. kombinace:

  • vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy na bytový dům ve prospěch SFPI – u všech příjemců úvěru;
  • zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti, ručitelské prohlášení nebo směnka – převážně u bytových družstev a právnických osob;
  • ručení dle  § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – pro SVJ.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 a v Olomouci, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Zateplování. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz

Je možné požádat o bezúročný úvěr u projektů, které požádali o dotaci IROP (78. výzva)?

Ano. Kombinace podpor – tj. dotace a úvěru – je možná na energetickou modernizaci bytového domu za splnění podmínek pro daný režim veřejné podpory.

V jakém režimu veřejné podpory je možné o úvěr požádat?  Jsou nějaké limity pro maximální výši úvěru?

O úvěr je možné požádat v režimu podpory blokové výjimky nebo v režimu de minimis. U obou podpor je nutné dodržet procentuální rozsah, v jakém může úvěr pokrýt náklady na energetickou modernizaci. V režimu blokové výjimky je možné úvěr poskytnout maximálně do takové výše, aby zbývající náklady uvedené v položkovém rozpočtu nepokryté tímto úvěrem tvořily alespoň 30 % poskytnutého úvěru (maximálně 76,92 % z celkových nákladů na energetickou modernizaci). U podpory v režimu de minimis nesmí být úvěrem pokryto víc než 90 % nákladů na energetickou modernizaci (tj. max. 90 % způsobilých nákladů). Výše uvedený procentuální rozsah je rovněž závazný i pro součet při kombinaci dotace a úvěru.

Jsou způsobilé a nezpůsobilé náklady při posuzování úvěru shodné s členěním nákladů na způsobilé a nezpůsobilé u IROP ?

Členění na způsobilé a nezpůsobilé náklady u úvěru oproti IROP se mohou trochu lišit. Úvěr je možné poskytnout pouze na způsobilé náklady vynaložené na energetickou modernizaci budovy – tj. na náklady, které jsou přímo spojené s dosažením vyšší úrovně energetické účinnosti budovy. Podrobnější rozdělení nákladů najdete také v Příručce pro žadatele na našich webových stránkách.

Jakým způsobem se prokazují zdroje na financování energetické modernizace domu?

Žadatel musí doložit zdroje financování na celou energetickou modernizaci bytového domu. To platí jak při žádosti o bezúročný úvěr tak i pro kombinaci žádostí o dotaci a úvěr současně. Vzhledem k tomu, že se dotace poskytuje ex-post (tj. zpětně), musí žadatel doložit způsob financování a prostředky na financování celé akce. Financování může probíhat z různých zdrojů – vlastní zdroje (např. fond oprav/dlouhodobých záloh) + bankovní úvěr + bezúročný úvěr.

Max. výši bezúročného úvěru je možné spočítat pomoci kalkulačky na webových stránkách. Další zdroje financování a jejich výši dokládá žadatel aktuálním výpisem ze svého bankovního účtu a pokud bude žádat o úvěr v bankovním sektoru, tak dokládá kopii smlouvy o úvěru nebo příslibem úvěru od banky.

Jakým způsobem je nutné doložit energetickou úsporu bytového domu?

Jednou z podmínek poskytnutí úvěru na energetickou modernizaci bytového domu je dosažení celkové úspory spotřeby energie bytového domu nejméně o 20 % oproti stavu před zahájením energetické modernizace. Úspora se dokládá Průkazem energetické náročnosti budovy pro stávající stav a pro stav po realizaci akce (PENB) vypracovaným energetickým specialistou.

Kdy může být  zahájena realizace energetické modernizace?  

Žádost o  úvěr musí být podána před zahájením realizace. Zahájením realizace se rozumí již podpis smlouvy o dílo s dodavatelem, pokud žadatel není oprávněn před zahájením realizace energetické modernizace jednostranně od smlouvy bez sankcí odstoupit. Pokud to již smlouva o dílo neumožňuje a je podepsána před podáním žádosti o úvěr, tak se zahájení realizace dokládá protokolem o převzetí staveniště s datem po podání žádosti.

U obou režimů podpor  – bloková výjimka a de minimis – je povinnost naplnění motivačního účinku, tj. podpora má motivační účinek, pokud žadatel předložil žádost o podporu před zahájením prací na projektu nebo činnosti.