COVID – Ubytování II – HUZ

Příjem žádostí o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování II – HUZ byl ukončen.

Výzva k předkládání žádosti o poskytnutí dotace pro dotační titul COVID – Ubytování II – HUZ (pro hromadná ubytovací zařízení) byla zveřejněna dne 25. ledna 2021 na na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktualizovaný text výzvy naleznete  zde.

Rozhodné období k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 – 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 25. 01. 2021 do 31. 03. 2021, prodlouženo do 29. 4. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021, prodlouženo do 29. 4. 2021

Předmět podpory byl rozšířen o kategorii hromadného ubytovacího zařízení: „Kemp“ „Chatová osada“ (v obou případech se musí jednat o stavbu ubytovacího zařízení).


Formulář žádosti  k doplnění na základě výzvy SFPI najdete na https://zadosti.sfpi.cz/

Důležité informace

 1. Žádost je k dispozici výhradně v elektronické verzi a je možné ji vyplnit pouze online.
 2. Pokud se vám žádost nezobrazuje správně, vyzkoušejte jiný internetový prohlížeč (ideálně Chrom).
 3. Po vyplnění všech povinných položek stisknete tlačítko Vygenerovat žádost. Formulář se vám uloží do počítače a vy jej můžete odeslat. Vygenerování žádosti neznamená, že žádost byla automaticky odeslána.
 4. Žádost lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Podrobné informace, jak správně podat žádost, najdete ve Výzvě v bodě 12.4. Prosíme, věnujte těmto informacím velkou pozornost.

ID datové stránky (SFPI): wikaiz5

Adresa:  Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Případné dotazy k výzvě nebo k vyplnění formulářů zasílejte na covid-ubytovani@sfpi.cz

Stav podané žádosti si můžete ověřit na https://zadosti.sfpi.cz/ pomocí kódu, který najdete po vygenerování žádosti dole pod podpisem.

Informace ohledně vydání rozhodnutí a termínu výplaty dotace směřujete na covid-ubytovani@mmr.cz.

 

 

 

 

Co je cílem programu?

Dotace COVID-Ubytování – HUZ je zaměřena na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Pro koho je program určen?

O podporu může žádat provozovatel hromadného ubytovacího zařízení typu:

 • apartmánový hotel
 • hotel
 • motel
 • botel
 • hotel garni
 • penzion
 • turistická ubytovna
 • hostel
 • nestátního lázeňského zařízení

Jaké další podmínky pro žadatele platí?

Podporu lze poskytnout žadateli, který:

 • je podnikající fyzickou osobou, která byla ke dni 1. října 2020 daňovým:
 1. rezidentem České republiky, nebo
 2. nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů.
 • je právnickou osobou, která ke dni 1. října 2020 byla daňovým rezidentem:
 1. České republiky, nebo
 2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
 • není v úpadku nebo v likvidaci (tuto podmínku musí žadatele splnit v době podání žádosti, což prokáže prohlášením a v okamžiku vydání rozhodnutí, což bude kontrolováno v rámci následné veřejnosprávní kontroly);
 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty (tuto podmínku musí žadatele splnit v době podání žádosti, což prokáže prohlášením, a v okamžiku vydání rozhodnutí, což bude kontrolováno v rámci následné veřejnosprávní kontroly);
 • nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Tato podmínka neplatí pro mikropodniky nebo malé podniky, které se nacházely v obtížích již ke dni 31. prosince 2019, pokud vůči nim nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle vnitrostátního práva
  a neobdržely podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci a v případě, že tuto podporu čerpaly, je tato podpora splacena resp. se na žadatele k uvedenému datu neuplatňuje plán restrukturalizace;
 • provozuje živnost ubytovací služby nebo hostinskou činnost, nebo jinou činnost umožňující poskytovat ubytování na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;
 • má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání;
 • ke dni podání žádosti neměl splatné nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně;
 • nebo jehož právní nástupce provozoval ubytovací zařízení v rozhodném období;
 • se vzdá práva uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody.

Za jaké konkrétní období je možné žádat o dotaci?

Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 22. října do 22. ledna 2021. Do rozhodného období není započítáno období od 3. do 17. prosince 2020, kdy bylo možné poskytovat ubytovací služby.

Podle čeho se bude vypočítávat výše dotace?

Podpora bude poskytována pevnou částkou na pokoj za dobu, kdy byla ubytovací zařízení, z důvodu vládou přijatého krizového opatření, uzavřena. Jedná se celkem o 78 dní v období od 22. 10. 2020 do 22. 1. 2021, vyjma období od 3. do 17. 12 2020. V případě lázeňských zařízení budou z podpory vyloučeny ubytovací kapacity, které jsou dle osvědčení o registraci nestátního zdravotnického zařízení určeny pro účely poskytování léčebně rehabilitační péče. Částka poskytovaná na jeden pokoj je diferencována podle kategorie a třídy ubytovacího zařízení.

 

Kategorie a třída ubytovacího zařízení Částka dotace na jeden pokoj
Hotel, NLZ ***** 330 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ **** 330 Kč
Hotel, motel, botel, NLZ *** 300 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ** 200 Kč
Hotel, motel, botel,  NLZ* 200 Kč
Hotel Garni 250 Kč
Penzion 200 Kč
Turistická ubytovna 100 Kč
Apartmánový hotel 200 Kč

Jak zjistím, že k vám žádost došla a v jakém je stavu?

Při vygenerování žádosti se pod podpisem objeví identifikační kód, který budete potřebovat k ověření stavu žádosti. Pokud tedy budete chtít vědět, do se s Vaší žádostí děje, otevřete si odkaz, na kterém jste formulář žádosti vyplňovali (https://zadosti.sfpi.cz/), a klikněte na řádek Ověření stavu podané žádosti. Do kolonky pak vyplňte identifikační kód a ověřte stav. Prosím, stav žádosti neověřujte vzápětí po odeslání, ale počítejte s časem potřebným pro její doručení, ať už datovou zprávou, nebo poštou.

Při vyplňování žádosti se mi načetly informace z ARESu, jsou ale chybné. Jak je můžu opravit?

Klikněte prosím na uvedený odkaz a žádost vyplňte znovu.

https://zadosti.sfpi.cz/zadost/ubytovani2-dotace/edit

Obdržel jsem kompenzační bonus na jiný druh svého podnikání, než jsou ubytovací služby. Musím přesto výši poskytnutého kompenzačního bonusu odečíst od dotace COVID-Ubytování-HUZ?

Ano. Tato podmínka je stanovena Výzvou k programu. V ní je stanoveno, že že žadatel odečítá KB za dny rozhodného období, za které je požadována dotace, dle zák. č. 461/2020 Sb. Podmínka se tedy vztahuje na KB a IČO. Není rozhodující, za jakou podnikatelskou činnost byl KB vyplacen.

O jakou výši podpory mohu zažádat, když jsem v rozhodném období ubytoval dělníky?

Usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079 v tomto směru umožnilo výjimku. Žádat je možné za celé rozhodné období v plné výši. Podrobné informace jdou též na stránkách Asociace hotelů a restaurací.

V našem areálu, který vedeme jako kemp (tak ho i vykazujeme na ČSÚ) máme ubytovny a motel. Paginu máme registrovanou na kemp, nemáme certifikaci na ubytovnu ani motel. Pakliže podáme čestné prohlášení o ubytovně a motelu (do roka doložíme certifikaci) dosáhneme na dotaci z COVID-Ubytování II HUZ? Nebo nás hned vyloučíte, protože máme aktuálně číslo PAGINA pouze na kemp?

Obě uvedená zařízení (motel a ubytovnu) uveďte každé jako samostatné HUZ a přiřaďte mu stejnou PAGINU. Do poznámky pro poskytovatele ve spodní části formuláře prosím uveďte informaci, proč tomu tak je, tedy že bylo hlášeno v rámci kempu více kategorií zařízení. Následně po vydání rozhodnutí budete muset do roka doložit certifikaci obou zařízení.

