Nájemní byty

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

 

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – seniory (od 65 let), zdravotně či jinak hendikepované občany a zletilé osoby do 30 let;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády č. 284/2011 Sb., naposledy novelizovaným nařízením vlády č. 78/2016.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
 • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše úvěru:

 • až do 90 % rozhodných výdajů;
 • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru. Do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle ceny zjištěné znalcem.

Úroková sazba:

 • minimálně ve výši základní sazby EU pro ČR při dodržení limitu de minimis.

Splatnost úvěru:

 • 30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
 • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
 • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a v Olomouci (Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc), a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou.

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu vámi zvoleného pracoviště Státního fondu podpory investic, obálku označte Nájemní byty. Žádosti lze rovněž podat přes datovou schránku žadatele. Žádost musí stejně jako v případě osobního nebo poštovního podání obsahovat povinné přílohy. Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracovišti SFPI v Praze, případně prostřednictvím datové schránky (wikaiz5).

Řízení o poskytnutí úvěru:

Po podání úplné žádosti provede SFPI kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV č. 284/2011 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Vyhodnocení žádosti představuje stanovení vaší bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud vaši žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, budeme vás informovat o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vás vyzveme k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy nám pak doručíte Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných dokladů vám poskytneme lhůtu 6 měsíců. Pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva.

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musíte zahájit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy a ukončit nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Čerpání je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury vám tedy můžeme proplatit pouze, pokud nám jsou doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti dokladu prokazujícího schopnost užívání stavby.

Budeme hradit pouze rozhodné výdaje (kromě části pozemku a stávající budovy) doložené daňovými doklady včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně čerpaných prací, případně jiných účetních dokladů prokazujících účel použití úvěru, vše schválené technickým dozorem a doručené spolu se žádostí o čerpání.

Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpací účet, který budete používat výhradně k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH, přičemž bankovní poplatky a poplatky spojené s vedením tohoto účtu nepatří mezi rozhodné výdaje, a hradit je tedy musíte z vlastních zdrojů.

Vždy jednou v měsíci, nejpozději 20 dní před požadovaným datem čerpání, nám zašlete Žádost o čerpání úvěru, ve které bude uveden seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období požadujete, přílohou vašeho seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být také kopie všech dokladů, částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity – takové podání můžete učinit písemně nebo opět prostřednictvím datové schránky. Pokud budete požadovat dřívější proplacení, budeme se vám snažit vyhovět, ale nemůžeme dodržení dřívějšího termínu garantovat.

Výdaje nekryté úvěrem budete hradit z vlastních zdrojů, vždy však ve stejných termínech – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících splátku jistiny a úroku. Úvěr je splatný do 30 let ode dne ukončení výstavby.

Ručení za úvěr:

Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat, a také s podmínkami Žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.