COVID −Školy v přírodě

COVID- Školy v přírodě

Dotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty, a to z důvodu vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN ze dne 19. 5. 2020.

Podrobné informace najdete v textu Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID–Školy v přírodě, který je k dispozici zde.

Požádat o dotaci bude možné výhradně prostřednictvím elektronické žádosti. Před podáním žádosti je nutné seznámit se textem výzvy a s postupem podání žádosti.

Odkaz na elektronickou žádost naleznete zde.

Kontakt pro dotazy k výzvě včetně vyplnění formulářů zde:covid-skoly@sfpi.cz nebo na telefonním čísle: 704 619 871 (každý všední den mezi 9-16hod.)

Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde: covid.svp@mmr.cz

Postup podání žádosti

1) Pečlivě si přečtěte výzvu k předkládání žádostí o dotaci.

2) Vyplňte elektronický formulář „Žádost o dotaci“, který je přístupný na odkaze https://zadosti.sfpi.cz/. K vyplnění použijte prohlížeč Google Chrome, prosím.

3) Vložte do elektronického formuláře povinné přílohy (jsou uvedené ve výzvě v kap. 13); Přílohy nahrané do elektronického formuláře žádosti se po vygenerování žádosti považují za podané ve smyslu doručené jedním z uvedených způsobů uvedených dle bodu 12.4.4 výzvy.

4) Vygenerujte a uložte elektronický formulář do svého počítače. Samotné vygenerování žádosti ještě neznamená podání resp. poslání žádosti do SFPI. Formulář žádosti po vygenerování již NEUPRAVUJTE!

5) Zašlete žádost (pouze vygenerovaný formulář žádosti, bez příloh) prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, či ho předejte osobně do podatelny SFPI.

Do předmětu zprávy uveďte název výzvy 1/2020/COV-Školy v přírodě.

Při podání žádosti o dotaci prostřednictvím datové schránky žadatele akceptujeme podání bez autorizovaného elektronického podpisu.

Při podání žádosti o dotaci prostřednictvím datové schránky, která není datovou schránkou žadatele, musí být žádost podepsaná autorizovaným elektronickým podpisem žadatele o dotaci, případně musí být přiložena plná moc zmocňující k zaslání žádosti.

Při podání na e-mailovou adresu musí být formulář žádosti opatřen autorizovaným elektronickým podpisem.

Při podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně musí být formulář vlastnoručně podepsán.

6) Kontakty pro podání žádosti: ID datové schránky (Státní fond podpory investic): wikaiz5 Adresa: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, e-mail: podatelna@sfpi.cz.

Jaká část kompenzačního bonusu se podle odstavce 11.7 výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID-Školy v přírodě odečítá od výše dotace spočítané na základě předpokládané ceny pobytu školy v přírodě?

Odpočet kompenzačního bonusu se týká pouze OSVČ. Od vypočtené výše dotace se odečítá kompenzační bonus za dny, které se kryjí se dny rozhodného období dotačního titulu COVID-Školy v přírodě, konkrétně 25. 5. 2020 až 8. 6. 2020. Jedná se o 15 dní a nejvýše jde o 7 500 Kč. Pokud však žadatel již odečetl v rámci dotačního titulu COVID-Ubytování kompenzační bonus v plné výše obou jarních období (12. 3. 2020 – 8. 6. 2020) 45 000 Kč případně ve výši druhého jarního období  (1. 5. 2020 – 8. 6. 2020) 19 500 Kč, pak nemusí v rámci výzvy dotačního titulu COVID-Školy v přírodě odčítat již žádnou částku.

Jaký příjem se odečítá od dotace v případě bodu 11.1.4 výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID-Školy v přírodě, kde je stanoveno, cit., „Výše dotace se krátí o příjmy z pronájmu ubytovacích kapacit, na které je žádána dotace“?

Odečítá se cena uskutečněného pronájmu ubytovací kapacity, kdy pronajímatel (žadatel o dotaci) účtuje nájemci na základě smlouvy o nájmu (příp. podnájmu) pouze nájemné za ubytovací zařízení bez dalších služeb spojených se službou ubytování (údržba, úklid, zajištění obsazenosti, příp. stravování) a nájemce příp. dále může (ale nemusí) poskytovat ubytovací služby.

Mám do žádosti uvádět podporu kompenzačního bonusu, kterou jsem obdržel jako společník s.r.o.?

Kompenzační bonus vyplacený společníkům s.r.o. nebyl dotací pro jimi vlastněná s.r.o., a proto se do žádosti v případě žadatelů právnických osob neuvádí (na rozdíl od OSVČ).

V uzavřených smlouvách jsme měli domluvené zálohy, které jsme vraceli objednavateli na účet. Předpokládám, že je nemáme uvádět.

