SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 5/2021
květen

washing-windows-394158_1280

Bydlím, bydlíš, bydlí... Nebo ne?

Poptávka po bydlení je věčná a stále aktuální. Řeší ji jednotlivci i města a obce. Právě jim je určený program Výstavba pro obce, který byl otevřený už před dvěma lety, a tak je možné, že na něj obecní a městští představitelé pozapomněly. Rádi bychom vám tedy připomněli jeho podmínky a možnosti, které obecním úřadům nabízí.

Program Výstavba pro obce umožňuje financovat pořízení sociálních a dostupných bytů a domů, případně smíšených domů. Na sociální byty, tj. byty pro domácnosti s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením, je učena dotace, dostupné byty lze financovat úvěrem. Co všechno se skrývá za slovem „pořízení“? Stavba domu na „zelené louce“, stavební úprava prostor dosud určených k jiným účelům než k bydlení, nástavba nebo přístavba, stavební úprava bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, modernizace nevyužívaného bytového domu a koupě sociálního nebo dostupného bytu a domu, nebo části smíšeného domu. Smíšený dům je takový, ve kterém jsou sociální i dostupné byty zároveň.

Aby mohla být dotace na pořízení sociálních bytů poskytnuta, musí být žadatel pověřen výkonem obecného hospodářského zájmu, který spočívá v poskytování sociálního bydlení. Pověření vydává SFPI při uzavírání smlouvy. Žadatel o úvěr – tedy obec – se zaváže, že bude pořízený byt sloužit k sociálnímu bydlení nejméně po dobu 20 let a že bude nájemní smlouvy uzavírat podle podmínek, které vyplývají z jeho pověření. Od 13. května letošního roku se zvýšilo mezní nájemné v sociálních bytech na 64,36 Kč/m2.

Úvěrová část programu Výstavba pro obce je určena na pořízení dostupných bytů a domů nebo na část smíšeného domu. I v tomto případě se musí obec zavázat, že budou dostupné byty sloužit k nájemnímu bydlení po celou dobu splácení úvěru, nejméně však 20 let. Přitom splatnost lze nastavit až na 30 let.
Výše dotace i výše úvěru může pokrýt celkové způsobilé náklady investičního záměru.
Základní podmínky pro poskytnutí podpory z programu Výstavba pro obce jsou následující:
  • podlahová plocha nájemního bytu je v rozmezí 23–120 m2;
  • pozemek, na kterém se bude stavět anebo na němž je dům umístěn, se nachází mimo záplavová území;
  • obec, která žádá o podporu na vybudování domů se sociálními nebo dostupnými byty, je vlastníkem pozemku;
  • v případě vybudování bytů v již existujících budovách jsou tyto domy ve výlučném vlastnictví žadatele;
  • obec má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
  • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
  • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem podání žádosti).
Podrobné informace o programu Výstavba pro obce na jdete na webu SFPI.

Téma měsíce Portálu o bydlení: Změny v bydlení

Snaha o snižování spotřeby energie, rozúčtování a vyúčtování služeb či správa bytového domu… To je jen částečný výběr z mnoha výzev, které stojí před SVJ, bytovými družstvy, majiteli domů i rodinných domků. Pro každého ze jmenovaných mají jinou důležitost. Jak reagovat na novou legislativu vám napoví květnový seriál Portálu o bydlení.

Sledujte www.portalobydleni.cz.

facebook 
MailPoet