Logo NPO

Koordinační a kompetenční centrum SFPI

Národní plán obnovy - Komponenta 4.1 - systémová podpora veřejných investic

Informace pro žadatele

Koordinační a kompetenční centrum (KKC) je podpořeno ze zdrojů Národního plánu obnovy (dále jen NPO), které Česká republika získala z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Hlavním cílem NPO je reforma investic, které mají potenciál nasměrovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Čas pro uskutečnění těchto reforem a kroků má ČR do roku 2026.

Pro zrychlení příprav projektů veřejných investic je připraven tým Expertů veřejných investic, který vás provede jednotlivými fázemi projektů formou konzultací.

Pro koho jsou konzultace určené?

Pro výše popsané účely hledáme investiční experty, kolegy a přátele, kteří budou s námi posouvat „svět“ formou kvalitního poradenství přípravy veřejných projektů.

O konzultaci mohou požádat formou vyplnění formuláře zástupci měst a obcí.

O jaké konzultace budete moci požádat?

Ať už se jedná o původní myšlenku realizace výstavby, modernizace podniku, smart city atd., nebo potřebujete vědět, jaké kroky podniknout dál, co vše musíte zajistit, aby se projekt posunul od pouhé myšlenky do další fáze – např. k územnímu rozhodnutí, urbanistické studii, rozpočtu a jeho financování, udržitelnosti projetu, splnění kritérií pro zelenou ekonomiku atd. Konzultace s jednotlivými experty jsou pro žadatele zdarma, nic za ně neplatíte, očekává se pouze vaše aktivní součinnost s experty.

Co si musím připravit pro podání žádosti?

Pro podání žádosti o konzultaci si prosím připravte informace dle následující osnovy. Tyto informace nám pomohou konzultantům lépe pochopit jeho kontext, cíle a plánované dopady investice. Prosíme o stručné vyplnění údajů dle navržené struktury.

Úvod

 • Představení projektu
 • Důvod a potřeba projektu
 • Cíle projektu

Popis Projektu

 • Popis plánovaných aktivit
 • Umístění a rozsah projektu
 • Předpokládaný dopad na obec a její obyvatele

Současný Stav a Fáze Projektu

 • Aktuální fáze projektu (např. schválení zastupitelstvem, příprava projektové dokumentace)
 • Plánované další kroky a časový plán
 • Rozpočet a Financování
 • Přehled nákladů spojených s projektem (pokud jsou známy)
 • Zdroje financování (např. obecní rozpočet, dotace, soukromí investoři)

Informace o požadavku na konzultace

 • Specifikujte požadavek na konzultaci
 • Co očekáváte od konzultace, jaký posun přinese

Co ode mě jako od starosty očekávate za součinnost?

Rádi bychom vás upozornili, že vaše aktivní účast a spolupráce jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci tohoto projektu. Vědomi si zásadního významu vašeho příspěvku, chceme zdůraznit, že zasláním požadavku na zapojení do projektu vyjadřujete souhlas s následujícím:

Součinnost na Řešení Projektu: Vaše zapojení znamená aktivní účast na plánování, realizaci a hodnocení projektu.

Závazek k Dalším Krokům: Po dokončení projektu budou navrženy konkrétní kroky a úkoly k jeho realizaci. Tyto návrhy budou výsledkem společné práce a diskusí všech zúčastněných stran.

Aktivní Účast na Implementaci: Po schválení navržených kroků se od vás očekává, že převezmete aktivní roli v jejich implementaci a sledování.

Produktové portfolio KKC:

Poznámka: KKC zajišťuje poradenství v těchto oblastech Produktového katalogu, nikoli zpracovávání konkrétních výstupů (tj. poradenství s přípravou projektové dokumentace projektu, nikoli zpracování projektové dokumentace apod.) Nabízené jsou poradenské služby, nikoli vytvoření specifického díla, či dokumentace.

1. Strategické plánování investic:

Poradenství zaměřené na vývoj a implementaci investičních strategií pro (sdílené soukromé) a veřejné subjekty. Včetně provedením na přípravu Studie proveditelnosti investičního projektu. Analýza potřeb, plánování a pomoc s přípravou návrhu investičního projektu.

Cíl: Pomoc organizacím při vytváření a implementaci dlouhodobých investičních strategií konkrétního investičního projektu, přípravy dokumentů projektů (podpora s přípravou Záměru projektu, Studie proveditelnosti projektu).

Klíčové aktivity: Analýza současných trendů, identifikace investičních příležitostí, formulace cílů a priorit, vytváření roadmapy pro realizaci investic.

Výstupy: Detailní investiční plán, včetně časového rámce, návrh řešení, rozpočtu, očekávaného výnosu a rizik.

Oblast poradenství: Ekonomie, specializace strategické plánování, Studie proveditelnosti, Oceňování projektů a staveb

2. Finanční modelování a hodnocení:

Pomoc klientům ve vytváření finančních modelů pro investiční projekty, včetně cash flow analýz, návratnosti investic a dalších klíčových finančních ukazatelů.

Cíl: Vytvořit finanční modely pro hodnocení a predikci financování investičních projektů.

Klíčové aktivity: Vývoj finančních modelů, cash flow analýzy, výpočet návratnosti investic, scénářové analýzy.

Výstupy: Detailní finanční modely, včetně prognóz a odhadů financování projektů.

Oblast poradenství: Ekonomie, Finanční nástroje, Náklady životního cyklu

3. Projektové řízení a implementace:

Poskytování odborných znalostí v oblasti řízení projektů, od plánování po investiční fázi, s důrazem na dosažení investičních cílů.

Cíl: Poskytování odborných znalostí v oblasti řízení projektů, od plánování po investiční fázi, s důrazem na dosažení investičních cílů.

Klíčové aktivity: Plánování projektů, koordinace týmů a zdrojů, monitorování pokroku, řízení změn.

Výstupy: Úspěšně dokončené projekty, dodržení časového plánu a rozpočtu, dosažení stanovených cílů.

Oblast poradenství: Ekonomie, Technické poradenství, projektový management staveb

4. Udržitelnost a environmentální a sociální poradenství:

Poradenství zaměřené na začleňování sociálních, udržitelných a ekologických aspektů do investičních projektů, včetně hodnocení dopadů na životní prostředí a strategií pro udržitelný rozvoj.

Cíl: Integrace udržitelných a ekologických aspektů do investičních projektů.

Klíčové aktivity: Hodnocení environmentálních dopadů, vývoj strategií pro udržitelný rozvoj, podpora při získávání certifikací.

Výstupy: Investiční projekty s nižším dopadem na životní prostředí, zvýšení udržitelnosti operací.

Oblast poradenství: Ekonomie, Technické poradenství, ESG, EU Taxonomy, Energetické poradenství

5. Legislativní a regulační poradenství:

Poradenství týkající se dodržování předpisů a zákonů v oblasti investic, včetně navigace v komplexních regulatorních prostředích.

Cíl: Pomoci klientům orientovat se v oblasti investičních předpisů a zákonů.

Klíčové aktivity: Poskytování informací o relevantních právních a regulačních požadavcích, pomoc s procesem získání potřebných povolení a licencí.

Výstupy: Zajištění, že investiční projekty jsou v souladu s všemi příslušnými zákony a nařízeními, minimalizace právních rizik.

Oblast poradenství: Právní poradenství, Právní expert (veřejné zakázky), Právní expert (nakládání s nemovitostmi), povolovací procesy

6. Technologické návrhy řešení staveb, inovace a digitalizace:

Poradenství v oblasti začleňování nových technologií a digitální transformace do investičních projektů a strategií.

Cíl: Podporovat integraci moderních technologií a digitální transformace do investičních projektů.

Klíčové aktivity: Poradenství ohledně nejnovějších technologických trendů a inovací, pomoc při implementaci digitálních řešení pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti.

Výstupy: Modernizace investičních projektů s využitím nejnovějších technologií, zlepšení výkonu a ziskovosti.

Oblast poradenství: Technické poradenství, Technologická zařízení budov, Pozemní stavby, Technika prostředí staveb, Územní plánování a urbanismus.