COVID – Ubytování II – IUZ

Příjem žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování II – IUZ byl ukončen.

Následující informace se týkají žadatelů, kteří řádně podali svou žádost v termínu  08. 02. 2021 do 31. 03. 2021.

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování II – IUZ (individuální ubytovací zařízení) byla zveřejněna dne 1. února 2021 na na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Text výzvy naleznete  zde.
Rozhodné období k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 08. 02. 2021 do 31. 03. 2021


Formulář žádosti  k doplnění na základě výzvy SFPI najdete na https://zadosti.sfpi.cz/

Důležité informace

 1. Žádost je k dispozici výhradně v elektronické verzi a je možné ji vyplnit pouze online.
 2. Pokud se vám žádost nezobrazuje správně, vyzkoušejte jiný internetový prohlížeč (ideálně Chrom).
 3. Po vyplnění všech povinných položek stisknete tlačítko Vygenerovat žádost. Formulář se vám uloží do počítače a vy jej můžete odeslat. Vygenerování žádosti neznamená, že žádost byla automaticky odeslána.
 4. Žádost lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Podrobné informace, jak správně podat žádost, najdete ve Výzvě v bodě 12.4. Prosíme, věnujte těmto informacím velkou pozornost.

ID datové stránky (SFPI): wikaiz5

Adresa:  Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2


Informace ohledně vydání rozhodnutí a termínu výplaty dotace směřujete na covid-iuz@mmr.cz

Stav podané žádosti si můžete ověřit na https://zadosti.sfpi.cz/ pomocí kódu, který najdete po vygenerování žádosti dole pod podpisem.

Kdy lze žádosti podávat:

 • v období od 8. 2. 2021 do 31. 3. 2021

Kde naleznu žádost:

Druhy podporovaných IUZ:

 • pokoje pro hosty hotelového typu/studia, apartmány, malé penziony, objekty pro rekreaci = chaty/chalupy/bungalovy

Kdo může žádost podat:

 • fyzická osoba podnikající (OSVČ), právnická osoba
 • provozuje živnost – ubytovací služby nebo hostinskou činnost
 • provozuje a provozoval IUZ (jedno a více) v rozhodném období
 • danou IUZ vlastní nebo provozuje na základě nájmu/podnájmu (vlastníkem IUZ může být i stát)
 • má IUZ hlášenou jako provozovnu v rejstříku živnostenského podnikání
 • živnost a IUZ začal provozovat nejpozději k 1. 10. 2020

Kdo nemůže podat žádost:

 • provozovatel hromadného ubytovacího zařízení (HUZ s více jak 5 pokoji a více jak 10 lůžky) –
  pokud provozovatel zařízení podmínku 5 a více pokojů a zároveň 10 a více lůžek nesplňuje, žádá IUZ
 • státní organizace, státní podniky a státní právnické osoby (podíl státu nad 50 %)
 • osoby pronajímající bytové jednotky/pokoje v bytových domech v rámci Air b&b (pozn. bytový dům – více než 50 % podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení, zároveň má 4 nebo více bytových jednotek)
 • dlužník vůči státnímu rozpočtu, zdravotním pojišťovnám je v úpadku, konkurzu, likvidaci, insolvenci

Jaké je rozhodné období pro dotaci:

 • 22. 10. 2020–2. 12. 2020 a dále 18. 12. 2020–22. 1. 2021 (celkem 78 dnů)

Kde lze nalézt klasifikace jednotlivých druhů IUZ:

 • bod 8.3 Výzvy
 • na stránkách Svazu venkovské turistiky a agroturistiky – www.svazvta.cz

Co se myslí pod pojmem pokoj:

 • pokoj = ubytovací jednotka – hotelového typu, apartmán s více pokoji / místnostmi, ale i rodinný dům nebo rekreační objekt pronajímaný jako jeden celek, pokud má pouze jeden uzamykatelný vchod (např. 1 apartmán o třech místnostech = 1 pokoj; 1 chalupa se čtyřmi místnostmi, nelze je samostatně uzamykat = 1 ubytovací   jednotka, tj. 1 pokoj)

Jaká je výše dotace:

 • u žadatele, který poskytoval ubytovací služby v roce 2019 v měsících 10, 11, 12 a v lednu 2020, případně v roce 2018 v měsících 10, 11, 12 a v lednu 2019 – dotace 200 Kč/pokoj/den
 • u žadatele provozující IUZ až po 31. 12. 2019 – dotace 100 Kč/pokoj/den

Jak doložím potřebné informace:

 • uvedením informací do žádosti
 • čestným prohlášením – zaškrtnutím pole ve formuláři žádosti
 • přiloženým dokumentem – týká se jen v případě dokládané plné moci

Jak a kam odešlu žádost:

 • na jednoho žadatele (IČ) lze poslat jen jednu žádost
 • po vyplnění na webu, vygenerovat žádost, uložit k sobě na PC a poslat
 • datovou schránkou, mám-li
 • datovou schránkou jiné osoby – ale s mým elektronickým podpisem,
 • datovou schránkou jiné osoby – na základě plné moci
 • poštou
 • NE MAILEM

