Nájemní byty

Oznámení o ukončení příjmu žádostí

V souvislosti s plánovaným otevřením nového programu Nájemní bydlení bude ukončen příjmem žádostí o úvěr ze stávajícího úvěrového programu Nájemní byty. Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma byl otevřen na základě nařízení vlády č. 2/2021 Sb. Posledním dnem, kdy je možné podat žádost o úvěr z tohoto programu, je 30. duben 2023.

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

Výhody programu:

 • výše úvěru až 90 % rozhodných výdajů;
 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;
 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků,
 • zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády 2/2021 Sb.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
 • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše úvěru:

 • až do 90 % rozhodných výdajů, maximální výše úvěru je 100 mil. Kč;
 • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru;
 • úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami.

Úroková sazba:

 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;

Splatnost úvěru:

 • nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
 • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
 • výstavba musí být dokončena a schopna užívání nejdéle do 5 let od uzavření úvěrové smlouvy,
 • v průběhu výstavby lze rozestavěné byty převést na jinou osobu, ovšem pouze se souhlasem Fondu.

Podmínky uzavírání nájemní smlouvy:

 • o podmínkách podrobně v § 5 NV
 • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracoviště Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou (wikaiz5).

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Nájemní byty. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových zpráv se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Podrobné podmínky naleznete v textu nařízení vlády č. 2/2021 Sb. Fond není oprávněn podmínky měnit, ani z nich udělovat výjimky.

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracoviště SFPI v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2), případně prostřednictvím datové schránky (wikaiz5).

Řízení o poskytnutí úvěru:

Po podání úplné žádosti provede SFPI kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV č. 2/2021 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění informací, a to nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

Vyhodnocení žádosti zahrnuje stanovení žadatelovy bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud podanou žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, bude žadatel informován o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vyzván k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy pak Fondu doručí Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných dokladů bude žadateli poskytnuta lhůtu 6 měsíců. V případě včasného doručení požadovaných dokladů věcně i formálně správných, a pokud budou v programu k dispozici finanční prostředky, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Čerpání úvěru je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury jsou tedy propláceny pouze v případě, pokud jsou Fondu doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dokladu prokazujícího schopnost užívání stavby, a datum zdanitelného plnění nesmí být pozdější než datum kolaudace.

Fond hradí pouze rozhodné výdaje doložené daňovými doklady včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně čerpaných prací, případně jiných účetních dokladů prokazujících účel použití úvěru. Výše uvedené musí být schválené technickým dozorem a doručené Fondu spolu se žádostí o čerpání.

Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpací účet, který bude výhradně používán k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH.

Vždy jednou v měsíci, nejpozději 20 dní před požadovaným datem čerpání, je Fondu potřeba zaslat Žádost o čerpání úvěru, která bude obsahovat i následující:

 • seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období je požadováno,
 • přílohou seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být kopie všech dokladů,
 • částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity úvěru uvedené v úvěrové smlouvě.

Žádost o čerpání úvěru spolu s potřebnými dokumenty lze zaslat písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Eventuální požadavek dřívějšího proplacení faktur Fond akceptuje, ale nemůže dodržení dřívějšího termínu garantovat.

Výdaje nekryté úvěrem je nutné hradit z vlastních zdrojů žadatele, vždy však ve stejných termínech jako úhrady prováděné z prostředků úvěru – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

Seznam rozhodných výdajů je uveden v příloze žádosti Členění výdajů.

 Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících splátku jistiny a úroku.

Úvěr je splatný nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Na žádost příjemce může Fond dobu splatnosti upravit.

Od smlouvy o poskytnutí úvěru může Fond odstoupit – podrobněji viz §11, bod 5-7 nařízení vlády.

Způsoby ručení za úvěr:

Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat –, a také s podmínkami Žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

Další dokumenty

Dokumenty k programu, který byl poskytován na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., naleznete v sekci Archivované programy.

hot lesbians making out elden ring ranni rule 34 xnxxteenvideos.com forced to suck cock xev bellringer princess leia, genie exum onlyfans leaked nadia ali porn stat milfrabbit.net mature women in porn videos dream sucks his own dick, zendaya in the nude xxx by kareena kapoor pornhiho.net best ebony porn starts black porn at home
nicocado avocado only fans men naked with women hotwifeporn.vip asian massage shower table lynda day george nude, corinna kopff only fans leak the ring hentai parody tubxporn.vip erotic mssage near me lana rohades only fans, redo of healer hentai mating press sexual position xnxxforced.com emilia clarke sex scenes kaiia eve vs eric dikkerson
free mobil porn video violet myers full videos cuckoldwife.win the last air bender porn fallando con mi hermana, rainbow six seige porn biggest penis in porn xnnx.vip beutiful naked women pics latina big booty twerking, elle brooke onlyfans leaks free older4me videos 2023 xxxfreeporn.win demon slayer porn hub porn stars on tik.tok
sexo con mi amiga swap family gets sticky christy love lesbianebony.com paige vanzant sex tape romeo and juliet nude, flashing in the gym pretty cute girlfriend lets me tittyfuck 80sporno.com this one time at band camp seduced by mom porn, first time lesbian porn iggy azaelea onlyfans leak forcedcreampie.com mujeres sexo con perros my gf is naked
nicocado avocado only fans the best nude celebs lesbianbabez.net fisted for first time truth or dare oics, tiffany amber theisen nude tentacles / rule 34 lesbianposes.net mom and sun xnxx alexis fawx milf u, porn round and brown big tit asian blowjob onlyteenpussy.net proud father porn game فیلم سکس ایرانی از کون
sexy nude older women free hub porn videos bbwxnnx.com gay porn dad som cogiéndome a mi comadre
gay porn big cock the best hd free porn videoprono.vip gacha club rule 34 rule 34 beast tamer, pictures of naked girls real life nico robin hotsexvideo.vip sky blue french tip 1.5 scooby doo parady xxx, mom gives a handjob videos of micro bikinis latexporn.win amber heard sex scene no panties in public
futa on male nhentai stripping in the club swingerwife.win two girls 1 cup porn mother and daugther, salma hayek nude pictures mujer y perro porn sexporn.win ashley serrano onlyfans leak teens love huge cockes, sofia vegara nude pics lexi pantera only fans wifexxx.vip chainsaw man power nude cade maddox gay porn
slender hottie victoria sunshine first airtight dp bobs burgers rule 34 ixxnporn.com corrina kopft onlyfans leaked hot step mom porn, mother in law porn bubble butt latin porn bdsmis.com teenagers with huge boobs dragon ball porn game, sexo con la prima bella poarch and tyga sex tape bigtittybbw.com blow jobs on beach back room casting anal
heidi lavon onlyfans leak mom fucks sons bully cuckold69.net cumshots on big tits painal tap out backroom casting couch, cogiendo con una vieja porn download free videos homedoporn.net video pornográfico de colegialas videos pornos de gorditas, tik tok big titties madre e hija porn bigtitspub.net daniella bregoli only fans lily loveles and dante diggz
emilie de ravin nuda rose monroe full video xxnxl.vip he grim reaper who reaped my heart cult of the lamb r34, watching porn with sister mother in law seduction motherandsonporn.com train my hole angel youngs videos of anime porn, gay muscular daddy porn jhonny sins porn star xnxxbangbros.com donna that 70s show imouto bitchi ni shiboraretai