Můžeme žádat o program COVID – Ubytování v případě, že ubytovací zařízení dočasně  přerušilo provoz z důvodu poklesu poptávky?

Výzva je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Na dotaci tak nemají nárok provozovatelé, kteří již ukončili svou podnikatelskou činnost a uzavřeli své zařízení. V případě, že je zařízení uzavřeno dočasně do vyřešení složité situace s poptávkou po ubytovacích službách a nebyla ukončena podnikatelská činnost, má provozovatel na dotaci nárok.

Jak započítat kompenzační bonus OSVČ a osoby spolupracující dle § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních

Vyplacený kompenzační bonus se u žadatele o dotaci, který je OSVČ, sčítá i s kompenzačním bonusem pro osobu spolupracující. Žadatel tudíž musí uvést do žádosti celkovou sumu kompenzačního bonusu za sebe a osobu nebo osoby spolupracující.

Provozujeme ubytovnu, máme nárok na dotaci?

Ano, pokud se jedná o turistické ubytovací zařízení, které poskytuje své služby převážně v oblasti cestovního ruchu. Cílem dotačního titulu je podpora odvětví cestovního ruchu, jmenovitě hromadných ubytovacích zařízení, zasažených opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19. V tomto případě je však nutné připomenout, že výše dotace se odvíjí od sezónnosti zařízení.

Na dotaci nemají nárok provozovatelé ubytovny, které splňují podmínky zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 33 a) odst. 3., dále ubytovny, které poskytují dlouhodobé ubytování. Za dlouhodobé ubytování se považuje úplatný pobyt trvající nejméně 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Máme hotel částečně jako hotel*** částečně jako hotel**,  o jakou výši dotace budeme žádat?

Pro účely programu je rozhodující třída stanovená certifikací nebo třída dle Měsíčního hlášení o hostech pro ČSÚ. V případě, že v rámci jedné budovy existují pokoje, které mají rozdílnou třídu, lze do žádosti o dotaci uvést pod stejným kódem PAGINA dvě „různá“ ubytovací zařízení. U ubytovacích zařízení, která mají platný certifikát, musí odpovídat v žádosti uvedené počty pokojů v jednotlivých třídách počtu pokojů v certifikátu. U zařízení, která nemají certifikaci a provádí hlášení na ČSÚ pod druhem ubytování ostatní, bude mít žadatel povinnost do roka od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace doložit certifikaci, která jím v žádosti uvedené hodnoty potvrdí. U zařízení, která nemají certifikaci a ani neprovádí hlášení na ČSÚ, a tak nemají přidělený kód PAGINA, platí stejný postup jako u ubytovatelů hlásících svá ubytovací zařízení pod kategorií ostatní.

Máme hotel, ke kterému patří bungalovy, do jaké kategorie a třídy spadáme? 

Pro účely programu je rozhodující třída stanovená certifikací nebo dle Měsíčního hlášení o hostech pro ČSÚ. Vždy se posuzuje celé zařízení a není možné proto rozdělit ubytovací zařízení na více tříd. V tomto případě se do předmětu dotace započítávají i bungalovy, a to dle třídy, která je platná pro celé ubytovací zařízení.

Co je apartmánový hotel? 

Podle bodu 2.2.5 CSN 18513 je apartmánovým hotelem hotel, ve kterém je poskytováno ubytování ve studiích nebo apartmánech.

Co jsou propojené podniky?

„Propojené podniky“ jsou podniky, mezi nimiž existuje některý z následujících vztahů:

 1. a) podnik vlastní většinu hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném podniku;
 2. b) podnik má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného podniku;
 3. c) podnik má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle smlouvy uzavřené s daným podnikem nebo dle ustanovení v zakladatelské listině, zakladatelské či společenské smlouvě nebo ve stanovách tohoto podniku;
 4. d) podnik, který je akcionářem nebo členem jiného podniku, ovládá sám v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného podniku většinu hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům v daném podniku.

Dle Přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 , kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Text s významem pro EHP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

vysvětleno dále také v dokumentu Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf