SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 2/2021
únor

ruin-540829_960_720

Dejte brownfieldům novou tvář!

Na začátku března vyhlásil Státní fond podpory investic výzvu pro podávání žádostí do nového dotačně-úvěrového programu Brownfieldy, který byl otevřen na základě nařízení vlády č. 496/2020 Sb. Žádosti o podporu z tohoto programu je možné podávat do konce dubna 2021.

Program Brownfieldy je převážně určen pro revitalizaci nevyužívaných a dlouhodobě chátrajících zastavěných pozemků, nemovitostí, areálů či zařízení. Jsou to většinou objekty a prostory, které dříve sloužily k průmyslovým, zemědělským, rezidenčním, vojenským či jiným aktivitám, ale ke svému původnímu účelu se už nevyužívají, a tak neutěšeně chátrají. Existence takových ploch a staveb má na okolí negativní dopad. Přitom na řadě z těchto pozemků stojí technicky a kulturně cenné budovy s unikátním technologickým vybavením. Cílem je tyto objekty znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce či kraje tak, aby sloužily široké veřejnosti, aby se vytvořily podmínky pro stabilizaci území a zamezilo se vzniku nehostinných oblastí. Snahou je taková území revitalizovat, dát jim nové, potřebné funkce nepodnikatelského charakteru.

O podporu z programu Brownfieldy mohou žádat obce nebo kraje, pokud jsou vlastníkem celého území brownfieldu, anebo se stanou jeho vlastníkem. K podání žádosti je potřeba mít zpracovaný investiční záměr na celé území brownfieldu, v rámci kterého dojde k odstranění nebo opravě všech staveb. Revitalizací tak vznikne občanské vybavení, kterým se rozumí veřejně přístupný park a dále stavby, zařízení nebo pozemky, které jsou určené pro:
  • vzdělávání, výchovu nebo sport – např. škola, školka, dům dětí a mládeže, klubovna pro volnočasové aktivity, sportovní hala, stadion, sportovní či školní hřiště apod.;
  • kulturu – např. knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, skanzen, botanická zahrada, koncertní či taneční sál apod.;
  • společenské účely – např. obecní dům, obřadní síň, smuteční síň apod.;
  • sociální služby nebo péči o rodinu – např. azylový dům, denní stacionář, zařízení poskytující poradenství v obtížných životních situacích, jako je domácí násilí a úmrtí v rodině apod.;
  • potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo pro ochranu obyvatelstva – např. výjezdová základna zdravotnické záchranné služby, služebna Policie ČR, hasičská zbrojnice, stálý kryt určený k ochraně obyvatelstva apod.;
  • plnění úkolů v rámci veřejné správy – např. budova s kancelářemi obecního úřadu, služebna obecní policie, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku apod.
Program umožňuje využít kombinaci dotace a bezúročného úvěru s desetiletou splatností na dofinancování projektu, ale o úvěr i dotaci lze zažádat také samostatně. Maximální výše podpory činí v součtu 50 milionů korun, nejméně lze poskytnout 400 tisíc korun. Podporou z programu Brownfieldy lze pokrýt až 90 % způsobilých nákladů.
Jak jsme zmínili hned na začátku, příjem žádostí o dotaci, úvěr nebo obojí je otevřen do konce dubna. Jestli víte, že to nestihnete, neházejte flintu do žita ani do brownfieldu. Další výzva v tomto programu bude vyhlášena v září, a tak budete mít opět šanci.

Podrobné informace najdete zde.

Téma měsíce Portálu o bydlení: Bydlení aktuálně

Zaobíráte se tématy současnosti a nevíte si s nimi rady? Nemůžete najít vhodné lidi do statutárních orgánů SVJ nebo vás zajímá, jak souvisí elektromobilita s bydlením v bytových domech? I nás to zajímá, proto se těmto otázkám věnujeme v únorovém tématu Portálu o bydlení. Přečtěte si naše rady a doporučení.

Sledujte www.portalobydleni.cz.

facebook