COVID – Lázně

Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných, preventivních pobytů v zařízeních (dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon), která mají registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, registrovali se k podpoře a splňují podmínky žadatele pro dotaci – uvedeno ve Výzvě pro žadatele č. 2/2021/COV-Lázně a jejích přílohách.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Lázně. Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovného ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR.

Lhůty vyhlášené výzvy

Rozhodné období:          01. 01. 2021 – 31. 12. 2021

Platnost výzvy:                06. 04. 2021 – 28. 05. 2021

Příjem žádostí o dotaci: 12. 04. 2021 – 28. 05. 2021

Žádosti zasílejte výhradně do datové schránky s ID: wikaiz5 (Státní fond podpory investic) popř. na adresu Státní fond podpory investic, Vinohradská 1986/46, 120 00 Praha 2 Elektronický formulář žádosti o dotaci bude od 12.4.2021 od 13.00 přístupný na https://zadosti.sfpi.cz/

KONTROLUJTE SPAMYMMR s Vámi komunikuje mimo jiné prostřednictvím emailů. Proto prosím průběžně kontrolujte svůj spam-box či tyto webové stránky, aby Vám neunikly důležité informace a aktualizace.

V případě dotazů k pre-registraci či systému Lázně2020 kontaktujte v době mezi 9:00 a 18.00 hod. pracovníky Odboru cestovního ruchu MMR: Ing. Hana Muselíková (e-mail: Hana.Muselikova@mmr.cz), telefon: +420 731 628 391

Pokyny a doporučení COVID – Lázně

Informace pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče – žadatele/příjemce podpory COVID – Lázně

Zde najdete informace k příjmu žádostí (jak probíhá administrace, jak požádat o dotaci a o platbu):

V případě dotazů či nejasností týkající se podání a vyřízení žádosti, nás prosím kontaktujte na komunikace@sfpi.cz

Oprávněný žadatel

 1. Oprávněný žadatel o podporu a následný příjemce podpory: poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče s platnou registrací od příslušného krajského úřadu (dále jen „lázeňské zařízení“).
 2. Oprávněný žadatel – lázeňské zařízení uvedené v Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče, který vede Ministerstvo zdravotnictví. (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-poskytovatelu-lazenske-lecebne- rehabilitacni-pece-v-ceske-republice_19451_3.html)
 3. V případě, že lázeňské zařízení má oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče vydané příslušným krajským úřadem a v seznamu se nenalézá a zároveň má zájem o zapojení se do projektu COVID – Lázně, je třeba kontaktovat Český inspektorát lázní a zřídel. Bude-li zařazen do seznamu dle bodu 1.2, měl by následně kontaktovat MMR (Ing. Monika Žabková – Zabkova@mmr.cz nebo Ing. Štěpán Hervert – Stepan.Hervert@mmr.cz) a e-mailem požádat o provedení tzv. předregistrace.
 4. Oprávněný žadatel mimo jiné musí splnit následující podmínky, které budou předmětem posouzení, a bude je dokládat v rámci podané žádosti o dotaci:
 • Platné oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče vydané příslušným krajským úřadem.
 • Prokázat bezdlužnost.

Nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 a současně nesmí být nositelem nesplaceného inkasního příkazu pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory z veřejných zdrojů – toto dokládá žadatel (příjemce dotace) čestným prohlášením.

 • Podpora je připravována v režimu dočasného rámce (limit 800 tis. EUR/do 31. 12. 2020 na „podnik“ – dle definice obecných pravidel veřejné podpory) a bude  poskytnuta na základě schválení Evropskou komisí (notifikace). Limit podpory v rámci dočasného rámce se vztahuje na všechny stávající, ale i v budoucnu notifikované programy podpor v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • V případě, že by nedošlo k notifikaci COVID – Lázně ze strany EK, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (200 tis. EUR/3 roky/„jeden podnik“). Volný limit podpory bude ověřen před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Předložit vyplněný formulář čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
 • Režim podpory bude uveden ve výzvě (buď dle ustanovení 1.4.4 anebo 1.4.5).

Zapojení lázeňského zařízení do projektu

 1. V případě zájmu lázeňského zařízení o zapojení do projektu COVID – Lázně je třeba provést jako první krok tzv. předregistraci – zaslání vyplněného formuláře „Předregistrace COVID – Lázně“ (ke  stažení  na  příslušné  webové  stránce) na adresu zabkova@mm.cz  nebo stepan.hervert@mmr.cz.
 2. Předregistrace zajistí zařazení daného lázeňského zařízení mezi zařízení zapojená do projektu COVID – Lázně a zároveň je uvede na web projektu https://www.kudyznudy.cz/dolazni.
 3. Po předregistraci bude lázeňskému zařízení vygenerován a zaslán přístup do systému Lazne2020, jehož prostřednictvím bude zařízení administrovat přijaté a uplatněné vouchery (postup bude upřesněn v Manuálu).

Akceptace voucheru – dotační proces

V případě zapojení subjektu do projektu doporučujeme informovat všechny své provozovny, resp. odpovědný personál, o této skutečnosti a patřičně je poučit.