Pokud jste zálohy vrátili, pak se do žádosti neuvádějí. Dotace se snižuje pouze o zálohy, které se nevracely.

V několika případech jsme se domluvili na přesun ŠVP na podzim. V rozhodném termínu dotace však pobyt realizován nebyl. Můžeme o dotaci v tomto případě požádat?

Pokud nebyl nasmlouvaný pobyt realizován, pak na něj lze žádat dotaci, bez ohledu na jeho přesunutí na podzim. Podmínkou je, že nebyl za rozhodné období zaplacen.

Jsme dceřiná firma správcovské firmy (akciová společnost vlastněná městskou částí) a jsme zřízení jen za účelem vlastnění hotelu. Máme vysoutěžené provozovatele hotelu. Smlouvy však mají školy uzavřené s námi (resp. smlouvy jsou třístranné, my – škola – městská část, která pobyty školám za normálních okolností dotuje), protože všechny školy jsou z této městské části. Jakým způsobem podat žádost? Z textu to chápu tak, že o dotaci žádá provozovatel, nicméně v našem případě s nimi školy nemají podepsanou smlouvu. Ve smlouvách máme nasmlouvaný i seznam konkrétních termínů, ve kterých se ŠVP uskuteční.

Oprávněným žadatelem je provozovatel ubytovacího zařízení. Žádost o dotaci tedy musí podat provozovatel a ten musí přiložit dle bodu 7.5. Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID–Školy v přírodě. Žadatel o dotaci uvede v elektronickém formuláři žádosti o dotaci údaje týkající se uzavřených smluvních vztahů a pronájmů ubytovacích kapacit:

  • číslo nebo jiné označení dokládané smlouvy popř. objednávky;
  • název subjektu, se kterým byla smlouva uzavřena, včetně IČO tohoto subjektu;
  • informace, zda je smlouva uzavřena přímo se školou nebo se zprostředkovatelem (Smluvní doklad/y mezi žadatelem o dotaci a zprostředkovatelem školy v přírodě musí obsahovat informaci/e, pro jakou/é konkrétní školu/školy byl/y pobyt/y školy v přírodě nasmlouván/y.);
  • termín smluveného konání školy v přírodě (v souladu se smlouvou/objednávkou);
  • identifikační údaje provozovny (název, adresa), ve které se měla škola v přírodě uskutečnit;
  • identifikační údaje školy (IČO, název), pro které měl být pobyt realizován;
  • výši nasmlouvané ceny neuskutečněného pobytu a počet účastníků;
  • výše nevratných záloh jednotlivých předkládaných smluv;
  • výši příjmů z pronájmu ubytovacích kapacit, na které je žádána dotace, za rozhodné období.

Na pobytové programy o délce 3 dny (2 noci) žádat nelze? Některé školy mají problém vyjet na pětidenní ŠVP, proto jezdí na kratší dobu a během týdne se tak vystřídají dvě skupiny.

Minimální délka pobytu musí činit 3 noci. Dle podmínky bodu 8.1. Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Školy v přírodě je „školou v přírodě“ pro účel tohoto dotačního titulu: pobyt skupiny, která je složena minimálně z 10 žáků základní školy, speciální školy, střední školy, mateřské školy a jejich dozoru, přičemž délka pobytu musí být minimálně 3 noci.

Z výzvy není jasné, zda dotace max. 400 Kč/den je dotace na den nebo noc. Příklad: Škola měla jet na pobyt v termínu 26. – 30. 5. 2020. Tj. 5 dnů, ale 4 noci. Jak bude tedy proveden výpočet?  5 x 400 Kč nebo 4 x 400 Kč? A dále částka 400 Kč je cena s DPH nebo bez?

V části 11.2 výzvy v tabulce pod písmenem B je uvedeno, že základ pro výpočet limitu dotace je 400 Kč na účastníka a den pobytu. (Z těchto 400 Kč se pak vypočte 27 % (108 Kč), což je limit dotace na jednoho účastníka). Jedná se tedy o dny, nikoli o noci. Ve Vašem případě je tedy limit základu pro výpočet dotace 5 x 400 Kč.

Částka dotace se počítá z konečné ceny pobytu, tedy včetně DPH.

 

Informace o stavu žádostí ke stažení

V tabulce najdete přehled přijatých žádostí, vyhledávat v něm můžete podle identifikačního čísla (IČ).

Stav žádosti:

Vyřizována  (žádost prochází kontrolou, případně je vrácena žadateli k doplnění)

Vyhodnocena (žádost byla zkontrolována a čeká na předání na MMR)

Odesláno na MMR (žádost byla odeslána poskytovateli dotace k vydání rozhodnutí o poskytnutí/zamítnutí dotace a následně k proplacení)

Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde: covid.svp@mmr.cz