SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 11/2022
listopad

glass-sphere-gc882e8f0e_1920

V novém roce chystáme nové „Brownfieldy“

Zvědavost a zvídavost je přirozená lidská vlastnost, a tak není divu, že mnohé z vás zajímá, jaké programy bude Státní fond podpory investic nabízet v příštím roce. Nakoukněme tedy společně pod pokličku jednoho z těch nově chystaných. V rámci Národního plánu obnovy se připravuje nové nařízení vlády, které stanoví podmínky programu pro regeneraci brownfieldů pro nehospodářské využití. Vyhlášení výzvy je plánováno na leden nebo únor 2023.

Národní plán obnovy vychází z reakce EU na ekonomickou krizi vyvolanou pandemií covidu-19, která vedla k založení Fondu pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Tento fond je financován společnými evropskými dluhopisy a je určen k podpoře reforem a aktivit cílených na oživení ekonomiky. Konkrétní výběr opatření spadá do kompetence členských zemí. Česká republika si definovala 27 aktivit, kterým se říká komponenty, s celkovým rozpočtem 179 mld. Kč. Jednou z nich je i komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží, na kterou je vyčleněno 3,3 mld. Kč. Tato komponenta je ve správě SFPI a skládá se z následujících částí:

Komponenta 2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů
Alokace finančních prostředků: 2,00 mld. Kč.

Závazným cílem je realizace 14 projektů, a to po jednom v každém kraji i v Praze. Celá komponenta 2.8.1 má dva základní směry podpory, a to demolici a novou, energeticky úspornou výstavbu, u které je uznatelnost nákladů až 100 %, nebo energeticky úspornou rekonstrukci, při níž ale musí celkem 90 % uznatelných nákladů nějak souviset s energetickou úsporou. V tomto případě tedy půjde většinou o zateplení, novou střechu, systém vytápění a ohřevu vody, hospodaření s šedou vodou, případně o nové zdroje tepla – např. solární panely, tepelné čerpadlo atp.

Podpořeny mohou být i kombinované komplexní projekty, které zahrnují demolici, výstavbu i rekonstrukci v jednom areálu. Zároveň na úrovni celé komponenty 2.8.1 je nutné dosáhnout souhrnného podílu 70 % rekonstrukce a 30 % demolice a nové výstavby z celkových proplacených nákladů. Jenou z dalších podmínek je např. doporučení projektu Regionální stálou konferencí.

Komponenta 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití
Alokace finančních prostředků: 800 mil. Kč

Závazným cílem je podpora 45 realizovaných projektů. I tato komponenta má dvě části, a to energeticky úspornou rekonstrukci, při níž 90 % uznatelných nákladů musí nějak souviset s energetickou úsporou, nebo demolici a následné založení tzv. „přírodního úložiště uhlíku“. U projektů umístěných v extravilánu obce je tím myšleno zalesnění dle lesních hospodářských plánů nejbližší lokality, u projektů v intravilánu obce je možné vysadit lesopark, ovšem vždy bez následného využití ve formě občanské vybavenosti – nepočítá se tedy s dětským hřištěm, lavičkami apod. Rozdělení alokace bude 80 % na energeticky úsporné renovace a 20 % na přírodní úložiště uhlíku.

Podmínkou pro poskytnutí dotace je vlastnictví celého objektu (tzn. pozemku i stavby) obcí nebo krajem. Všechny projekty musejí mít nepodnikatelské využití, při němž je možné zregenerované území využívat pro komerční účely maximálně z 20 % plochy nebo času. Vzhledem ke krátké době na realizaci – termín pro dokončení projektů je stanoven na 31. prosinec 2025 – budou muset zájemci o podporu u obou komponent doložit právoplatné stavební povolení již při podání žádosti.

Sledujte i v roce 2023 webové stránky SFPI.

   Přerov_malý

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Správa bytového domu

   Možná by vás mohlo zajímat, co všechno byste si měli ohlídat, pokud spravujete bytový dům, nebo pokud vám ho spravuje najatá firma. Listopadové téma Portálu o bydlení je vám v tom ohledu k dispozici. Čtěte Portál o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet