SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 3/2023
březen

question-mark-g7eb15a57a_1920

NPO brownfieldy: Na co se nás ptáte...

Každý nový program, který se objeví v nabídce Státního fondu podpory investic, je otevřen na základě nařízení vlády, a to je psáno jazykem právnickým a úřednickým. Jak všichni víme, je to jazyk strohý, zapeklitý a obyčejnému smrtelníkovi obvykle nesrozumitelný. Není proto divu, že v čase spuštění nového programu na adresu komunikace@sfpi.cz obvykle dostáváme spoustu dotazů na vysvětlení toho nebo onoho pojmu či věty. Abychom vám usnadnili práci, zveřejňujeme v dnešním zpravodaji odpovědi na nejčastější dotazy, které k nám posíláte v souvislosti s vyhlášenými výzvami k podávání žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy.

Je možné žádat o dotaci jen na demolici stávajících objektů na brownfieldu a na přípravu území pro následnou výstavbu?
Ne, to možné není. Cílem projektů podpořených v rámci tohoto programu je komplexní revitalizace.

Jakou část financování projektu může pokrýt dotace a jak velkou částkou se musí podílet obec?
V případě všech výzev je hrazeno dotací 100 % způsobilých nákladů. V souvislosti s typem výzvy jsou to náklady na odstranění, rekonstrukci či novostavbu stavby občanského vybavení a také náklady na terénní úpravu, úpravu a vytvoření zeleně, kterými vznikne přírodní úložiště uhlíku.

Co je to přírodní uložiště uhlíku?
Je to revitalizované území, na kterém se po revitalizaci nenacházejí žádné stavby a které vzniklo za účelem vázání CO2 do půdy a vegetace pomocí fotosyntézy. Může to být lesopark nebo les.

Musíme 90 % přidělených prostředků z dotace použít výhradně na energetická opatření?
Tato podmínka platí v případě rekonstrukcí budov, kdy se 90 % z přidělené dotace musí využít na náklady na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy. Zbylých 10 % může být použito na ostatní způsobilé náklady.

Co znamená pojem občanské vybavení?
Občanským vybavením se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro vzdělávání, výchovu nebo sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, pro plnění úkolů v rámci veřejné správy, nebo pro zdravotní služby.

Je poskytována dotace pro domy s pečovatelskou službou jako občanským vybavením v oblasti sociálních a zdravotních služeb?
Ne. Důležitou podmínkou programu je, že: „Občanské vybavení vzniklé revitalizací musí být využíváno v souladu s jeho plánovaným využitím jinak než hospodářsky alespoň po dobu 10 let od uvedení posledního občanského vybavení vzniklého revitalizací do provozu. Po tuto dobu musí být občanské vybavení provozováno výhradně příjemcem dotace, Českou republikou, nebo jimi zřízenou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou, složkou integrovaného záchranného systému, nebo obchodní společností, jejímž je příjemce dotace jediným společníkem.“ Dům s pečovatelskou službou pravděpodobně nesplní tuto podmínku, protože poskytování služeb klientům bude hospodářskou činností. Nehospodářská činnost by to byla v případě, že by ubytování, včetně služeb klientům, bylo poskytováno na principu solidarity.

Je možné, abychom na brownfieldu postavili byty?
Ne. Podmínkou programu NPO brownfieldy je, že občanské vybavení, které vzniklo revitalizací, musí být využíváno jinak než hospodářsky. Hospodářské využití občanského vybavení je možné pouze tehdy, je-li:
 1. a) neoddělitelně spojeno s jiným než hospodářským využitím občanského vybavení, nebo je nezbytné pro jiné než hospodářské využití občanského vybavení a ve vztahu k jinému než hospodářskému využití občanského vybavení pouze vedlejší, anebo představuje obvyklé zázemí občanského vybavení.
 2. b) podíl tohoto hospodářského využití na celkové roční kapacitě občanského vybavení nepřesáhne 20 %.
Z tohoto pohledu zřejmě revitalizace za účelem vzniku bytových jednotek nesplňuje kategorii občanského vybavení ani limit 20 % hospodářského vybavení.

Mohu žádat o dotaci i bez stavebního povolení?
Ne. Dle podmínek žádost o poskytnutí dotace obsahuje také povolení revitalizace, tedy stavební povolení. Jedná se tedy o povinnou přílohu žádosti.

Patří mezi způsobilé náklady na revitalizaci i vybudování přístupové místní komunikace, asfaltové plochy, chodníků a parkoviště?
Ne. Způsobilé jsou náklady vztahující se k demolici a stavební úpravě staré stavby nebo k novostavbě občanského vybavení nebo vytvoření přírodního uložiště uhlíku.

Dle podmínek výzvy nesmí být nová stavba postavena mimo půdorys odstraněné stavby, ledaže by přesah mimo půdorys činil nejvýše 5 % zastavěné plochy odstraněné stavby. Je stavbou myšlen pouze „objekt – budova“, nebo je novou stavbou i hřiště, atletická dráha, chodníky?
Jedná se o zastavěnou plochu dané stavby (budovy), která je předmětem revitalizace.

Co je v NPO brownfieldy považováno za podzemní stavbu? Ucelené stavební objekty nacházející se pod zemí (např. podzemní nádrže), nebo i základy budov, které již přestaly sloužit svému původnímu účelu a na jejichž demolici bychom použili část dotace?
Pro účely dané výzvy se podzemní stavbou rozumí samostatná podzemní stavba, tedy stavba, jejíž převážná část se vyskytuje pod zemí a která není součástí stavby nadzemní. Z tohoto pohledu nejsou základy budov považovány za podzemní stavbu. Podzemní nádrže je možné za určitých podmínek považovat za podzemní stavbu.

Více o programu BPO brownfieldy najdete zde.

   laptop-gacd40268e_1920

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Co řeší předsedové společenství vlastníků

   S novým rokem musejí předsedové SVJ řešit především zřízení datových schránek, kterým se budeme věnovat hned ve dvou speciálních dílech březnového seriálu. Zastavíme se ale také u komunitní energetiky, jejímž hlavním cílem je primárně výroba energie pro vlastní spotřebu, nebo se dozvíte, za jakých podmínek může dojít ke změně stanov společenství vlastníků jednotek a co všechno s sebou přinesla novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Čtěte Portál o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet