COVID – Ubytování

Příjem žádostí byl ukončen.

Podrobné informace naleznete zde

Formulář pro provedení oprav v žádosti o dotaci naleznete pod odkazem: https://zadosti.sfpi.cz/

Výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování naleznete zde.

Postup při podání opravené nebo doplněné žádosti

Žadatel opraví nebo doplní svou žádost o dotaci (online formulář), která je přístupná na odkazu https://zadosti.sfpi.cz/ a  znovu ji odešle datovou schránkou na adresu: wikaiz5

V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou, zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@sfpi.cz, do e-mailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu nebo doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do podatelny SFPI na adrese Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2.

Případné dotazy k opravě žádosti zasílejte na adresu COVID-Ubytovani@sfpi.cz, dotazy týkající se rozhodnutí o poskytnutí dotace a její výplaty zasílejte na covid-ubytovani@mmr.cz.

 

Co je cílem programu?

Účelem podpory je částečné krytí nákladů vzniklých ze storna ubytování a zároveň krytí části skutečných nákladů ubytovacích zařízení, která se v důsledku omezujících opatření přijatých k omezení šíření nákazy potýkají s náhlým nedostatkem likvidity.

Pro koho je program určen?

O podporu může žádat provozovatel hromadného ubytovacího zařízení typu:

 • Hotel
 • Motel
 • Botel
 • Hotel Garni
 • Penzion
 • Kemp
 • Chatové osady
 • Turistické ubytovny
 • Nestátního lázeňského zařízení

Jaké další podmínky pro žadatele platí?

Podporu lze poskytnout žadateli, který:

 • je podnikající fyzickou osobou, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým:
 1. rezidentem České republiky, nebo
 2. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.
 • je právnickou osobou, která ke dni 14. března 2020 byla daňovým rezidentem:
 1. České republiky, nebo
 2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
 • není v úpadku nebo v likvidaci (tuto podmínku musí žadatele splnit v době podání žádosti, což prokáže prohlášením a v okamžiku vydání rozhodnutí, což bude kontrolováno v rámci následné veřejnosprávní kontroly);
 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty (tuto podmínku musí žadatele splnit v době podání žádosti, což prokáže prohlášením, a v okamžiku vydání rozhodnutí, což bude kontrolováno v rámci následné veřejnosprávní kontroly);
 • nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Tato podmínka neplatí pro mikropodniky nebo malé podniky, které se nacházely v obtížích již ke dni 31. prosince 2019, pokud vůči nim nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního práva
  a neobdržely podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci a v případě, že tuto podporu čerpaly, je tato podpora splacena resp. se na žadatele k uvedenému datu neuplatňuje plán restrukturalizace;
 • vykonává ubytovací službu na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění;
 • ke dni podání žádosti neměl splatné nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně;
 • nebo jehož právní nástupce provozoval ubytovací zařízení v rozhodném období;
 • se vzdá práva uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody.

Za jaké konkrétní období je možné žádat o dotaci?

Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 14. března do
24. května. 2020.

Podle čeho se bude vypočítávat výše dotace?

Podpora bude poskytována pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení, z důvodu vládou přijatého krizového opatření, uzavřena. Jedná se celkem o 72 dní v období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. V případě lázeňských zařízení budou z podpory vyloučeny ubytovací kapacity, které jsou dle osvědčení o registraci nestátního zdravotnického zařízení určeny pro účely poskytování léčebně rehabilitační péče. Částka poskytovaná na jeden pokoj je diferencována podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení.

 

Kategorie a třída ubytovacího zařízení Částka dotace na jeden pokoj
Hotel, NLZ ***** 330 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ **** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ** 200 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ* 200 Kč
Hotel Garni 250 Kč
Penzion 200 Kč
Kemp (ubytovací objekty) 100 Kč
Chatová osada 100 Kč
Turistická ubytovna 100 Kč

Můžeme žádat o program COVID – Ubytování v případě, že ubytovací zařízení dočasně  přerušilo provoz z důvodu poklesu poptávky?

Výzva je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Na dotaci tak nemají nárok provozovatelé, kteří již ukončili svou podnikatelskou činnost a uzavřeli své zařízení. V případě, že je zařízení uzavřeno dočasně do vyřešení složité situace s poptávkou po ubytovacích službách a nebyla ukončena podnikatelská činnost, má provozovatel na dotaci nárok.