Došlo k chybě, lze poslat opravu žádosti:

 • ano – opět přes formulář – zaškrtnutím na formuláři doplnění/oprava žádosti (na první žádosti je uveden indentifikátor žádosti – soubor čísel a písmen, tím se znovu zpřístupní žádost a lze opravit údaje, které nejsou zadané dobře; opravenou žádost znovu vygenerovat a poslat)

Kdo rozhodne o poskytnutí dotace:

 • MMR vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace

 Kdo a kdy pošle přiznanou dotaci:

 • MMR, zpravidla do 30 dnů od vydání rozhodnutí

 Mám na dotaci automaticky nárok:

 • ne – pouze za předpokladu splněných všech podmínek výzvy, na dotaci není právní nárok

Lze čerpat současně i jiné druhy podpor:

 • ano – např. Antivirus, COVID – Nájemné, COVID – Gastro – Uzavřené provozovny
 • ne – v případě čerpání kompenzačního bonusu (KB) za období 22.10.202–2.12.2020 a 18.12.2020–22.1.2021, v                                                                                                        takovém případě se KB od částky dotace odečítá (týká se pouze OSVČ)
 • ne – žádá-li či čerpá-li na stejné ubytovací zařízení již dotaci z programu COVID – Ubytování – HUZ

K čemu se přijetím dotace zavazuji:

 • nedojde k ukončení podnikatelských aktivit během 3 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podporovaná                                                                                provozovna nebude trvale uzavřena)
 • uchováním všech dokladů sloužících k ověření informací uvedených ve výzvě pro účely kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam a jakým způsobem mám poslat vyplněnou žádost?

Vyplněnou a vygenerovanou žádost je potřeba zaslat na Státní fond podpory investic (nikoli MMR!), a to buď datovou schránkou (wikizai5), nebo poštou – Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2. Pokud je žádost zasílána poštou, je potřeba ji vlastnoručně podepsat.

Mohu zaslat žádost e-mailem?

Ne, zasílání žádostí e-mailem není možné.

Potřebuje žadatel v IUZ paginu?

Ne, stačí uvést identifikační číslo provozovny registrované v Registru živnostenského podnikání. Nemá-li žadatel přidělené číslo provozovny, vyplní prozatím zástupný desetimístný znak 1111111111 a IČ provozovny dodá, až se zaregistruje na živnostenském úřadě.

Co se považuje za obsazené ubytovací zařízení v bodě 6 žádosti?

Za obsazené ubytovací zařízení se považuje i takové, které bylo obsazeno alespoň jeden den v měsíci, který se kryje s měsíci v rozhodném období.

Musím odečítat kompenzační bonus?

OSVČ musí výši kompenzačního bonusu odečíst. Tato podmínka je stanovena Výzvou k programu. V ní je stanoveno, že žadatel odečítá KB za dny rozhodného období, za které je požadována dotace, dle zák. č. 461/2020 Sb. Podmínka se tedy vztahuje na KB a IČO. Není rozhodující, za jakou podnikatelskou činnost byl KB vyplacen.

Odečítá se kompenzační bonus i za osobu spolupracující?

OSVČ odečítá kompenzační bonus i za spolupracující osobu, a to dle podmínek, které jsou popsány v předchozím dotazu.

Započítává se kompenzační bonus pro OSVČ do dotací poskytovaných v režimu de minimis? 

Kompenzační bonus není poskytován v rámci podpory de minimis. Do čestného prohlášení de minimis se nevyplňuje.

Provozuji rekreační chalupu, pravidelně za tuto činnost odvádím daně podle § 9 (příjmy z pronájmu), ale nemám živnostenské oprávnění. Mohu žádat o podporu?

Bohužel nemůžete, oprávněným žadatelem o dotaci je pouze fyzická osoba podnikající (OSVČ) nebo právnická osoba, která provozuje ubytovací zařízení na základě živnosti – ubytovací služby a hostinská činnost. Zároveň taková osoba musí zdaňovat příjem v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (v platném znění) z provozu IUZ jako příjem ze samostatné činnosti, resp. jako příjem z živnostenského podnikání (FO nebo PO).

O jakou výši podpory mohu zažádat, když jsem v rozhodném období ubytoval dělníky?

Usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 v tomto směru umožnilo výjimku. Žádat je možné za celé rozhodné období v plné výši. Podrobné informace jdou též na stránkách Asociace hotelů a restaurací.

Provozuji ubytování v objektu kolaudovaném jako stavba pro rodinnou rekreaci. Nemám ale paginu. Mohu žádat i přes to?

Pro IUZ neplatí podmínka mít přidělené číslo PAGINA, musí mít pouze zařízení hlášeno jako provozovnu v živnostenském rejstříku.

Chápu správně, že menší ubytovatelé se živností na ubytovací služby, kteří např. provozují 1 apartmán, ve kterém jsou např. 3 pokoje (pro 6 až 8 osob), mohou žádat jen za jeden pokoj? 