Doporučuje se, aby jedna osoba za lázeňské zařízení (příjemce dotace) zajišťovala a kontrolovala soulad vydaných rezervací, respektive výše poskytnutých „slev“ klientům, které si následně lázeňské zařízení uplatní v rámci žádosti o platbu s disponibilním limitem dočasného rámce, respektive limitem uvedeným v RoPD. V případě vyčerpání limitu dočasného rámce, respektive limitu uvedeného na RoPD, nelze přijímat další rezervace s požadavkem na uplatnění slevy. Prostřednictvím státního rozpočtu nebude možné slevy poskytnuté nad rámec RoPD a limitu kompenzovat.

Lázeňské zařízení musí zároveň promítnout do finálního daňového dokladu následující:

 • pobyt byl uskutečněn v rozhodném období (1. 7.–31. 12. 2020),
 • splňuje stanovenou podmínku – tj. nejméně 6 po sobě jdoucích nocí a minimálně 5 procedur (indikativní seznam viz https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-lazne ),
 • unikátní kód uplatněného voucheru/osoba.

Každý daňový doklad uplatněný v rámci žádosti o platbu musí mít uvedeny následující náležitosti:

 • jméno osoby čerpající pobyt,
 • datum narození,
 • číslo voucheru,
 • termín pobytu,
 • počet nocí,
 • počet čerpaných procedur.

Pozn.: Jeden doklad může obsahovat tyto údaje pro více osob, ale za každou osobu musí být uvedeno zvlášť třeba i v příloze dokladu s jednoznačným identifikátorem, že příloha patří k danému daňovému dokladu.

Dotaci lze poskytnout na proplacení uplatněného slevového voucheru, pouze pokud nebyla uplatněna ve vazbě na jednoho konkrétního klienta jiná obdobná sleva (např. sleva na pobyt nebo procedury poskytnuté krajem nebo městem či jiným resortem).

Způsob platby dotační podmínky nelimitují.

Lázeňské zařízení bude zasílat žádost o platbu 1x měsíčně, vždy za období již ukončeného předešlého měsíce. Poslední žádost o platbu bude zařízení zasílat v lednu 2021.

Práce s vouchery – doporučení

 1. Recepce provozovny bude řešit administraci voucherů – práce se systémem „Lazne2020“, kde bude probíhat evidence přijatých a uplatněných voucherů.
 2. Vouchery (Poukaz na „slevu“ 4 000 Kč), které klienti mohou v zařízení zapojeném do podpory COVID – Lázně (viz https://www.kudyznudy.cz/dolazni) uplatnit, mohou mít různou podobu: tištěné, elektronická aplikace v e-mailu či mobilním telefonu. Současně mohou klienti požádat „recepci“ o pomoc a vygenerování voucheru při check-inu. (př.: Klient bez přístupu k internetu či klient, který není zvyklý využívat moderní technologie, může požádat pracovníka recepce o vygenerování, vyplnění a tisk voucheru s následnou akceptací příslušným lázeňským zařízením v případě, že voucher klient hodlá využít v daném zařízení).
 3. Předkládané vouchery mají platnost/využitelnost od 1. 7. do 31. 12. 2020. Jeden voucher se váže pouze vždy jen k jedné fyzické osobě starší 18 let (včetně) s trvalým pobytem v ČR, která je zároveň pojištěncem v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 4. Za účelem prokázání skutečnosti, že osoba je účastna na systému veřejného zdravotního pojištění doporučujeme při příjezdu klienta vidimaci dokladu „kartičky“ pojištěnce a porovnání s údaji ve voucheru.
 5. Jeden slevový voucher lze uplatnit na výše definovaný účel pro 1 osobu starší osmnácti let a 1 pobyt uskutečněný v rozhodném období.
 6. Pokud by se v daném lázeňském zařízení chtěla jedna konkrétní osoba ubytovat opakovaně, vždy na 6 nocí s 5 procedurami – může opět uplatnit voucher, avšak nově vygenerovaný (jeden voucher může být uplatněn pouze na jeden pobyt pro jednu osobu).
 7. Lázeňská zařízení by si měla pro potřeby naplnění podmínek RoPD stanovit objem voucherů, které jsou schopni akceptovat, respektive sledovat volný limit ve svém zařízení. V případě naplnění aktuální ubytovací kapacity lázeňského zařízení nebo limitu pro vouchery může lázeňské zařízení aktuální požadavek na nové rezervace odmítat. Limit stanoveného objemu akceptovatelných voucherů lázeňským zařízením se může v budoucnu navýšit, pokud bude akceptována žádost o změnu rozhodnutí v případě, že budou volné disponibilní prostředky a limit režimu dočasného rámce.
 8. V případě požadavku klienta vystavit faktury na zaměstnavatele z důvodu uplatnění nároku z FKSP je toto z pohledu dotačních podmínek akceptovatelné. V daném případě je však nutné také v dokladu uvést identifikaci osoby čerpající pobyt a další požadované náležitosti viz výše.

Další informace naleznete v přiložených dokumentech zde.Stav podané žádosti si můžete ověřit na https://zadosti.sfpi.cz/ pomocí kódu, který najdete po vygenerování žádosti dole pod podpisem.