 

Jaký mám uvést počet pokojů, když u nás v době nouzového stavu byli ubytovaní cizinci nebo zaměstnanci na pracovních cestách?

V žádosti uvedete plný počet disponibilních pokojů. Na základě Usnesení vlády č. 241/2020 totiž bylo možné ubytovat cizince, kteří nemohli odcestovat a na základě Usnesení vlády č. 537/2020 příloha 5 v době od 18. května 2020 bylo možné poskytnout ubytování osobám za účelem výkonu povolání, podnikání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti nebo cizincům do doby opuštění ČR. Dále vás upozorňujeme, že v případě kontroly budou prověřovány nejen podmínky programu COVID-Ubytování, ale i další zákonné povinnosti.

Jak započítat kompenzační bonus OSVČ a osoby spolupracující dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních

Vyplacený kompenzační bonus se u žadatele o dotaci, který je OSVČ, sčítá i s kompenzačním bonusem pro osobu spolupracující. Žadatel tudíž musí uvést do žádosti celkovou sumu kompenzačního bonusu za sebe a osobu nebo osoby spolupracující.

Provozujeme ubytovnu, máme nárok na dotaci?

Ano, pokud se jedná o turistické ubytovací zařízení, které poskytuje své služby převážně v oblasti cestovního ruchu. Cílem dotačního titulu je podpora odvětví cestovního ruchu, jmenovitě hromadných ubytovacích zařízení, zasažených opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. V tomto případě je však nutné připomenout, že výše dotace se odvíjí od sezónnosti zařízení.

Na dotaci nemají nárok provozovatelé ubytovny, které splňují podmínky zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 33 a) odst. 3., dále ubytovny, které poskytují dlouhodobé ubytování. Za dlouhodobé ubytování se považuje úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Co je to sezónnost a jaký má vliv na výpočet dotace?

U hromadného ubytovacího zařízení, které bylo uvedeno do provozu před datem 31.05.2019, se posuzuje sezónnost jeho provozu. Ve formuláři Žádost o dotaci žadatel uvede, zda bylo dané zařízení v provozu a s hosty v měsících březen, duben a květen v roce 2019. Pro případ, že se v roce 2019 jednalo o nestandardní situaci, budou se porovnávat stejné měsíce v roce 2018.

V případě, že v daném měsíci zařízení bylo v provozu a s hosty, žadatel v Žádosti o dotaci u daného měsíce zaškrtne volbu a za daný měsíc rozhodného období se započítají dny s nárokem na dotaci (březen 18 dnů, duben 30 dnů a květen 24 dnů).

Nárok na dotaci u daného měsíce rozhodného období nevznikne, pokud bylo ubytovací zařízení v daném měsíci (březen, duben, květen – 2019) mimo provoz z důvodu sezónní uzavírky, nebo bylo v provozu, ale zároveň nevykazovalo ubytované hosty. Dle měsíčního dotazníku o hostech pro ČSÚ v části Aktivita ubytovacího zařízení za ubytování je vykázán kód 12 (zařízení bylo v provozu, ale nebyli v něm žádní hosté) nebo 14 (Zařízení bylo mimo provoz z důvodu sezónní uzavírky) k celkovému počtu dní rozhodného období (72 dnů).

Pokud nejsou tyto informace doložitelné z měsíčního dotazníku o hostech pro ČSÚ, tuto skutečnost můžete doložit i z jiných dostupných dokladů, jako je např. domovní kniha, kniha ubytovaných hostů, účetní evidence uhrazených pobytů a další účetní doklady. Kontrola těchto dokladů bude probíhat při následné kontrole na místě.

Stejně se postupuje i v případě, že zařízení převzal jiný provozovatel a může sezónnost zařízení doložit.

Prokázání kategorie a třídy měsíčním/čtvrtletním hlášením o hostech ČSÚ

Každý provozovatel je povinen plnit povinnosti zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2020.