Apartmán s více místnostmi, pokud se jedná o samostatnou uzamykatelnou ubytovací jednotku, je považován pro účely dotace za jeden pokoj.

Proč musím prokázat, že provozuji pronájem samostatného rekreačního domku na základě relevantního živnostenského oprávnění, když ho k této činnosti, pronájmu bez služeb (úklid, stravování) nepotřebuji.

Účelem dotace dle Výzvy je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

Oprávněným žadatelem je tedy fyzická osoba podnikající (OSVČ) nebo právnická osoba, která zároveň provozuje živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující poskytovat ubytování na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněný žadatel musí zdaňovat příjem v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (v platném znění) z provozu IUZ jako příjem ze samostatné činnosti, resp. jako příjem z živnostenského podnikání (FO nebo PO).

Pokud pronajímáte rekreační domek a takový příjem daníte dle § 9 zákona o dani z příjmů (příjmy z nájmu), k této činnosti opravdu živnostenské oprávnění nepotřebujete.

Bohužel tímto způsobem pronájmu zařízení pak nedochází ke splnění podmínky pro poskytnutí dotace z programu COVID-Ubytování II – IUZ.

Pronajímám apartmán v domě, kde je 11 bytových jednotek. Všechny bytové jednotky se pronajímají za účelem krátkodobé rekreace. Žádný neslouží k trvalému pobytu. V katastru je vedený jako bytový dům. Mám možnost dotaci čerpat? 

 Podmínky Výzvy stanovují, že za oprávněného žadatele se nepovažují: subjekty, které k poskytování služeb využívají byty v bytových domech, které jsou kolaudovány k plnění bytových potřeb. Definice bytového domu vychází z vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2, písm. a), bod 1. Bytový dům je dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Zároveň musí mít 4 nebo více bytových jednotek. Konstrukční řešení rozlišeno není, může to být tedy i panelový dům. V bytovém domě by bylo možné poskytovat ubytování pouze tehdy, pokud by v něm byly některé prostory zkolaudovány jako ubytovací jednotky (dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. tedy v necelé polovině podlahové plochy bytového domu). Pokud jsou všechny apartmány v bytovém domě kolaudovány jako byty (jejich aktuální využití není rozhodující), pak na takový apartmán nelze dotaci čerpat. Dále podmínky Výzvy stanovují, že služby ubytování v IUZ, pro účely dotace, lze poskytovat na základě živnostenského oprávnění (ubytovací služby nebo hostinská činnost).

Mohu žádat o podporu IUZ, když pronajímám pokoje v rodinném domě, a navíc na vedlejší činnost?

Pokud provozujete individuální ubytovací zařízení (IUZ) na živnost – ubytovací služby nebo hostinská činnost, může být tato činnost vykonávána i jako činnost vedlejší. Provozované IUZ může být umístěné i v rodinném domě.

Jak mám prohlásit provoz ubytovacích služeb do 1. 10. 2020, když provoz objektu je zahájen už od roku 2012, ale jiným provozovatelem. Já tento objekt provozuji až od 1. 1. 2021, mám na dotaci nárok?

Dle podmínek Výzvy – bod 7.2 písm. i) – žadatel musí zahájit provoz ubytovacích služeb v IUZ nejpozději k 1. 10. 2020 (zapsání provozovny v živnostenském rejstříku). A zároveň dle bodu 8.1. – V rámci žádosti o dotaci musí žadatel zahrnout všechna individuální ubytovací zařízení/provozovny, na která žádá dotaci a která provozuje a v celém rozhodném období provozoval a která naplní podmínky této výzvy. Rozhodným obdobím je období 22. 10. 2020 – 2. 12. 2020 a 18. 12. 2020 – 22. 1. 2021. Pokud jste provozovatelem daného ubytovací zařízení až od 1. 1. 2021, nesplňujete bohužel výše uvedené podmínky pro poskytnutí dotace.

Může si o podporu z programu Covid – Ubytování II – IUZ žádat i OSVČ, která má dočasně přerušenou živnost od 2. 11. 2020 do 31. 5. 2021 a ubytovací zařízení v době přerušení živnosti samozřejmě neprovozuje? 

Pokud jste v rozhodném období, tj. 22. 10. 2020 – 2. 12. 2020 a 18. 12. 2020 – 22. 1. 2021 až do dnešního dne neprovozoval ubytovací zařízení z důvodu přerušení živnosti, pak bohužel nesplňujete podmínku Výzvy, že žádá o dotaci ten, kdo ubytovací zařízení provozoval v celém rozhodném období.

 Jak mám požádat o dotaci na chatu, které ale má dva uzamykatelné vchody a je možno ji pronajmout pro více rodin. Ve spodní uzamykatelné části jsou tři ložnice a 2 samostatná sociální zařízení, v horní uzamykatelné části 2 ložnice a 2 sociální zařízení. Kolik pokojů uvádím?

Pokud takové individuální ubytovací zařízení (IUZ) pronajímáte v členění na dvě ubytovací jednotky, kde je každá samostatným ubytovacím prostorem, pak provozujete pro účely dotace IUZ se dvěma pokoji.