SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 10/2020
říjen

tree-5491570_1920

Veřejná prostranství na sídlištích mají novou šanci

Dne 15. října bude opět vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace, respektive o dotaci a úvěr z programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství. Žádosti je možné podávat dva měsíce, tj. do 15. prosince. Rozpočet programu pro tuto výzvu je stanoven ve výši 100 milionů korun na dotace a 20 milionů na úvěry. Současně s vyhlášením nové výzvy budou na webu Státního fondu podpory investic zveřejněné také aktualizované a doplněné návody a formuláře.

Dotace jsou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace může pokrýt až 90 % uznatelných nákladů na projekt.

Splatnost úvěru je nutné nastavit tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie pro ČR zvýšené o 0,30 % ročně. Úvěr se splácí měsíčními splátkami jistiny i úroku a je možné ho splatit předčasně bez jakýchkoli sankcí.

O dotaci zkombinovanou s úvěrem může požádat obec, na jejímž území se nachází sídliště, pokud je pozemek, na němž má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu a projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce. Obec nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu.

Prostředky z programu Regenerace sídlišť se dají využít na široké spektrum úprav a oprav, například na:
  • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
  • výstavbu protihlukových stěn,
  • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
  • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
  • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
  • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
  • realizaci místních protipovodňových opatření,
  • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
  • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
  • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
child-559378_960_720

Téma měsíce Portálu o bydlení: Nájemní bydlení

Zajímá vás, jaké náležitosti má mít nájemní smlouva, co je to běžná údržba a drobné opravy v pronajatém bytě nebo jak se předává byt, abyste za sebou nevlekli problémy? Na tyto a jiné otázky odpoví říjnové téma Portálu o bydlení.

Sledujte www.portalobydleni.cz.

facebook