COVID – Lázně

Dne 21. srpna 2020 byla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněna Výzva pro žadatele COVID-Lázně. Příjem žádostí bude spuštěn 24. srpna 2020. Text výzvy a další informace naleznete zde.

Program COVID – Lázně pomůže našim lázeňským městům i občanům

Vláda ČR dne 29. 6. 2020 schválila program COVID – Lázně. Na podporu českých lázeňských měst půjde jedna miliarda korun. Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1.7.–31. 12. 2020 v českých lázních. Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem a významnou pomoc lázním.

Zájemci od 1. 7. 2020 naleznou voucher na webu Kudyznudy.cz. Ten si vytisknou, předloží v lázních, nebo jim voucher vytisknou lázně přímo na místě. Sleva je 4 000 Kč na dospělou osobu, která má trvalý pobyt v ČR a je součástí našeho systému zdravotního pojištění. Určená částka pro COVID – Lázně je 1 mld. Kč, v teoretické rovině bude možné za tuto výši alokace vystavit max. 250 000 voucherů. Pokud by byl zájem větší, bude nutno rozhodnout o zvýšení podpory.

Cílem dotačního titulu je částečně nahradit výpadek zahraniční klientely, která představovala až 44 % klientů českých lázní. Současný výpadek zahraniční klientely a nucené omezení provozu lázeňských služeb znamená absenci cca 170-200 tis. hostů za rok. S ohledem na omezenou poptávku zahraničních návštěvníků rezidenti sami o sobě nemohou výpadek zahraničních návštěvníků vyrovnat. Kromě rozvoje lázeňského cestovního ruchu je záměrem dotačního titulu, aby se zákazníci naučili do lázní jezdit i na vícedenní pobyt spojený s čerpáním léčebných služeb i s relaxací a odpočinkem. Poskytnutá podpora přispěje k obnově celého regionu.

Zákazník navštíví příslušné webové stránky a vygeneruje si slevový voucher. Ten bude odeslán na jeho e-mail. Poté jej vytiskne, případně jej ponechá uschovaný v e-mailové schránce. Zákazník kontaktuje vybrané lázně a zarezervuje si pobyt. Vedle toho bude možné generovat voucher i v jednotlivých lázeňských zařízeních.

Přehled zařízení, kde je možné uplatnit slevový voucher na lázeňský pobyt 2020, naleznete zde.

Potřebujete poradit?

Informace poskytuje výhradně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na tel. čísle +420 224 861 282 nebo +420 224 861 138 od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin nebo na e-mailu info@mmr.cz

Pokyny a doporučení COVID – Lázně

Informace pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče – žadatele/příjemce podpory COVID – Lázně

Zde najdete informace k příjmu žádostí (jak probíhá administrace, jak požádat o dotaci a o platbu):

V případě dotazů či nejasností týkající se podání a vyřízení žádosti, nás prosím kontaktujte na komunikace@sfpi.cz

Oprávněný žadatel

 1. Oprávněný žadatel o podporu a následný příjemce podpory: poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče s platnou registrací od příslušného krajského úřadu (dále jen „lázeňské zařízení“).
 2. Oprávněný žadatel – lázeňské zařízení uvedené v Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče, který vede Ministerstvo zdravotnictví. (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-poskytovatelu-lazenske-lecebne- rehabilitacni-pece-v-ceske-republice_19451_3.html)
 3. V případě, že lázeňské zařízení má oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče vydané příslušným krajským úřadem a v seznamu se nenalézá a zároveň má zájem o zapojení se do projektu COVID – Lázně, je třeba kontaktovat Český inspektorát lázní a zřídel. Bude-li zařazen do seznamu dle bodu 1.2, měl by následně kontaktovat MMR (Ing. Monika Žabková – Zabkova@mmr.cz nebo Ing. Štěpán Hervert – Stepan.Hervert@mmr.cz) a e-mailem požádat o provedení tzv. předregistrace.
 4. Oprávněný žadatel mimo jiné musí splnit následující podmínky, které budou předmětem posouzení, a bude je dokládat v rámci podané žádosti o dotaci:
 • Platné oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče vydané příslušným krajským úřadem.
 • Prokázat bezdlužnost.

Nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 a současně nesmí být nositelem nesplaceného inkasního příkazu pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory z veřejných zdrojů – toto dokládá žadatel (příjemce dotace) čestným prohlášením.

 • Podpora je připravována v režimu dočasného rámce (limit 800 tis. EUR/do 31. 12. 2020 na „podnik“ – dle definice obecných pravidel veřejné podpory) a bude  poskytnuta na základě schválení Evropskou komisí (notifikace). Limit podpory v rámci dočasného rámce se vztahuje na všechny stávající, ale i v budoucnu notifikované programy podpor v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • V případě, že by nedošlo k notifikaci COVID – Lázně ze strany EK, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (200 tis. EUR/3 roky/„jeden podnik“). Volný limit podpory bude ověřen před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Předložit vyplněný formulář čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
 • Režim podpory bude uveden ve výzvě (buď dle ustanovení 1.4.4 anebo 1.4.5).

Zapojení lázeňského zařízení do projektu

 1. V případě zájmu lázeňského zařízení o zapojení do projektu COVID – Lázně je třeba provést jako první krok tzv. předregistraci – zaslání vyplněného formuláře „Předregistrace COVID – Lázně“ (ke  stažení  na  příslušné  webové  stránce) na adresu zabkova@mm.cz  nebo stepan.hervert@mmr.cz.
 2. Předregistrace zajistí zařazení daného lázeňského zařízení mezi zařízení zapojená do projektu COVID – Lázně a zároveň je uvede na web projektu https://www.kudyznudy.cz/dolazni.
 3. Po předregistraci bude lázeňskému zařízení vygenerován a zaslán přístup do systému Lazne2020, jehož prostřednictvím bude zařízení administrovat přijaté a uplatněné vouchery (postup bude upřesněn v Manuálu).