Žadatel, který nemá certifikované ubytovací zařízení (AHR, AKČR nebo AKČR), prokáže kategorii a případně třídu měsíčním nebo čtvrtletním hlášením o hostech, které je povinné zasílat ČSÚ na základě povinnosti zpravodajské jednotky.  Za relevantní k ověření třídy a kategorie se považuje minimálně jedno hlášení, které bylo zasláno za období od ledna do července 2020.

Tuto skutečnost žadatel stvrdí čestným prohlášením a administrátor tuto skutečnost následně ověří.

Co když nemám certifikaci a na ČSÚ jsem nezasílal pravidelné hlášení o hostech. Jak prokážu kategorii a třídu ubytovacího zařízení?

Pokud nemůžete doložit certifikaci nebo jste za období od ledna do června 2020 nezaslal ani jedno z povinných hlášení, uvedete kategorii a případně třídu (třída se uvádí pouze u hotelů, motelů a botelů) podle svého uvážení. Při stanovování kategorie a třídy vycházejte minimálně z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu § 43-45.

Do termínu, který vám bude stanoven v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, (do 12 měsíců) musíte předložit poskytovateli certifikát, že zařízení bylo certifikováno. Dále je nutné začít plnit povinnost zpravodajské jednotky (§ 2 odst. i a j zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě v platném znění).

Doporučujeme řešit certifikaci zařízení včas. Pokud i přesto nebude certifikační orgán schopen ukončit certifikaci ve stanoveném termínu, můžete požádat poskytovatele o prodloužení termínu. Žádost o prodloužení je nutné zaslat před uplynutím stanovené lhůty.

V případě, že na základě certifikace získá váš hotel nižší než uvedenou třídu, bude vám předepsáno vrácení rozdílu mezi vyplacenou dotací a dotací, na kterou máte nárok dle certifikace.

Máme hotel částečně jako hotel*** částečně jako hotel**,  o jakou výši dotace budeme žádat?

Pro účely programu je rozhodující třída stanovená certifikací nebo třída dle Měsíčního hlášení o hostech pro ČSÚ. V případě, že v rámci jedné budovy existují pokoje, které mají rozdílnou třídu, lze do žádosti o dotaci uvést pod stejným kódem PAGINA dvě „různá“ ubytovací zařízení. U ubytovacích zařízení, která mají platný certifikát, musí odpovídat v žádosti uvedené počty pokojů v jednotlivých třídách počtu pokojů v certifikátu. U zařízení, která nemají certifikaci a provádí hlášení na ČSÚ pod druhem ubytování ostatní, bude mít žadatel povinnost do roka od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit certifikaci, která jím v žádosti uvedené hodnoty potvrdí. U zařízení, která nemají certifikaci a ani neprovádí hlášení na ČSÚ, a tak nemají přidělený kód PAGINA, platí stejný postup jako u ubytovatelů hlásících svá ubytovací zařízení pod kategorií ostatní.

Máme hotel, ke kterému patří bungalovy, do jaké kategorie a třídy spadáme? 

Pro účely programu je rozhodující třída stanovená certifikací nebo dle Měsíčního hlášení o hostech pro ČSÚ. Vždy se posuzuje celé zařízení a není možné proto rozdělit ubytovací zařízení na více tříd. V tomto případě se do předmětu dotace započítávají i bungalovy, a to dle třídy, která je platná pro celé ubytovací zařízení.

Co jsou propojené podniky?

„Propojené podniky“ jsou podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:

 1. a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku;
 2. b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
 3. c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské listině, zakladatelské či společenské smlouvě nebo ve stanovách tohoto podniku;
 4. d) podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného podniku většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům v daném podniku.

Dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 , kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Text s významem pro EHP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

vysvětleno dále také v dokumentu Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf

Informace o stavu žádostí ke stažení

V tabulce najdete přehled přijatých žádostí, vyhledávat v něm můžete podle identifikačního čísla (IČ).

Stav žádosti:

Vyřizována  (žádost prochází kontrolou, případně je vrácena žadateli k doplnění)

Vyhodnocena (žádost byla zkontrolována a čeká na předání na MMR)

Odesláno na MMR (žádost byla odeslána poskytovateli dotace k vydání rozhodnutí o poskytnutí/zamítnutí dotace a následně k proplacení)

Kontakt pro dotazy ohledně výsledků řízení žádosti o dotaci a čerpání dotace zde: covid-ubytovani@mmr.cz