Nájemní byty

Oznámení o ukončení příjmu žádostí

V souvislosti s plánovaným otevřením nového programu Nájemní bydlení bude ukončen příjmem žádostí o úvěr ze stávajícího úvěrového programu Nájemní byty. Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma byl otevřen na základě nařízení vlády č. 2/2021 Sb. Posledním dnem, kdy je možné podat žádost o úvěr z tohoto programu, je 30. duben 2023.

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

Výhody programu:

 • výše úvěru až 90 % rozhodných výdajů;
 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;
 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků,
 • zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády 2/2021 Sb.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
 • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše úvěru:

 • až do 90 % rozhodných výdajů, maximální výše úvěru je 100 mil. Kč;
 • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru;
 • úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami.

Úroková sazba:

 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;

Splatnost úvěru:

 • nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
 • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
 • výstavba musí být dokončena a schopna užívání nejdéle do 5 let od uzavření úvěrové smlouvy,
 • v průběhu výstavby lze rozestavěné byty převést na jinou osobu, ovšem pouze se souhlasem Fondu.

Podmínky uzavírání nájemní smlouvy:

 • o podmínkách podrobně v § 5 NV
 • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracoviště Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou (wikaiz5).

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Nájemní byty. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 2/2021 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracoviště SFPI v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2), případně prostřednictvím datové schránky (wikaiz5).

Řízení o poskytnutí úvěru:

Po podání úplné žádosti provede SFPI kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV č. 2/2021 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění informací, a to nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

Vyhodnocení žádosti zahrnuje stanovení žadatelovy bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud podanou žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, bude žadatel informován o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vyzván k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy pak Fondu doručí Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných dokladů bude žadateli poskytnuta lhůtu 6 měsíců. V případě včasného doručení požadovaných dokladů věcně i formálně správných, a pokud budou v programu k dispozici finanční prostředky, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Čerpání úvěru je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury jsou tedy propláceny pouze v případě, pokud jsou Fondu doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dokladu prokazujícího schopnost užívání stavby, a datum zdanitelného plnění nesmí být pozdější než datum kolaudace.

Fond hradí pouze rozhodné výdaje doložené daňovými doklady včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně čerpaných prací, případně jiných účetních dokladů prokazujících účel použití úvěru. Výše uvedené musí být schválené technickým dozorem a doručené Fondu spolu se žádostí o čerpání.

Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpací účet, který bude výhradně používán k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH.

Vždy jednou v měsíci, nejpozději 20 dní před požadovaným datem čerpání, je Fondu potřeba zaslat Žádost o čerpání úvěru, která bude obsahovat i následující:

 • seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období je požadováno,
 • přílohou seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být kopie všech dokladů,
 • částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity úvěru uvedené v úvěrové smlouvě.

Žádost o čerpání úvěru spolu s potřebnými dokumenty lze zaslat písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Eventuální požadavek dřívějšího proplacení faktur Fond akceptuje, ale nemůže dodržení dřívějšího termínu garantovat.

Výdaje nekryté úvěrem je nutné hradit z vlastních zdrojů žadatele, vždy však ve stejných termínech jako úhrady prováděné z prostředků úvěru – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

Seznam rozhodných výdajů je uveden v příloze žádosti Členění výdajů.

 Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících splátku jistiny a úroku.

Úvěr je splatný nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Na žádost příjemce může Fond dobu splatnosti upravit.

Od smlouvy o poskytnutí úvěru může Fond odstoupit – podrobněji viz §11, bod 5-7 nařízení vlády.

Způsoby ručení za úvěr:

Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat –, a také s podmínkami Žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

Další dokumenty

Dokumenty k programu, který byl poskytován na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., naleznete v sekci Archivované programy.