Akceptace voucheru – dotační proces

V případě zapojení subjektu do projektu doporučujeme informovat všechny své provozovny, resp. odpovědný personál, o této skutečnosti a patřičně je poučit.

Doporučuje se, aby jedna osoba za lázeňské zařízení (příjemce dotace) zajišťovala a kontrolovala soulad vydaných rezervací, respektive výše poskytnutých „slev“ klientům, které si následně lázeňské zařízení uplatní v rámci žádosti o platbu s disponibilním limitem dočasného rámce, respektive limitem uvedeným v RoPD. V případě vyčerpání limitu dočasného rámce, respektive limitu uvedeného na RoPD, nelze přijímat další rezervace s požadavkem na uplatnění slevy. Prostřednictvím státního rozpočtu nebude možné slevy poskytnuté nad rámec RoPD a limitu kompenzovat.

Lázeňské zařízení musí zároveň promítnout do finálního daňového dokladu následující:

 • pobyt byl uskutečněn v rozhodném období (1. 7.–31. 12. 2020),
 • splňuje stanovenou podmínku – tj. nejméně 6 po sobě jdoucích nocí a minimálně 5 procedur (indikativní seznam viz https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne ),
 • unikátní kód uplatněného voucheru/osoba.

Každý daňový doklad uplatněný v rámci žádosti o platbu musí mít uvedeny následující náležitosti:

 • jméno osoby čerpající pobyt,
 • datum narození,
 • číslo voucheru,
 • termín pobytu,
 • počet nocí,
 • počet čerpaných procedur.

Pozn.: Jeden doklad může obsahovat tyto údaje pro více osob, ale za každou osobu musí být uvedeno zvlášť třeba i v příloze dokladu s jednoznačným identifikátorem, že příloha patří k danému daňovému dokladu.

Dotaci lze poskytnout na proplacení uplatněného slevového voucheru, pouze pokud nebyla uplatněna ve vazbě na jednoho konkrétního klienta jiná obdobná sleva (např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnuté krajem nebo městem či jiným resortem).

Způsob platby dotační podmínky nelimitují.

Lázeňské zařízení bude zasílat žádost o platbu 1x měsíčně, vždy za období již ukončeného předešlého měsíce. Poslední žádost o platbu bude zařízení zasílat v lednu 2021.

Práce s vouchery – doporučení

 1. Recepce provozovny bude řešit administraci voucherů – práce se systémem „Lazne2020“, kde bude probíhat evidence přijatých a uplatněných voucherů.
 2. Vouchery (Poukaz na „slevu“ 4 000 Kč), které klienti mohou v zařízení zapojeném do podpory COVID – Lázně (viz https://www.kudyznudy.cz/dolazni) uplatnit, mohou mít různou podobu: tištěné, elektronická aplikace v e-mailu či mobilním telefonu. Současně mohou klienti požádat „recepci“ o pomoc a vygenerování voucheru při check-inu. (př.: Klient bez přístupu k internetu či klient, který není zvyklý využívat moderní technologie, může požádat pracovníka recepce o vygenerování, vyplnění a tisk voucheru s následnou akceptací příslušným lázeňským zařízením v případě, že voucher klient hodlá využít v daném zařízení).
 3. Předkládané vouchery mají platnost/využitelnost od 1. 7. do 31. 12. 2020. Jeden voucher se váže pouze vždy jen k jedné fyzické osobě starší 18 let (včetně) s trvalým pobytem v ČR, která je zároveň pojištěncem v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 4. Za účelem prokázání skutečnosti, že osoba je účastna na systému veřejného zdravotního pojištění doporučujeme při příjezdu klienta vidimaci dokladu „kartičky“ pojištěnce a porovnání s údaji ve voucheru.
 5. Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel pro 1 osobu starší osmnácti let a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období.
 6. Pokud by se v daném lázeňském zařízení chtěla jedna konkrétní osoba ubytovat opakovaně, vždy na 6 nocí s 5 procedurami – může opět uplatnit voucher, avšak nově vygenerovaný (jeden voucher může být uplatněn pouze na jeden pobyt pro jednu osobu).
 7. Lázeňská zařízení by si měla pro potřeby naplnění podmínek RoPD stanovit objem voucherů, které jsou schopni akceptovat, respektive sledovat volný limit ve svém zařízení. V případě naplnění aktuální ubytovací kapacity lázeňského zařízení nebo limitu pro vouchery může lázeňské zařízení aktuální požadavek na nové rezervace odmítat. Limit stanoveného objemu akceptovatelných voucherů lázeňským zařízením se může v budoucnu navýšit, pokud bude akceptována žádost o změnu rozhodnutí v případě, že budou volné disponibilní prostředky a limit režimu dočasného rámce.
 8. V případě požadavku klienta vystavit faktury na zaměstnavatele z důvodu uplatnění nároku z FKSP je toto z pohledu dotačních podmínek akceptovatelné. V daném případě je však nutné také v dokladu uvést identifikaci osoby čerpající pobyt a další požadované náležitosti viz výše.

Další informace naleznete v přiložených dokumentech zde.Informace o přijatých žádostech:  Stahujte Zde