Nájemní byty

Úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila živelní pohroma

Výhody programu:

 • výše úvěru až 90 % rozhodných výdajů;
 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;
 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků,
 • zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády 2/2021 Sb.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty;
 • stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě);
 • nástavbu či přístavbu, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy);
 • stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt způsobilý k bydlení nebyl;
 • stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.

Výše úvěru:

 • až do 90 % rozhodných výdajů, maximální výše úvěru je 100 mil. Kč;
 • rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit 10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru;
 • úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami.

Úroková sazba:

 • výše úrokové sazby rovná výši sazby EU snížené o nevyčerpaný limit de minimis, nesmí být však nižší než 0,5 % p.a.;

Splatnost úvěru:

 • nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m2, maximální 90 m2;
 • z každých započatých 5 bytů musí být jeden upravitelný;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • byty nelze užít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení;
 • výstavba musí být dokončena a schopna užívání nejdéle do 5 let od uzavření úvěrové smlouvy,
 • v průběhu výstavby lze rozestavěné byty převést na jinou osobu, ovšem pouze se souhlasem Fondu.

Podmínky uzavírání nájemní smlouvy:

 • o podmínkách podrobně v § 5 NV
 • v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z cílové skupiny, může být nájemní smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok.

Podání žádosti:

Žádosti o úvěr lze podat na pracoviště Státního fondu podpory investic v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2) a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou (wikaiz5).

Žádost včetně požadovaných příloh zašlete na adresu Státního fondu podpory investic, obálku označte Nájemní byty.

Žádost musí vždy obsahovat povinné přílohy.

Dokumenty, u kterých SFPI požaduje notářské ověření nebo originál, musí projít autorizovanou konverzí. Stejně jako se u poštovních nebo osobních podání považuje za datum podání doručení žádosti do SFPI, u datových schránek se za doručení považuje termín doručení do datové schránky adresáta.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

Kdo může žádat:

Obce, právnické a fyzické osoby, v jejichž výlučném vlastnictví je pozemek, na němž bude stavba provedena, nebo v jejichž výlučném vlastnictví je budova či byt, kde bude provedena výstavba nebo stavební úpravy.

Osobní údaje žadatelů Fond zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a podle Informačního memoranda o zpracování osobních údajů dle článku 13 a 14 GDPR. Jeho úplné znění naleznete zde.

Postup a proces žádosti:

Žádosti lze podávat osobně či poštou na pracoviště SFPI v Praze (Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2), případně prostřednictvím datové schránky (wikaiz5).

Řízení o poskytnutí úvěru:

Po podání úplné žádosti provede SFPI kontrolu správnosti všech údajů a náležitostí žádosti, zda jsou v souladu s NV č. 2/2021 Sb., v platném znění, v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění informací, a to nejdéle ve lhůtě 30 dnů.

Vyhodnocení žádosti zahrnuje stanovení žadatelovy bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Na hodnocení se podílí i externí hodnotitel a nezávislá komise odborníků, celý proces trvá přibližně 2 měsíce. Pokud podanou žádost hodnotící komise doporučí k poskytnutí úvěru a bude vedením Fondu schválen příslib úvěru, bude žadatel informován o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vyzván k doložení dalších dokladů – na základě této výzvy pak Fondu doručí Povinné přílohy žádosti o poskytnutí úvěru – II. část.

Na doložení všech požadovaných dokladů bude žadateli poskytnuta lhůtu 6 měsíců. V případě včasného doručení požadovaných dokladů věcně i formálně správných, a pokud budou v programu k dispozici finanční prostředky, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva. 

Čerpání úvěru:

Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Čerpání úvěru je možné pouze do dne ukončení výstavby – faktury jsou tedy propláceny pouze v případě, pokud jsou Fondu doručeny spolu se žádostí o čerpání, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dokladu prokazujícího schopnost užívání stavby, a datum zdanitelného plnění nesmí být pozdější než datum kolaudace.

Fond hradí pouze rozhodné výdaje doložené daňovými doklady včetně soupisu provedených prací a položkového rozpočtu aktuálně čerpaných prací, případně jiných účetních dokladů prokazujících účel použití úvěru. Výše uvedené musí být schválené technickým dozorem a doručené Fondu spolu se žádostí o čerpání.

Pro čerpání úvěru je potřeba založit čerpací účet, který bude výhradně používán k bezhotovostní úhradě celkových rozhodných výdajů, tj. k převodu finančních prostředků na účet dodavatelů a plateb DPH.

Vždy jednou v měsíci, nejpozději 20 dní před požadovaným datem čerpání, je Fondu potřeba zaslat Žádost o čerpání úvěru, která bude obsahovat i následující:

 • seznam všech výdajů hrazených z úvěru, jejichž proplacení za uplynulé období je požadováno,
 • přílohou seznamu celkových rozhodných výdajů musejí být kopie všech dokladů,
 • částka k úhradě musí respektovat stanovené procentní limity úvěru uvedené v úvěrové smlouvě.

Žádost o čerpání úvěru spolu s potřebnými dokumenty lze zaslat písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Eventuální požadavek dřívějšího proplacení faktur Fond akceptuje, ale nemůže dodržení dřívějšího termínu garantovat.

Výdaje nekryté úvěrem je nutné hradit z vlastních zdrojů žadatele, vždy však ve stejných termínech jako úhrady prováděné z prostředků úvěru – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

Seznam rozhodných výdajů je uveden v příloze žádosti Členění výdajů.

 Splácení úvěru:

Probíhá v pravidelných měsíčních splátkách zahrnujících splátku jistiny a úroku.

Úvěr je splatný nejméně 10 a nejvíce 30 let ode dne dokončení výstavby.

Na žádost příjemce může Fond dobu splatnosti upravit.

Od smlouvy o poskytnutí úvěru může Fond odstoupit – podrobněji viz §11, bod 5-7 nařízení vlády.

Způsoby ručení za úvěr:

Zástava úvěrované nemovitosti včetně pozemku, vinkulace pojistného plnění, blankosměnka vystavená žadatelem a avalovaná statutárním orgánem. Požadovaná forma zajištění odpovídá vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě klienta, výši a délce splatnosti úvěru.

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat –, a také s podmínkami Žádosti i s dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Případné otázky zasílejte na komunikace@sfpi.cz.

 

Další dokumenty

Dokumenty k programu, který byl poskytován na základě nařízení vlády č. 284/2011 Sb., naleznete v sekci Archivované programy.