Milostivé léto

Milostivé léto

Pokud jste povinný v exekučním řízení kvůli dluhům vůči Státnímu fondu podpory investic (dále jen „Fond“), můžete využít postupu podle části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (využití tzv. milostivého léta), a své problémy tak zdárně vůči Fondu vyřešit. Podle této právní úpravy musíte, jakožto povinný, uhradit v zákonem stanovené lhůtě nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a částku 750 Kč případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na nákladech exekuce. Zbylé příslušenství, např. běžné úroky, zákonné úroky, sankce, penále atd., vám bude tak zcela odpuštěno. Požádat o vyčíslení jistiny
a poplatku exekutorovi a provést příslušnou úhradu tak musíte v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Jak postupovat?

  1. Pošlete příslušnému exekutorovi doporučený dopis nebo dopis prostřednictvím datové schránky, ve kterém si jakožto povinný požádáte o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň informujete příslušného exekutora, že chcete využít tzv. milostivé léto.
  2. Vyžádáte si od příslušného exekutora sdělení čísla účtu, na který můžete za účelem splnění podmínky, tzv. milostivého léta, uhradit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu a částku nákladů předmětné exekuce.
  3. Uhradíte v zákonem stanovené lhůtě (viz výše) nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení, kterou tak vůči Fondu dlužíte a dále částku 750 Kč, případně zvýšenou o daň z přidané hodnoty na nákladech exekuce, příslušnému exekutorovi za skončení exekuce.
  4. Vyžádáte si potvrzení o skončení exekuce.

Využít Milostivého léta můžete, pokud splňujete tyto podmínky:

  1. Je na vás, jakožto na povinného, vedeno exekuční řízení a předmětem exekuce jsou nezaplacené dluhy u veřejnoprávních subjektů.
  2. Vaše exekuční řízení je vedeno příslušným soudním exekutorem.
  3. Nesmí na vás, jakožto na dlužníka, být vedeno insolvenční řízení.

Více informací naleznete na internetové adrese https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, dále též v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., v platném znění 

Vzor dopisu exekutorovi, který slouží k vyčíslení dlužné jistiny, je dostupný níže..