Milostivé léto II.

 

Pokud jste nevyužili možnosti postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se měnil zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (využití tzv. milostivého léta) a jste povinný v exekučním řízení kvůli dluhům vůči Státnímu fondu podpory investic (dále jen „Fond“), máte aktuálně možnost využít postup podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II), a své problémy tak zdárně vůči Fondu vyřešit. Podle této právní úpravy musíte, jakožto povinný, uhradit v zákonem stanovené lhůtě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a částku 1.500 Kč případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na nákladech exekuce. Zbylé příslušenství, např. běžné úroky, zákonné úroky, sankce, penále atd., Vám bude tak zcela odpuštěno.

Požádat o vyčíslení jistiny a poplatku exekutorovi a provést příslušnou úhradu tak musíte v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Jak postupovat?

  1. Pošlete příslušnému exekutorovi doporučený dopis nebo dopis prostřednictvím datové schránky, ve kterém si jakožto povinný požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň informujete příslušného exekutora, že chcete využít tzv. milostivé léto II.
  2. Soudní exekutor musí na žádost o sdělení výše nezaplacené jistiny odpovědět do 15 dnů od obdržení dopisu, jinak máte možnost tuto informaci získat nahlédnutím do spisu soudního exekutora či přímo dotazem na Fond.
  3. Vyžádáte si od příslušného exekutora sdělení čísla účtu, na který můžete za účelem splnění podmínky, tzv. milostivého léta II, uhradit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu a částku nákladů předmětné exekuce.
  4. Uhradíte v zákonem stanovené lhůtě (viz výše) nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, kterou tak vůči Fondu dlužíte a dále částku 1.500 Kč, případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na nákladech exekuce, příslušnému exekutorovi za skončení exekuce.
  5. Vyžádáte si potvrzení o skončení exekuce.

Jak zjistím, že se to týká mě? Pokud splňujete tyto podmínky:

  1. Je na Vás, jakožto na povinného, vedeno exekuční řízení a předmětem exekuce jsou nezaplacené dluhy u veřejnoprávních subjektů.
  2. Vaše exekuční řízení je vedeno příslušným soudním exekutorem.
  3. Nesmí na Vás, jakožto na dlužníka, být vedeno insolvenční řízení.

Více informací naleznete na internetové adrese https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, dále též v zákoně č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Vzor dopisu exekutorovi, který slouží k vyčíslení dlužné jistiny, je dostupný níže.